253/2013

Annettu Helsingissä 12 päivänä huhtikuuta 2013

Laki tieliikennelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään tieliikennelakiin (267/1981) uusi 1 a luku seuraavasti:

1 a luku

Tieliikenteen älykkäiden liikennejärjestelmien käyttöönotto tieliikenteessä sekä tieliikenteen ja muiden liikennemuotojen rajapinnoilla

5 a §
Määritelmiä

Tässä luvussa tarkoitetaan:

1) ITS-direktiivillä tieliikenteen älykkäiden liikennejärjestelmien käyttöönoton sekä tieliikenteen ja muiden liikennemuotojen rajapintojen puitteista annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2010/40/EU;

2) älykkäillä liikennejärjestelmillä ja ITS-järjestelmillä järjestelmiä, joissa sovelletaan tieto- ja viestintäteknologiaa tieliikenteen alalla, liikenteen hallinnassa ja liikkuvuuden hallinnassa sekä tieliikenteen ja muiden liikennemuotojen rajapinnoilla;

3) ITS-sovelluksella toiminnallista välinettä, jolla ITS-järjestelmää käytetään;

4) ITS-palvelulla ITS-sovelluksen tarjoamista käyttäjälle erikseen määritellyissä organisatorisissa ja toiminnallisissa puitteissa;

5) palvelujen jatkuvuudella mahdollisuutta varmistaa saumattomat palvelut liikenneverkoissa koko Euroopan unionissa;

6) tietiedolla tietoa maanteiden infrastruktuurin ominaisuuksista;

7) liikennetiedolla tilastollista ja ajantasaista tietoa tieliikenteen ominaisuuksista;

8) matkatiedolla liikenteeseen liittyvää tietoa, kuten reittejä, aikatauluja ja hintoja, jota tarvitaan eri liikennemuotoja koskevien tietojen tarjoamiseksi ennen matkaa ja sen aikana;

9) rajapinnalla järjestelmien välistä menetelmäkokonaisuutta, jonka avulla ne voivat liittyä toisiinsa ja olla keskenään vuorovaikutuksessa.

5 b §
ITS-järjestelmien käyttöönotossa sovellettavat periaatteet

ITS-sovellusten ja ITS-palveluiden käyttöönotossa tieliikenteessä sekä tieliikenteen ja muiden liikennemuotojen rajapinnoilla Euroopan komission ITS-direktiivin 6 artiklan nojalla antamia ensisijaisia toimia koskevia määrityksiä sovellettaessa noudatetaan direktiivin liitteessä II vahvistettuja periaatteita.

Tarkempia säännöksiä 1 momentissa tarkoitettujen Euroopan komission hyväksymien määritysten täytäntöönpanosta annetaan tarvittaessa valtioneuvoston asetuksella ITS-direktiivin 2 artiklassa määritellyillä seuraavilla ensisijaisilla aloilla:

1) tie-, liikenne- ja matkatiedon optimaalinen käyttö;

2) liikenteen ja rahtitoimintojen hallintaan liittyvien ITS-palvelujen jatkuvuus;

3) tieliikenteen turvallisuuteen ja turvaamiseen liittyvät ITS-sovellukset;

4) ajoneuvon yhdistäminen liikenneinfrastruktuuriin.

Se, mitä tässä luvussa säädetään, ei koske sellaisten ITS-sovellusten ja ITS-palveluiden käyttöönottoa, jotka ovat tarpeellisia kansallisen turvallisuuden tai maanpuolustuksen kannalta.


Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä huhtikuuta 2013.

HE 174/2012
LiVM 1/2013
EV 11/2013

  Helsingissä 12 päivänä huhtikuuta 2013

Tasavallan Presidentti
SAULI NIINISTÖ

Asunto- ja viestintäministeri
Krista Kiuru

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.