249/2013

Annettu Helsingissä 4 päivänä huhtikuuta 2013

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta ja tilapäisestä säilytyksestä satama-alueella annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

kumotaan vaarallisten aineiden kuljetuksesta ja tilapäisestä säilytyksestä satama-alueella annetun valtioneuvoston asetuksen (251/2005) 7 §:n 3−5 momentti, sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 173/2011, ja

muutetaan 2 §:n 2 kohta, 3 kohdan ruotsinkielinen sanamuoto ja 9 kohta sekä liite, sellaisina kuin niistä on 2 §:n 9 kohta asetuksessa 173/2011, seuraavasti:

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:


2) IMDG-säännöstöllä ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen (SOLAS) (SopS 11/1981) liitteen VII luvun A osan 1 säännössä määritellyn säännöstön, joka sisältää määräyksiä vaarallisten aineiden kuljetuksesta kappaletavarana aluksessa, muutossarjaa 35–10;


9) pelastusviranomaisella pelastuslaissa (379/2011) tarkoitettua alueen pelastustoimen pelastusviranomaista;Tämä asetus tulee voimaan 8 päivänä huhtikuuta 2013.

  Helsingissä 4 päivänä huhtikuuta 2013

Liikenneministeri
Merja Kyllönen

Neuvotteleva virkamies
Kaisa Männistö

Liite

VAARALLISTEN LASTIEN EROTTELUTAULUKKO SATAMA-ALUEILLE

Useamman kuin yhden luokan vaarallisia lasteja sisältävälle lastinkuljetusyksikölle tulee soveltaa tiukinta erotteluvaatimusta.

Luokka 2.1 2.2 2.3 3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 6.1 8 9
Palavat kaasut 2.1 0 0 0 s a s 0 s s 0 a 0
Myrkyttömät, palamattomat kaasut 2.2 0 0 0 a 0 a 0 0 a 0 0 0
Myrkylliset kaasut 2.3 0 0 0 s 0 s 0 0 s 0 0 0
Palavat nesteet 3 s a s 0 0 s a s s 0 0 0
Helposti syttyvät kiinteät aineet, itsereaktiiviset aineet ja epäherkistetyt kiinteät räjähdysaineet 4.1 a 0 0 0 0 a 0 a s 0 a 0
Helposti itsestään syttyvät aineet 4.2 s a s s a 0 a s s a a 0
Aineet, jotka veden kanssa kosketukseen joutuessaan kehittävät palavia kaasuja 4.3 0 0 0 a 0 a 0 s s 0 a 0
Sytyttävästi vaikuttavat (hapettavat) aineet 5.1 s 0 0 s a s s 0 s a s 0
Orgaaniset peroksidit 5.2 s a s s s s s s 0 a s 0
Myrkylliset aineet (nesteet ja kiinteät) 6.1 0 0 0 0 0 a 0 a a 0 0 0
Syövyttävät aineet (nesteet ja kiinteät) 8 a 0 0 0 a a a s s 0 0 0
Muut vaaralliset aineet ja esineet 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Huom. Luokkien 1 (lukuun ottamatta 1.4S), 6.2 ja 7 lasteja saa säilyttää satama-alueella ainoastaan välitöntä laivausta tai toimitusta varten. Näitä luokkia ei ole taulukossa. Kuitenkin, jos näitä lasteja joudutaan tilapäisesti säilyttämään ennalta arvaamattomista olosuhteista johtuen, niiden tulee olla säilytystä varten osoitetuilla alueilla. Satamanpitäjän tulee ottaa lisäksi huomioon IMDG-säännöstön mukaiset yksittäisten luokkien erotteluvaatimukset.

TAULUKON SELITTEET

Vaarallisten lastien erottelu:

Kollit/ IBC-pakkaukset, lauttavaunut tai suurlavat

0 = erottelua ei vaadita
a = pidettävä erillään (away from) - vähintään 3 m etäisyys
s = erotettava (separated from) - avoimilla alueilla vähintään 6 m etäisyys, katoksissa tai varastoissa vähintään 12 m etäisyys, jollei erotettu hyväksytyllä palomuurilla

Umpinaiset kontit, säiliökontit ja umpinaiset ajoneuvot

0 = erottelua ei vaadita
a = pidettävä erillään (away from) - erottelua ei vaadita
s = erotettava (separated from) - avoimilla alueilla pitkittäis- ja poikittaissuunnassa vähintään 3 m etäisyys katoksissa tai varastoissa pitkittäis- ja poikittaissuunnassa vähintään 6 m etäisyys, jollei erotettu hyväksytyllä palomuurilla

Avonaiset ajoneuvot, rautatietavaravaunut ja avoimet kontit

0 = erottelua ei vaadita
a = pidettävä erillään (away from) - vähintään 3 m etäisyys
s = erotettava (separated from) - avoimilla alueilla pitkittäis- ja poikittaissuunnassa vähintään 6 m etäisyys katoksissa tai varastoissa pitkittäis- ja poikittaissuunnassa vähintään 12 m etäisyys, jollei erotettu hyväksytyllä palomuurilla

Tavarakonteille, säiliökonteille, ajoneuvoille, lauttavaunuille tai konttilavaperävaunuille tai rautatievaunuille 3 metrin etäisyys vastaa leveydeltään 20 jalkaista (20 foot) standardimitoitettua konttia tai yhtä vapaata raidetta tai perävaunukaistaa tai rautatievaunujen kyseessä ollessa pitkittäissuunnassa olevaa puskuritilaa.

Erottelutaulukossa ”0”:lla tarkoitetaan, että erotteluetäisyyttä ei vaadita, mutta IMDG-säännöstön ainekohtaiset erityissäännökset on huomioitava.

Tyypiltään umpinainen yksikkö tarkoittaa yksikköä, jossa vaaralliset tavarat on täysin suljettu tarpeeksi vahvoilla seinillä, kuten tavarakontissa, säiliössä tai ajoneuvossa. Yksiköt, joissa on kankaiset sivut tai päällysrakenne, eivät ole tyypiltään umpinaisia yksiköitä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.