502/2013

Annettu Naantalissa 28 päivänä kesäkuuta 2013

Laki Koulutusrahastosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan Koulutusrahastosta annetun lain (1306/2002) 6 §, 7 §:n 1 momentti ja 11 §:n 1 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 6 § osaksi laissa 368/2009 ja 7 §:n 1 momentti laissa 510/2005, seuraavasti:

6 §
Ammattitutkintostipendin suuruus

Ammattitutkintostipendin suuruus on 390 euroa. Jos hakijalla ei ole perusasteen jälkeistä ammatillista tutkintoa, ammattitutkintostipendin suuruus on 450 euroa.

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella tarkistetaan 1 momentissa säädettyjä määriä vähintään joka kolmas vuosi kustannustasossa tapahtunutta muutosta vastaavasti.

7 §
Ammattitutkintostipendin hakeminen ja maksaminen

Ammattitutkintostipendiä on haettava vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta.


11 §
Oikeus tietojen saamiseen ja luovuttamiseen

Rahastolla ja tämän lain mukaisella muutoksenhakuelimellä on oikeus salassapitosäännösten ja muiden tietojen saantia koskevien rajoitusten estämättä saada maksutta käsiteltävänä olevan ammattitutkintostipendiä koskevan asian ratkaisemista tai muuten tämän lain mukaisen tehtävän täytäntöönpanoa varten välttämättömät:

1) palvelussuhdetiedot Eläketurvakeskukselta ja eläkelaitokselta;

2) koulutustiedot oppilaitokselta; sekä

3) tutkintotiedot tutkintotoimikunnalta ja opetusviranomaisilta.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2013.

Jos tutkinto, jonka perusteella ammattitutkintostipendi voidaan myöntää, on suoritettu ennen tämän lain voimaantuloa, ammattitutkintostipendin suuruuteen sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa ollutta 6 §:ää.

HE 44/2013
TyVM 5/2013
EV 70/2013

  Naantalissa 28 päivänä kesäkuuta 2013

Tasavallan Presidentti
SAULI NIINISTÖ

Sosiaali- ja terveysministeri
Paula Risikko

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.