419/2013

Annettu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2013

Ympäristöministeriön asetus vaarallisten aineiden käytön rajoituksista sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti säädetään vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa annetun lain (387/2013) 4 §:n 1 momentin nojalla:

1 §
Vaarallisten aineiden käytön rajoitukset

Markkinoille saatettavat sähkö- ja elektroniikkalaitteet tai niiden korjaamiseen, uudelleenkäyttöön, toimintojen päivitykseen tai kapasiteetin lisäämiseen tarkoitetut liitäntäjohdot ja varaosat eivät saa sisältää lyijyä, elohopeaa, kadmiumia, kuudenarvoista kromia, polybromibifenyyliä (PBB) eikä polybromidifenyylieettereitä (PBDE) siten, että niiden sallitut enimmäispitoisuudet homogeenisessa materiaalissa ylittyvät.

Homogeenisessa materiaalissa olevan lyijyn, elohopean, kuudenarvoisen kromin, polybromibifenyylin (PBB) ja polybromidifenyylieetterin (PBDE) sallittu enimmäispitoisuus on 0,1 painoprosenttia ja kadmiumin sallittu enimmäispitoisuus on 0,01 painoprosenttia.

2 §
Poikkeukset vaarallisten aineiden käytön rajoituksista

Edellä 1 §:ssä säädettyä vaarallisen aineen käytön rajoitusta ei sovelleta liitäntäjohtoon tai varaosaan, joka on tarkoitettu seuraavien laitteiden korjaamiseen, uudelleenkäyttöön, toimintojen päivitykseen tai kapasiteetin lisäämiseen:

1) ennen 1 päivää heinäkuuta 2006 markkinoille saatetut sähkö- ja elektroniikkalaitteet;

2) ennen 22 päivää heinäkuuta 2014 markkinoille saatettavat terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet;

3) ennen 22 päivää heinäkuuta 2016 markkinoille saatettavat in vitro -diagnostiikkaan tarkoitetut terveydenhuollon laitteet;

4) ennen 22 päivää heinäkuuta 2014 markkinoille saatettavat tarkkailu- ja valvontalaitteet;

5) ennen 22 päivää heinäkuuta 2017 markkinoille saatettavat teollisuuden tarkkailu- ja valvontalaitteet;

6) sähkö- ja elektroniikkalaitteet, joille on myönnetty poikkeus direktiivin 2002/95/EY tai 2011/65/EU mukaan ja jotka on saatettu markkinoille ennen poikkeuksen voimassaoloajan päättymistä, juuri tätä tiettyä poikkeusta koskevilta osin.

Edellä 1 §:ssä säädettyä rajoitusta ei myöskään sovelleta:

1) uudelleenkäytettäviin varaosiin, jotka otetaan talteen ennen 1 päivää heinäkuuta 2006 markkinoille saatetuista sähkö- ja elektroniikkalaitteista ja jotka käytetään ennen 1 päivää heinäkuuta 2016 markkinoille saatettavissa laitteissa, jos uudelleenkäyttö tapahtuu tarkastettavissa olevassa yritysten välisessä suljetussa palautusjärjestelmässä ja osien uudelleenkäytöstä ilmoitetaan kuluttajille;

 2) liitteissä I ja II mainittuun laitteeseen tai käyttötarkoitukseen.

3 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä kesäkuuta 2013.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/65/EU (32011L0065); EUVL L 174, 1.7.2011, s. 88
Komission delegoitu direktiivi 2012/50/EU (32012L0050); EUVL L 348, 18.12.2012, s. 16
Komission delegoitu direktiivi 2012/51/EU (32012L0051); EUVL L 348, 18.12.2012, s. 18

  Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2013

Ympäristöministeri
Ville Niinistö

Neuvotteleva virkamies
Else Peuranen

YMa vaarallisten aineiden käytön rajoituksista sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.