477/2013

Annettu Helsingissä 26 päivänä kesäkuuta 2013

Valtiovarainministeriön asetus valtiovarainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan valtiovarainministeriön työjärjestyksen (966/2005) 2 §:n 3 momentti, 14 §, 18 §:n 3 ja 4 momentti, 19 §:n 1–3 momentti, 21, 22, 26 ja 27 §, 29 §:n 2 momentti, 31 §:n 1 momentti, 32 §:n 1 momentti, 33 §:n 1 momentti, 35 §:n 1 momentti, 37 §:n 1 momentti, 39 §:n 1 momentti, 40 §:n 1 momentti, 50 §:n 4 momentti sekä 50 a §:n 3 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 2 §:n 3 momentti, 18 §:n 3 ja 4 momentti, 19 §:n 1–3 momentti, 21, 22 ja 27 §, 29 §:n 2 momentti, 31 §:n 1 momentti, 32 §:n 1 momentti, 33 §:n 1 momentti, 35 §:n 1 momentti, 37 §:n 1 momentti ja 40 §:n 1 momentti asetuksessa 1271/2011, 26 § asetuksessa 602/2012 sekä 39 §:n 1 momentti, 50 §:n 4 momentti ja 50 a §:n 3 momentti asetuksessa 842/2012, sekä

lisätään työjärjestykseen siitä asetuksella 1271/2011 kumotun 28 §:n tilalle uusi 28 §, seuraavasti:

2 §
Osastot ja esikuntaelimet

Ministeriön johdon esikuntaelimenä on kansainvälisten asioiden sihteeristö, joka toimii suoraan alivaltiosihteerin alaisuudessa. Valtiosihteeri kansliapäällikkönä määrää johdon alaisuudessa toimivaan ylijohtajan tehtävään. Valtiosihteeri kansliapäällikkönä voi erikseen asettaa muitakin johdon esikuntaelimiä ja määräaikaisia projektiorganisaatioita.


14 §
Viestintä

Kehittämis- ja hallintotoiminnon yhteydessä on viestintä, joka tukee ja avustaa ministeriön johtoa viestinnässä ja sidosryhmätoiminnassa, valmistelee ministeriön ulkoista ja sisäistä viestintää koskevat asiat yhteistyössä osastojen kanssa sekä johtaa ja kehittää ministeriön kokonaisviestintää.

18 §
Johtamis- ja ohjausvastuut

Muuna virkamiesjohtona ministeriön johtamisesta vastaa valtiosihteeri kansliapäällikkönä. Valtiosihteerin kansliapäällikkönä apuna ministeriön johtamisessa toimivat alivaltiosihteeri, hallinto- ja kehitysjohtaja sekä talouspolitiikan koordinaattori.

Hallinnonalan virastojen ja laitosten tulosohjausta sekä hallinnonalan liikelaitoksia ja osakkuusyhtiöitä koskevien asioiden valmistelua johtaa hallinto- ja kehitysjohtaja. Talousarvion ulkopuolisia rahastoja koskevien asioiden valmistelua johtaa valtiosihteeri kansliapäällikkönä. Jollei ministeri työnjaosta muuta päätä, avustavat valtiosihteeriä kansliapäällikkönä sekä hallinto- ja kehitysjohtajaa valmistelussa osastot tässä työjärjestyksessä säädetyn osastojen toimialajaon mukaisesti sekä heidän tarvittaessa erikseen nimeämät valmisteluryhmät tai virkamiehet.


19 §
Tulostavoitteiden asettaminen

Ministeri päättää ministeriön sekä virastojen ja laitosten strategiset tavoitteet valtiosihteerin kansliapäällikkönä esityksestä.

Valtiosihteeri kansliapäällikkönä käy tuloskeskustelut strategisista tavoitteista alivaltiosihteerin, hallinto- ja kehitysjohtajan sekä talouspolitiikan koordinaattorin kanssa. Valtiosihteeri kansliapäällikkönä tekee johtamissopimukset osastopäälliköiden kanssa vuosittaisista tulostavoitteista.

Hallinto- ja kehitysjohtaja käy tuloskeskustelut strategisista tavoitteista hallinnonalan virastojen ja laitosten kanssa. Valtiosihteeri kansliapäällikkönä tekee johtamissopimukset virastojen ja laitosten päälliköiden kanssa vuosittaisista tulostavoitteista.


