464/2013

Annettu Helsingissä 19 päivänä kesäkuuta 2013

Valtioneuvoston asetus aluksen miehityksestä ja laivaväen pätevyydestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan aluksen miehityksestä ja laivaväen pätevyydestä annetun valtioneuvoston asetuksen (166/2013) 19 §:n 2 momentti, 20 §, 23 §:n 3 momentti, 26 §:n 3 momentti, 32 §:n 1 momentin 2 kohta ja 2 momentti, 33 §:n 1 momentin 2 kohta ja 2 momentti, 54 §, 79 §:n 2 kohta, 82, 83 ja 86 §, sekä

lisätään 77 §:ään uusi 4 momentti seuraavasti:

19 §
Laivaväkeen kuuluvien hätätilanne- ja terveydenhuoltokoulutus

Muiden kuin vuokraveneiden, huvialusten ja kotimaanliikenteen alusten laivaväkeen kuuluvalla henkilöllä, joka kuuluu aluksen vähimmäismiehitykseen tai jolle on määrätty aluksen turvallisuuteen tai ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseen liittyviä tehtäviä, on oltava STCW-säännöstön A-VI/1 säännön mukainen hätätilanteiden peruskoulutus.


20 §
Pätevyyskirjan hakeminen

Pätevyyskirjaa koskevaan hakemukseen on liitettävä selvitys koulutuksesta ja työkokemuksesta. Hakemukseen on lisäksi liitettävä kopio aikaisemmin mahdollisesti myönnetystä pätevyyskirjasta. Hakemukseen on liitettävä myös passikuva, jos haettava pätevyyskirja on kuvallinen. Jos hakija hakee pätevyyskirjaa ensimmäistä kertaa, hänen on todistettava luotettavasti henkilöllisyytensä. Hakijan on lisäksi esitettävä selvitys siitä, että hänellä on merimiesten terveydentilasta annettujen säännösten ja määräysten mukainen terveys. Vuokraveneen kuljettajankirjaa ja kansainvälistä huviveneenkuljettajankirjaa koskevista terveysvaatimuksista säädetään 32 ja 33 §:ssä.

23 §
Vahtiperämiehenkirja

Edellä 1 momentin 3 a kohdassa tarkoitettu ohjattu harjoittelu voidaan osittain suorittaa yhdellä tai useammalla seuraavalla tavalla kansiosastossa edellyttäen, että harjoittelu kirjataan hyväksyttyyn ohjatun harjoittelun seurantakirjaan:

1) enintään kuukauden mittainen simulaattorissa saatu hyväksytty koulutus;

2) enintään kahden kuukauden mittainen harjoittelu kotimaanliikenteen koulualuksella, jonka bruttovetoisuus on alle 500;

3) enintään kuukauden mittainen harjoittelu kotimaanliikenteen liikennöivällä jäänmurtajalla;

4) enintään kuukauden mittainen harjoittelu purjealuksella;

5) enintään kahden kuukauden mittainen harjoittelu varusmiesajalta.

26 §
Yliperämiehenkirja

Jos yliperämiehenkirja oikeuttaa toimimaan päällikkönä aluksella, jonka bruttovetoisuus on alle 3000, hakijalla on oltava vähintään STCW-säännöstön A-II/2 säännön 5 kohdan mukainen koulutus sekä 36 kuukautta hyväksyttyä meripalvelua vahtiperämiehenä tai 24 kuukautta vahtiperämiehenä, josta 12 kuukautta yliperämiehenä.

32 §
Vuokraveneen kuljettajankirja

Vuokraveneen kuljettajankirjan saamisen edellytyksenä on:


2) henkilöauton kuljettamiseen oikeuttava voimassa oleva ajokortti tai sen saamisen edellytyksenä oleva lääkärintodistus;


Vuokraveneen kuljettajankirjaa hakevan on osoitettava 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettu ammattitaito todistuksella, jonka on myöntänyt sellainen veneilyjärjestö, joka seuraa koulutustoimintaansa ja todistuksenantoaan laatujärjestelmän avulla ja jonka koulutustoimintaa sekä todistuksenantoa koskeva laatujärjestelmä on ulkoisesti arvioitu Liikenteen turvallisuusviraston hyväksymällä tavalla enintään viisi vuotta ennen todistuksen päiväystä. Hakija voi osoittaa 1 momentin 5 kohdassa tarkoitetun ammattitaidon kuljettajan pätevyyskirjalla tai muulla ylemmällä, ammattimaiseen merenkulkuun tarkoitetulla kansipäällystön pätevyyskirjalla taikka Liikenteen turvallisuusvirastossa suoritettavalla kokeella.

