475/2013

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 27 päivänä kesäkuuta 2013

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annetun valtioneuvoston asetuksen (195/2002) 8 §:n 1 momentin 2 kohta, 9 §:n 1 momentin johdantokappale sekä 4 ja 7 kohta, 14 §:n 6 ja 8 kohta, 18 §:n 3 momentti, 19 §, 24 §:n 2 momentti, 27 a § ja 34 §:n 2 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 9 §:n 1 momentin johdantokappale sekä 4 ja 7 kohta, 18 §:n 3 momentti, 24 §:n 2 momentti ja 34 §:n 2 momentti asetuksessa 400/2011 sekä 27 a § asetuksessa 275/2005, seuraavasti:

8 §
Lähettäjä

Lähettäjän velvollisuuksista säädetään VAK-lain 8 §:ssä. Lisäksi lähettäjän on erityisesti:


2) annettava kuljetuksen suorittajalle kuljetuksen suorittamista varten tarvittavat tiedot jäljitettävällä tavalla, vaadittu rahtikirja tai muu lähetyskirja sekä muut asiakirjat, kuten luvat, hyväksynnät, ilmoitukset ja todistukset;


9 §
Kuljetuksen suorittaja ja liikkuvan kaluston kuljettaja

Kuljetuksen suorittajan velvollisuuksista säädetään VAK-lain 9 §:ssä. Ottaessaan vaarallisia aineita kuljetettaviksi kuljetuksen suorittajan on lisäksi lähtöpaikalla erityisesti:


4) varmistettava, että määräaika säiliöiden seuraavalle tarkastukselle ei ole umpeutunut; määräajan umpeuduttua säiliön saa kuljettaa tarkastettavaksi, hävitettäväksi tai sen sisältämän aineen hävittämistä varten ministeriön asetuksessa säädetyin ehdoin;


7) huolehdittava, että Liikennevirastolla on kuljetuksen aikana nopea ja esteetön pääsy 16 a §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuihin tietoihin; Liikennevirasto määrittelee tietojen välitystavan kuljetuksen suorittajan kanssa solmimassaan rautatielaissa (304/2011) tarkoitetussa rataverkon käyttösopimuksessa;


14 §
Säiliön sekä irtotavaravaunun ja -kontin täyttäjä

Säiliön sekä irtotavaravaunun ja -kontin täyttäjää koskevat erityisesti seuraavat velvollisuudet:


6) säiliön täyttämisen jälkeen hänen on varmistettava, että sulkimet ovat suljetut ja vuotamattomat;


8) valmistellessaan vaarallisia aineita kuljetusta varten hänen on varmistettava, että edellytetyt oranssikilvet ja suurlipukkeet tai varoituslipukkeet ja muut tarvittavat varoitusmerkit on kiinnitetty säiliöihin, irtotavaralla kuormattuihin vaunuihin sekä suur- ja pienkontteihin;


18 §
Kuljetettaviin painelaitteisiin kuuluvat paineastiat

Edellä 2 momentissa tarkoitetusta materiaalin kestävyydestä tulee paineastiassa olla vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitettujen pakkausten, säiliöiden ja irtotavarakonttien vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (1008/2011) 7 §:n 1 momentissa tarkoitetun vaatimustenmukaisuusmerkinnän ja tarkastuslaitoksen tunnusnumeron jäljessä merkintä ”-40 °C” tai muu Turvallisuus- ja kemikaaliviraston hyväksymä merkintä.

19 §
Pakkauksen vaatimustenmukaisuuden osoittaminen

Vaarallisten aineiden kuljetukseen käytettävän pakkauksen vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta säädetään vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitettujen pakkausten, säiliöiden ja irtotavarakonttien vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta annetussa valtioneuvoston asetuksessa.

24 §
Asiakirjat

Junan jokaisella miehistön jäsenellä tulee olla mukana valokuvalla varustettu henkilötodistus, jos kuljetettavan vaarallisen aineen määrä tai aktiivisuus ylittää ministeriön asetuksen liitteen luvussa 1.10. säädetyt raja-arvot. 


27 a §
Tilapäisen säilytysalueen turvaaminen

Jos kuljetettavan vaarallisen aineen määrä tai aktiivisuus ylittää ministeriön asetuksen liitteen luvussa 1.10 säädetyt raja-arvot, sovelletaan VAK-lain 11 d §:n 4 momenttia vaarallisen aineen kuljetukseen liittyvään tilapäiseen säilytykseen terminaalissa, ratapihalla ja muulla vastaavalla alueella. Terminaalin, ratapihan ja muun vastaavan alueen tulee mahdollisuuksien mukaan olla hyvin valaistu, yleinen pääsy alueelle estetty ja alue muutoinkin huolellisesti turvattu.

34 §
Onnettomuudet ja niistä tehtävät ilmoitukset

Jos vaarallisen aineen kuormauksen, kuljetuksen tai purkamisen taikka säiliön sekä irtotavaravaunun ja -kontin täytön yhteydessä sattuu ministeriön asetuksen liitteen kohdassa 1.8.5 tarkoitettu onnettomuus, kuormaajan, täyttäjän, kuljetuksen suorittajan ja vastaanottajan on kunkin toiminnassaan tapahtuneesta onnettomuudesta annettava kuukauden kuluessa onnettomuudesta ministeriön asetuksessa olevan mallin mukainen onnettomuusraportti Liikenteen turvallisuusvirastolle ja Onnettomuustutkintakeskukselle. Jos kyseessä on radioaktiivisen aineen kuljetus, raportti annetaan myös Säteilyturvakeskukselle. Vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyvästä rautatieonnettomuuksien tutkinnasta säädetään erikseen.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2013.

  Helsingissä 27 päivänä kesäkuuta 2013

Liikenneministeri
Merja Kyllönen

Hallitusneuvos
Sija Ruokola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.