300/2013

Annettu Helsingissä 19 päivänä huhtikuuta 2013

Laki ulkomailla annetun elatusapua koskevan päätöksen tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan ulkomailla annetun elatusapua koskevan päätöksen tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta annetun lain (370/1983) 1 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1080/2010, seuraavasti:

1 §

Poiketen siitä, mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, lasten ja muiden perheenjäsenten elatusavun kansainvälisestä perinnästä Haagissa 23 päivänä marraskuuta 2007 tehdyn yleissopimuksen osapuolena olevassa valtiossa annettu päätös on voimassa ja pantava täytäntöön Suomessa siten kuin sopimuksessa määrätään. Toimivallasta, sovellettavasta laista, päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta sekä yhteistyöstä elatusvelvoitteita koskevissa asioissa annettua neuvoston asetusta (EY) N:o 4/2009 sovelletaan kuitenkin ensisijaisena niiden valtioiden välisissä suhteissa, jotka asetuksen 1 artiklan 2 kohdan mukaan ovat jäsenvaltioita.


Tämän lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella.

HE 186/2012
LaVM 1/2013
EV 24/2013
Neuvoston päätös 2011/432/EU (32011D0432); EUVL L 192, 22.7.2011, s. 39

  Helsingissä 19 päivänä huhtikuuta 2013

Tasavallan Presidentti
SAULI NIINISTÖ

Oikeusministeri
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.