432/2013

Annettu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2013

Laki kaupparekisterilain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan kaupparekisterilain (129/1979) 10 §:n 1 momentin johdantokappale, 2, 6 ja 13—16 kohta, 18 a §:n 3 momentti, 18 b §:n 2 momentti, 20 §:n 1 momentti ja 31 a §:n 2 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 10 §:n 1 momentin 2, 6, 13 ja 14 kohta laissa 1490/2001, 10 §:n 1 momentin johdantokappale, 15 ja 16 kohta, 18 a §:n 3 momentti ja 18 b §:n 2 momentti laissa 908/2006, 20 §:n 1 momentti laissa 1324/2006 ja 31 a §:n 2 momentti laissa 1132/2005, seuraavasti:

10 §

Osuuskunnan ja eurooppaosuuskunnan perusilmoituksessa on mainittava:


2) perustamissopimuksen allekirjoituspäivä;


6) mahdollinen osuuden nimellisarvo (osuusmaksu);


13) sääntöjen määräys, jonka mukaan osuuskunnassa voi olla erilajisia osuuksia tai jonka mukaan osuudet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään;

14) jos säännöissä määrätään osakkeista, osakepääoma ja osakkeiden lukumäärä sekä mahdolliset sääntöjen määräykset osakkeen nimellisarvosta, erilajisista osakkeista, tällaisten osakkeiden lukumäärästä lajeittain ja osakkeiden kuulumisesta arvo-osuusjärjestelmään;

15) jos säännöissä määrätään jäsenten velvollisuudesta suorittaa ylimääräisiä maksuja, osuuskuntalain (421/2013) 13 luvun 1 §:n 1 momentissa tarkoitetut tiedot;

16) jos säännöissä määrätään jäsenten lisämaksuvelvollisuudesta, osuuskuntalain 14 luvun 1 §:n 2 momentissa tarkoitetut tiedot; sekä


18 a §

Rekisteriviranomainen käsittelee osuuskunnan ja eurooppaosuuskunnan osuuksien ja osakkeiden arvo-osuusjärjestelmään liittämistä, vararahaston, ylikurssirahaston ja osakepääoman alentamista, sulautumista, jakautumista, yritysmuodon muuttamista sekä selvitystilaa koskevat asiat siten kuin osuuskuntalaissa säädetään.


18 b §

Rekisteriviranomainen käsittelee osuuskuntamuotoisen luottolaitoksen toimiluvan rekisteröintiä, sidotun oman pääoman alentamista, sulautumista, jakautumista, kotipaikan siirtämistä, liiketoiminnan luovutusta, toimiluvasta luopumista ja selvitystilaa koskevat asiat niin kuin osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetussa laissa (423/2013) säädetään.


20 §

Osakeyhtiö ja osuuskunta voivat toimittaa kaupparekisterissä julkistettavaksi tässä laissa tarkoitetut asiakirjat ja tiedot suomen- tai ruotsinkielisten asiakirjojen ja tietojen lisäksi myös muulla kielellä. Asiakirjasta on tällöin toimitettava kielilain (423/2003) 21 §:n 1 momentissa tarkoitettu virallinen käännös.


31 a §

Patentti- ja rekisterihallituksella on oikeus salassapitosäännösten estämättä pyynnöstä saada Verohallinnolta osakeyhtiölain 20 luvun 4 §:ssä, osuuskuntalain 23 luvun 4 §:ssä ja tämän lain 24 §:ssä säädettyjen kaupparekisteristä poistamiseen liittyvien tehtävien hoitamiseksi tieto siitä, onko yksilöidyllä osakeyhtiöllä, osuuskunnalla tai muulla elinkeinonharjoittajalla ollut toimintaa Verohallinnon rekisteritietojen perusteella.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.

HE 185/2012
TaVM 6/2013
EV 48/2013

  Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2013

Tasavallan Presidentti
SAULI NIINISTÖ

Oikeusministeri
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.