394/2013

Annettu Helsingissä 7 päivänä kesäkuuta 2013

Laki biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain (446/2007) 5 a §, sellaisena se on laissa 1420/2010,

muutetaan 2 §:n 1 momentin 1 ja 5 kohta, sellaisena kuin niistä on 2 §:n 1 momentin 5 kohta laissa 1420/2010, sekä

lisätään 2 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on osaksi laissa 1420/2010, uusi 5 a ja 5 b kohta, 5 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 1420/2010, uusi 3 momentti ja 7 §:ään uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 momentti siirtyy 4 momentiksi, seuraavasti:

2 §
Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan

1) biopolttoaineella biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain (393/2013) 4 §:n 5 kohdassa tarkoitettua biopolttoainetta;


5) kulutukseen toimittamisella valmisteverotuslain 8 §:n 1 kohdassa tarkoitettua kulutukseen luovuttamista;

5 a) jätteellä biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain 4 §:n 1 kohdassa tarkoitettua jätettä;

5 b) tähteellä biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain 4 §:n 3 kohdassa tarkoitettua tähdettä;


5 §
Biopolttoaineiden kulutukseen toimittaminen

Jakelijan on osoitettava biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain mukaisesti, että 1 momentissa tarkoitetut biopolttoaineet täyttävät mainitussa laissa säädetyt kestävyyskriteerit. Mitä mainitussa laissa taikka sen nojalla säädetään tai määrätään 2 momentissa tarkoitetuista raaka-aineista, noudatetaan sovellettaessa 2 momenttia.

7 §
Ilmoittamisvelvollisuus

Ilmoituksessa on lisäksi oltava tieto biopolttoaine-erien kestävyyskriteerien mukaisuuden osoittamisesta ja 5 §:n 2 momentissa tarkoitettujen biopolttoaineiden osuudesta.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2013.

Jakelija voi osoittaa ennen vuotta 2014 kulutukseen toimitettujen biopolttoaineiden kestävyyskriteerien täyttymisen noudattamalla, mitä tämän lain voimaan tullessa voimassa olleessa 5 a §:n 2 momentissa säädetään.

Jakelijan on ensimmäisen kerran toimitettava 7 §:n 3 momentissa tarkoitetut tiedot vuonna 2013 kulutukseen toimitettujen biopolttoaineiden osalta.

HE 13/2013
PeVL 12/2013
YmVL 8/2013
TaVM 9/2013
EV 58/2013
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/28/EY

  Helsingissä 7 päivänä kesäkuuta 2013

Tasavallan Presidentti
SAULI NIINISTÖ

Elinkeinoministeri
Jan Vapaavuori

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.