21 §
Koordinoiva johtoryhmä ja virkamiesjohtoryhmä

Valtiosihteerin kansliapäällikkönä apuna ja johdolla toimii koordinoiva johtoryhmä, johon kuuluvat alivaltiosihteeri, hallinto- ja kehitysjohtaja, talouspolitiikan koordinaattori sekä viestintäjohtaja. Koordinoivan johtoryhmän tehtävänä on sovittaa yhteen strategiatyön toimeenpanoa ja seurantaa sekä käsitellä strategiset ja ministeriön kannalta tärkeät asiakokonaisuudet, jotka kuuluvat useamman kuin yhden osaston toimialaan.

Valtiosihteerin kansliapäällikkönä johtama virkamiesjohtoryhmä käsittelee ja sovittaa yhteen ministeriön toiminnan kannalta keskeisiä yhteisiä toimintatapoja sekä johtamista ja sisäistä hallintoa. Virkamiesjohtoryhmään kuuluvat alivaltiosihteeri, hallinto- ja kehitysjohtaja, talouspolitiikan koordinaattori, viestintäjohtaja, osastopäälliköt sekä valtiosihteerin kansliapäällikkönä määräämät muut virkamiehet.

22 §
Muut ohjaus- ja valmisteluryhmät

Valtiosihteeri kansliapäällikkönä asettaa talouspolitiikan ja hallintopolitiikan koordinaatioryhmät, kansainvälisten asioiden ohjausryhmän ja hallinnonalan tulosohjausryhmän. Valtiosihteeri kansliapäällikkönä voi asettaa asioiden valmistelua varten muita ohjaus- tai valmisteluryhmiä.

Talouspolitiikan koordinaatioryhmää johtaa valtiosihteeri kansliapäällikkönä apunaan talouspolitiikan koordinaattori, kansainvälisten asioiden ohjausryhmää alivaltiosihteeri sekä hallintopolitiikan koordinaatioryhmää ja hallinnonalan tulosohjausryhmää hallinto- ja kehitysjohtaja.

26 §
Hallinto- ja kehitysjohtajan tehtävät

Hallinto- ja kehitysjohtaja kehittää ja sovittaa yhteen valtiosihteerin kansliapäällikkönä apuna hallintopolitiikan tulosalueeseen kuuluvien henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosaston, kunta- ja aluehallinto-osaston ja julkisen hallinnon tieto- ja viestintäteknisen toiminnon toimialaan kuuluvien asioiden sekä budjettiosaston toimialaan kuuluvien valtion yhteisten talous-, toimitila- ja kiinteistöhallintoa koskevien asioiden valmistelua. Lisäksi hallinto- ja kehitysjohtaja kehittää ja johtaa valtiosihteerin kansliapäällikkönä apuna hallinnonalan tulosohjausta ja omistajaohjausta sekä ministeriön sisäistä toimintaa, organisaatiota ja henkilöstöpolitiikkaa.

27 §
Alivaltiosihteerin tehtävät

Alivaltiosihteeri johtaa ja sovittaa yhteen valtiosihteerin kansliapäällikkönä apuna erityisesti rahoitusmarkkinaosaston ja kansainvälisten asioiden sihteeristön toimialaan kuuluvien sekä Euroopan unionin talous- ja rahoituskomiteassa käsiteltävien asioiden valmistelua.

28 §
Talouspolitiikan koordinaattorin tehtävät

Talouspolitiikan koordinaattori kehittää ja sovittaa yhteen valtiosihteerin kansliapäällikkönä apuna talouspolitiikan tulosalueeseen kuuluvien kansantalousosaston, budjettiosaston ja vero-osaston toimialaan kuuluvien asioiden sekä kunta- ja aluehallinto-osaston toimialaan kuuluvien julkisen talouden vakausvalvonnan välineitä koskevien asioiden valmistelua.

29 §
Osastopäällikön tehtävät

Hallinto- ja kehitysjohtajasta, ICT-johtajasta, valtioneuvoston controllerista ja kansainvälisten asioiden sihteeristön päälliköstä on soveltuvin osin voimassa, mitä 1 momentissa ja muualla tässä työjärjestyksessä säädetään osastopäälliköstä.

31 §
Sijaisten määrääminen

Valtiosihteerin kansliapäällikkönä, alivaltiosihteerin, hallinto- ja kehitysjohtajan sekä talouspolitiikan koordinaattorin sijaiset määrää ministeri.


