392/2013

Annettu Helsingissä 6 päivänä kesäkuuta 2013

Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten sekä ympäristöön liittyvien lakisääteisten hoitovaatimusten valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

kumotaan täydentävien ehtojen hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten sekä ympäristöön liittyvien lakisääteisten hoitovaatimusten valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen (636/2007) 4, 15 ja 16 §, sellaisena kuin niistä on 4 § asetuksessa 359/2009, sekä

muutetaan 5, 7, 12 ja 13 §, sellaisina kuin ne ovat, 5 ja 7 § asetuksessa 1840/2009, 12 § asetuksessa 359/2009 sekä 13 § asetuksissa 1840/2009 ja 417/2010, seuraavasti:

5 §
Valvontaviranomaiset

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus kokoaa yhteen valvonnan kohteena olevan tilan neuvoston tilatukiasetuksen liitteessä II ja III tarkoitettujen täydentävien ehtojen tarkastusten tulokset ja määrää lopullisen tuloksen siten kuin seuraamuksen määrittämisestä on soveltamisasetuksessa erikseen säädetty.

7 §
Pohjavesien suojelu

Valvonnassa on tarkastettava, että tilan maatalousmaalla on noudatettu vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annetun valtioneuvoston asetuksen (1022/2006) 4 a §:n sekä ympäristönsuojelulain (86/2000) 8 §:n säännöksiä pohjavesien suojelusta.

12 §
Hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimukset

Valvonnassa on tarkastettava, että tilalla on noudatettu täydentäviin ehtoihin liittyvistä hyvän maatalouden ja ympäristön vähimmäisvaatimuksista annettua valtioneuvoston asetusta (226/2013).

13 §
Laiminlyönnistä aiheutuvat seuraamukset

Vaatimusten tai ehtojen noudattamatta jättämisen tai tahallisen laiminlyönnin seuraamuksista suoriin tukiin, luonnonhaittakorvaukseen, ympäristötukeen ja eläinten hyvinvoinnin tukeen säädetään neuvoston tilatukiasetuksen 24 artiklassa ja soveltamisasetuksen 70—72 artiklassa.

Maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain (192/2013) 29 §:n 2 momentissa tarkoitettua vähennystä ei tehdä, jos laiminlyönti korjataan valvontaviranomaisen antamassa enintään kolmen kuukauden määräajassa.


Tämä asetus tulee voimaan 11 päivänä kesäkuuta 2013.

Neuvoston asetus (EY) N:o 73/2009 (32009R0073); EUVL L 30, 31.1.2009, s. 16
Komission asetus (EY) N:o 1122/2009 (32009R1122); EUVL L 316, 2.12.2009, s. 65

  Helsingissä 6 päivänä kesäkuuta 2013

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Vanhempi hallitussihteeri
Suvi Ruuska

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.