33 §
Kansainvälinen huviveneenkuljettajankirja

Kansainvälisen huviveneenkuljettajankirjan saamisen edellytyksenä on:


2) henkilöauton kuljettamiseen oikeuttava voimassa oleva ajokortti tai sen saamisen edellytyksenä oleva lääkärintodistus;


Huviveneenkuljettajankirjaa hakevan on osoitettava täyttävänsä 1 momentin 3 kohdan tutkintovaatimukset todistuksella, jonka on myöntänyt sellainen veneilyjärjestö, joka seuraa koulutustoimintaansa ja todistuksenantoaan laatujärjestelmän avulla ja jonka koulutustoimintaa sekä todistuksenantoa koskeva laatujärjestelmä on ulkoisesti arvioitu Liikenteen turvallisuusviraston hyväksymällä tavalla enintään viisi vuotta ennen todistuksen päiväystä. Hakija voi osoittaa 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettujen tutkintovaatimusten täyttämisen kuljettajan pätevyyskirjalla tai muulla ylemmällä, ammattimaiseen merenkulkuun tarkoitetulla kansipäällystön pätevyyskirjalla tai Liikenteen turvallisuusvirastossa suoritettavalla kokeella taikka todistuksella koulutuksesta, jonka tutkintovaatimukset vastaavat 1 momentin 3 kohdan tutkintovaatimuksia.

54 §
Matruusin-konemiehen pätevyyskirja

Matruusin-konemiehen pätevyyskirjan saamisen edellytyksenä on vähintään 18 vuoden ikä ja vahtimiehen pätevyyskirja. Lisäksi edellytyksenä on yhdistetty matruusin ja konemiehen koulutus, johon sisältyy 12 kuukautta meripalvelua hyväksytyn harjoitusohjelman mukaisesti, josta kuusi kuukautta kansiosaston tehtävissä ja kuusi kuukautta koneosaston tehtävissä.

77 §
Pätevyyskirjan ja lisäpätevyystodistuksen voimassaolo

Vuokraveneen kuljettajankirja ja kansainvälinen huviveneenkuljettajankirja ovat voimassa toistaiseksi.

79 §
Kansi- ja konepäällystön pätevyyskirjan uusiminen

Kansi- ja konepäällystön pätevyyskirjan haltijan katsotaan säilyttäneen ammattipätevyytensä, jos:


2) hänellä on vähintään kolme kuukautta uusittavan pätevyyskirjan kannalta tarkoituksenmukaista meripalvelua päällystötehtävissä viimeisen kuuden kuukauden aikana välittömästi ennen pätevyyskirjan uusimista;


82 §
Hätätilanteiden peruskoulutuksesta annettavan lisäpätevyystodistuksen uusiminen

STCW-säännöstön A-VI/1-1, A-VI/1-2, A-VI/1-3 ja A-VI/1-4 säännön mukaisen hätätilanteiden peruskoulutuksen suorittaneen merenkulkijan on joka viides vuosi todistettava, että hän on säilyttänyt vaaditun pätevyyden toimensa, tehtäviensä ja vastuidensa mukaisesti A-VI/1-1 säännön mukaisen pelastautumiskoulutuksen ja A-VI/1-2 säännön mukaisen miehistön palokoulutuksen osalta. Pätevyyden säilyminen voidaan osoittaa kertauskoulutuksesta tai käytännön kokeen hyväksytystä suorittamisesta myönnetyllä todistuksella.

83 §
Pelastuslautta- ja pelastusvenemiehen lisäpätevyystodistuksen uusiminen

STCW-säännöstön A-VI/2-1 säännön mukaisen pelastuslautta- ja pelastusvenemiehen koulutuksen suorittaneen merenkulkijan on joka viides vuosi todistettava, että hän on säilyttänyt vaaditun pätevyyden toimensa, tehtäviensä ja vastuidensa mukaisesti. Pätevyyden säilyminen voidaan osoittaa kertauskoulutuksesta tai käytännön kokeen hyväksytystä suorittamisesta myönnetyllä todistuksella.

86 §
Kalastusaluksen laivaväen pätevyyskirjojen uusiminen

Pätevyyskirjan haltijan on katsottava säilyttäneen ammattipätevyytensä, jos:

1) hänellä on edeltävän viiden vuoden aikana vähintään vuosi hyväksyttävää meripalvelua päällystötehtävissä;

2) hänellä on vähintään kolme kuukautta uusittavan pätevyyskirjan kannalta tarkoituksenmukaista meripalvelua päällystötehtävissä pätevyyskirjan uusimista välittömästi edeltävien kuuden kuukauden aikana;

3) hän on toiminut 1 kohdassa tarkoitettuihin päällystötehtäviin rinnastettavissa, pätevyyskirjaansa vastaavissa tehtävissä;

4) hän on suorittanut hyväksyttävän kertauskuulustelun tai erityisen kalastusalusten päällystölle tarkoitetun kertauskoulutuskurssin.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2013.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/106/EG (32008L0106); EYVL N:o L 323, 3.12.2008, s. 33,
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/35/EU (32012L0035); EYVL N:o L 343, 14.12.2012, s. 78

Helsingissä 19 päivänä kesäkuuta 2013

Liikenneministeri
Merja Kyllönen

Hallitusneuvos
Anna Sotaniemi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.