317/2013

Annettu Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 2013

Valtioneuvoston asetus terävien instrumenttien aiheuttamien tapaturmien ehkäisemisestä terveydenhuoltoalalla

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään työturvallisuuslain (738/2002) 19 §:n 4 momentin, 40 §:n 2 momentin ja 41 §:n 3 momentin sekä työterveyshuoltolain (1383/2001) 12 §:n 4 momentin nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan terveydenhuoltoalalla työhön, johon sovelletaan työturvallisuuslakia (738/2002) ja jossa työntekijät altistuvat tai voivat altistua terävien instrumenttien aiheuttamalle vaaralle.

2 §
Terävä instrumentti

Terävällä instrumentilla tarkoitetaan tässä asetuksessa terveydenhuollon toiminnoissa tarvittavia lääketieteellisiä esineitä ja instrumentteja, jotka voivat aiheuttaa viillon, piston, vamman tai infektion.

3 §
Toimenpiteet vaarojen poistamiseksi tai vähentämiseksi

Jos työturvallisuuslain 10 §:ssä tarkoitetussa työn vaarojen selvittämisessä ja arvioinnissa havaitaan terävän instrumentin aiheuttavan työntekijöille tapaturman tai infektion vaaraa, on työnantajan ryhdyttävä toimenpiteisiin vaaran poistamiseksi tai sen vähentämiseksi. Sen lisäksi mitä muualla säädetään, työnantajan on vaarojen arvioinnin edellyttämällä tavalla:

1) luovuttava terävien instrumenttien tarpeettomasta käytöstä menettelytapoja muuttamalla ja ottamalla käyttöön instrumentteja, joissa on sisäänrakennettuja turvallisuusteknisiä suojamekanismeja;

2) kiellettävä neulojen laittaminen käytön jälkeen takaisin neulansuojukseen, jos tapaturman vaaraa ei voida tehokkaasti vähentää käyttämällä apuna sopivaa laitetta, työkalua tai muuta apuvälinettä;

3) otettava käyttöön turvalliset terävien instrumenttien ja kontaminoituneen jätteen hävittämismenettelyt ja sijoitettava selvästi merkityt ja teknisesti turvalliset säiliöt kertakäyttöisten terävien instrumenttien hävittämistä varten mahdollisimman lähelle tiloja, joissa instrumentteja käsitellään; sekä

4) tarjottava kustannuksellaan työntekijöille mahdollisuus rokotukseen, jos altistuksen aiheuttavaan biologiseen tekijään on olemassa tehokas rokote.

4 §
Toimenpiteet tapaturman tai vaaratilanteen jälkeen

Työpaikalla on oltava käytössä terävän instrumentin aiheuttaman tapaturman varalta toimintaperiaatteet ja menettelyt, jotka on saatettava kaikkien työntekijöiden tietoon.

Työntekijän on viipymättä ilmoitettava työnantajalle tapaturmasta tai vaaratilanteesta, johon liittyy terävä instrumentti. Työnantajan on selvitettävä tapaturman tai vaaratilanteen syyt ja vallinneet olosuhteet, kirjattava mitä on tapahtunut ja ryhdyttävä tapauksen edellyttämiin toimenpiteisiin vastaavan vaaratilanteen tai tapaturman estämiseksi.

Työnantajan velvollisuudesta huolehtia ensiavun antamisesta loukkaantuneelle työntekijälle ja tämän ohjaamisesta saamaan tarpeellista hoitoa säädetään työturvallisuuslain 46 §:ssä. Ensiapuvalmiuden suunnittelussa ja järjestämisessä on otettava huomioon estolääkitys, lääketieteelliset testit sekä terveystarkastukset. Estolääkityksestä, lääketieteellisistä testeistä sekä terveystarkastuksista päättää laillistettu lääkäri lääketieteellisin perustein siten kuin siitä erikseen säädetään.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 8 päivänä toukokuuta 2013.

Neuvoston direktiivi 2010/32/EU (32010L0032); EUVL L 134, 1.6.2010, s. 66

  Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 2013

Sosiaali- ja terveysministeri
Paula Risikko

Neuvotteleva virkamies
Antti Janas

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.