236/2013

Annettu Helsingissä 28 päivänä maaliskuuta 2013

Valtioneuvoston asetus tilatukijärjestelmän kansallisen varannon käytöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

kumotaan tilatukijärjestelmän kansallisen varannon käytöstä annetun valtioneuvoston asetuksen (187/2009) 3 ja 13 § sekä 14 §:n 1 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 3 § ja 14 §:n 1 momentti asetuksessa 226/2010, ja

muutetaan 1 ja 6 §, sellaisena kuin niistä on 6 § asetuksessa 123/2012, seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Tämä asetus koskee Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain (193/2013) mukaisen tilatukijärjestelmän kansallisen varannon käyttöä.

6 §
Tilatukioikeuksien myöntäminen kansallisesta varannosta viljelemättömyyssitoumuksen päättymisen perusteella

Tilatukiasetuksen 41 artiklan 3 kohdan mukaisesti kansallisesta varannosta voidaan myöntää hakemuksesta tilatukioikeuksia viljelijälle, jolla on hallinnassaan tukikelpoista maatalousmaata, jonka perusteella ei ole myönnetty tilatukioikeuksia ja jota koskeva luopumiseläkelain 6 §:n 2 momentin 3 kohdassa tai maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain 12 §:ssä tarkoitettu viljelemättömyyssitoumus on päättynyt 30 päivän huhtikuuta 2011 jälkeen tai päättyy viimeistään vuoden 2013 varantohaun viimeisenä hakupäivänä. Viljelemättömyyssitoumus katsotaan päättyneeksi, jos viljelemättömyyssitoumuksen tekijä on luovuttanut tai vuokrannut tukikelpoisen maatalousmaan, jota sitoumus koskee, vähintään viideksi vuodeksi maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain 9 §:ssä tai 10 §:n 1 tai 2 momentissa tarkoitetulla tavalla. Viljelemättömyyssitoumus katsotaan päättyneeksi myös, jos sitoumuksen tekijä on luovuttanut tai vuokrannut tukikelpoisen maatalousmaan luopumiseläkelain 13 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla.

Edellä 1 momentissa säädetyn lisäksi kansallisesta varannosta voidaan tilatukiasetuksen 41 artiklan 3 kohdan mukaisesti myöntää hakemuksesta tilatukioikeuksia viljelijälle, jolla on hallinnassaan 1 momentissa tarkoitettua tukikelpoista maatalousmaata riippumatta siitä, onko alan perusteella aikaisemmin myönnetty tilatukioikeuksia. Edellä mainittua tukikelpoista maatalousmaata koskeva viljelemättömyyssitoumus katsotaan päättyneeksi, kun maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain 12 §:ssä tarkoitetun viljelemättömyyssitoumuksen tekijä täyttää 65 vuotta tai kuolee. Luopumiseläkelain 6 §:n 2 momentin 3 kohdassa tarkoitettu viljelemättömyyssitoumus katsotaan päättyneeksi, kun sitoumuksen tekijä kuolee.

Tilatukioikeuksia voidaan myöntää kansallisesta varannosta viljelemättömyyssitoumuksen päättymisen perusteella samasta tukikelpoisesta maatalousmaasta samalle viljelijälle vain kerran. Viljelijä voi hakea tilatukioikeuksia ainoastaan 1 tai 2 momentissa tarkoitetulla tavalla päättyneen viljelemättömyyssitoumuksen mukaista hallintaansa tullutta tukikelpoista maatalousmaata vastaavalle alalle.


Tämä asetus tulee voimaan 3 päivänä huhtikuuta 2013.

Neuvoston asetus (EY) N:o 73/2009 (32009R0073); EUVL N:o L 30, 31.1.2009, s. 16
Komission asetus (EY) N:o 1120/2009 (32009R1120); EUVL N:o L 316, 2.12.2009, s. 1

  Helsingissä 28 päivänä maaliskuuta 2013

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Vanhempi hallitussihteeri
Suvi Ruuska

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.