32 §
Vahvistetusta työnjaosta poikkeaminen

Kukin virkamies on velvollinen vahvistetusta työnjaosta riippumatta tarvittaessa suorittamaan ne tehtävät, jotka ministeri, valtiosihteeri kansliapäällikkönä, alivaltiosihteeri, hallinto- ja kehitysjohtaja, talouspolitiikan koordinaattori taikka osaston tai osaston sisäisen yksikön päällikkö hänelle määrää.


33 §
Johdolle ja esimiehille tiedottaminen

Ministeri, valtiosihteeri, valtiosihteeri kansliapäällikkönä, alivaltiosihteeri, hallinto- ja kehitysjohtaja, talouspolitiikan koordinaattori ja viestintäjohtaja on pidettävä tietoisina tärkeimmistä ministeriön ja osastojen toimialoilla esille tulevista ja vireillä olevista asioista.


35 §
Osastojen välinen yhteistyö ja osastoille tiedottaminen

Ministeriön osastot ja yksiköt antavat tarpeen mukaan toimialansa asiantuntijapalveluita toiselle osastolle ja yksikölle niiden käsitellessä asiaa, joka koskee osaksi myös toisen osaston toimialaa. Asianomaiset osastopäälliköt sopivat kulloinkin tarkemmin asiantuntijapalveluiden antamisesta toiselle osastolle ja osastojen yhteisestä valmistelusta. Valtiosihteeri kansliapäällikkönä, alivaltiosihteeri, hallinto- ja kehitysjohtaja tai talouspolitiikan koordinaattori määrää tarvittaessa osastojen yhteisestä valmistelusta.


37 §
Ministeriön edustaminen valmisteluelimessä

Valtiovarainministeriöstä komiteaan tai toimikuntaan tahi muuhun sivuelimeen nimetyn tulee antaa tietoja komitean tai toimikunnan työstä ja siinä esille tulevista kannanmäärittelyistä ennen kaikkea taloudellisesti merkittävissä tai periaatteellisesti tärkeissä asioissa esimiehilleen ja asianomaisen osaston päällikölle. Mikäli osastopäällikkö katsoo asian valtiovarainministeriön kannalta erittäin tärkeäksi, on asiasta informoitava myös ministeriä, valtiosihteeriä, valtiosihteeriä kansliapäällikkönä, alivaltiosihteeriä, hallinto- ja kehitysjohtajaa sekä talouspolitiikan koordinaattoria.


39 §
Vuosilomien vahvistaminen

Valtiosihteerin, valtiosihteerin kansliapäällikkönä, alivaltiosihteerin, talouspoliittisen koordinaattorin sekä osastojen päälliköiden vuosilomat vahvistaa hallinto- ja kehitysjohtaja. Hallinto- ja kehitysjohtajan vuosilomat vahvistaa valtiosihteeri kansliapäällikkönä.


40 §
Matkamääräysten antaminen

Valtiosihteerille ja valtiosihteerille kansliapäällikkönä antaa virkamatkamääräyksen ministeri.  Alivaltiosihteerille, hallinto- ja kehitysjohtajalle sekä talouspolitiikan koordinaattorille virkamatkamääräyksen antaa valtiosihteeri kansliapäällikkönä.


50 §
Ministeriössä päätettävä harkinnanvarainen virkavapaus

Harkinnanvaraisen virkavapauden valtiosihteerille, valtiosihteerille kansliapäällikkönä, alivaltiosihteerille, hallinto- ja kehitysjohtajalle ja talouspolitiikan koordinaattorille sekä yli kolmeksi kuukaudeksi osaston päällikölle myöntää ministeri henkilöstöpäällikön esittelystä.

50 a §
Ratkaisuvalta eräissä henkilöstöasioissa

Valtiosihteerin, valtiosihteerin kansliapäällikkönä, alivaltiosihteerin, talouspolitiikan koordinaattorin sekä osastojen päälliköiden osalta 1 momentin 1 ja 2 kohdassa mainitut asiat ratkaisee ilman esittelyä hallinto- ja kehitysjohtaja. Hallinto- ja kehitysjohtajan osalta vastaavat asiat ratkaisee ilman esittelyä valtiosihteeri kansliapäällikkönä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2013.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

  Helsingissä 26 päivänä kesäkuuta 2013

Valtiovarainministeri
Jutta Urpilainen

Valtiosihteeri kansliapäällikkönä
Martti Hetemäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.