334/2013

Annettu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2013

Valtioneuvoston asetus liikenteessä käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 15 ja 18 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan liikenteessä käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen (1245/2002) 15 ja 18 §, sellaisina kuin ne ovat, 15 § asetuksissa 895/2007 ja 1217/2011 sekä 18 § osaksi asetuksessa 341/2004, seuraavasti:

15 §
Määräaikaiskatsastuksesta annettavat todistukset

1. Todistuksena ajoneuvon hyväksymisestä määräaikaiskatsastuksessa annetaan rekisteröintitodistuksen I osa, joka on pidettävä mukana ajoneuvossa ajon aikana. Hyväksytystä katsastuksesta todistukseen merkitään ajoneuvon hyväksyneen katsastustoimipaikan nimi, hyväksymispäivä, ajoneuvolain 57 §:n 2 momentissa tarkoitetut vähäiset viat ja puutteellisuudet sekä aika, jonka kuluessa ne on korjattava. Todistus hyväksytystä katsastuksesta annetaan ajoneuvon katsastukseen esittäneelle.

2. Jos rekisteröintitodistuksen I osaa ei voida tulostaa, 1 momentissa tarkoitetut tiedot merkitään viimeksi annetun rekisteröintitodistuksen I osaan.

3. Ajoneuvon määräaikaiskatsastuksesta laaditaan tarkastuskortti, johon merkitään ajoneuvon valmistenumero, rekisteritunnus ja kansallisuustunnus, matkamittarin lukema katsastushetkellä, jos se on saatavilla, ajoneuvoluokka, jos se on saatavilla, sekä katsastuksen tulos, katsastuksen suorittamisen paikka ja päivämäärä, seuraavan määräaikaiskatsastuksen ajankohta, katsastustoimipaikan nimi ja katsastajan allekirjoitus tai tunniste. Tarkastuskorttiin merkitään lisäksi 6 §:n 3 momentissa tarkoitetut tarkastuskohteet pääkohteittain ja niissä havaitut viat ja puutteellisuudet sekä niiden arvostelu. Tarkastuskorttiin merkitään ajoneuvon hyväksyminen, hylkääminen ja ajokieltoon määrääminen katsastuksessa sekä katsastuksen keskeyttäminen. Ajoneuvon katsastukseen esittäneelle annetaan tarkastuskortin kaksoiskappale tai katsastuksen sisältöä vastaava tarkastuskortti.

4. Kokonaismassaltaan yli 3,5 tonnin linja-auton ja kuorma-auton omistajalle, haltijalle tai ajoneuvon katsastukseen esittäneelle annetaan pyynnöstä kansainvälinen katsastustodistus, joka on pyörillä varustettujen ajoneuvojen määräajoin toistettavien katsastusten yhdenmukaisten ehtojen hyväksymisestä sekä näiden katsastusten vastavuoroisesta tunnustamisesta tehdyn sopimuksen (SopS 35/2001) liitteen 2 mukainen. Tällaisen todistuksen on velvollinen antamaan myös Liikenteen turvallisuusvirasto tai muukin kuin ajoneuvon katsastanut katsastustoimipaikka.

18 §
Valvontakatsastus

1. Sen lisäksi, mitä valvontakatsastuksesta säädetään ajoneuvolain 75 ja 85 §:ssä, valvontakatsastukseen sovelletaan, mitä tämän asetuksen 6–15 §:ssä säädetään. Valvontakatsastukseen ei kuitenkaan sovelleta 10 §:ssä mainittua ajoneuvolain 52 ja 55 §:ää. Poliisi-, tulli- tai rajavartiomies voi määrätä valvontakatsastuksen tarkastuskohteet. Valvontakatsastukseen määrännyt tekee tästä määräämisestä merkinnän rekisteröintitodistukseen tai tallettaa sitä koskevan tiedon ajoneuvoliikennerekisteriin. Valvontakatsastuksesta katsastustoimipaikan on talletettava ajoneuvoliikennerekisteriin ajoneuvon ajokieltoon liittyvät tiedot ja ajoneuvon matkamittarin lukema katsastushetkellä.

2. Ajoneuvo on hylättävä valvontakatsastuksessa, jos ajoneuvoa ei voida luotettavasti yksilöidä.

3. Valvontakatsastus ei korvaa määräaikaiskatsastusta. Jos valvontakatsastukseen määrätylle ajoneuvolle voidaan 3 tai 4 §:n mukaan suorittaa määräaikaiskatsastus, ajoneuvon hyväksyminen määräaikaiskatsastuksessa korvaa valvontakatsastuksen.


Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä joulukuuta 2013.

Komission direktiivi 2010/48/EU (32010L0048); EUVL N:o L 173, 8.7.2010, s. 47

  Helsingissä 8 päivänä toukokuuta  2013

Kulttuuri- ja urheiluministeri
Paavo Arhinmäki

Yli-insinööri
Juhani Puurunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.