235/2013

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 28 päivänä maaliskuuta 2013

Valtioneuvoston asetus maataloustukihakemuksen siirtämisessä vuonna 2013 noudatettavasta menettelystä

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain (192/2013) 18 §:n 2 momentin nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään seuraavien valtioneuvoston asetusten mukaisten tukien hakemusten siirtämisessä noudatettavasta menettelystä vuonna 2013:

1) vuodelta 2013 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annettu valtioneuvoston asetus (18/2013);

2) vuodelta 2013 maksettavasta pohjoisesta tuesta annettu valtioneuvoston asetus (19/2013);

3) sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotetusta tuesta ja rakennemuutoskorvauksesta annettu valtioneuvoston asetus (759/2008);

4) vuodelta 2013 maksettavasta sokerijuurikkaan kansallisesta tuesta annettu valtioneuvoston asetus (21/2013);

5) tilatukijärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen (236/2013);

6) vuodelta 2013 maksettavista lypsylehmä- ja nautapalkkioista, teuraskaritsan laatupalkkiosta, valkuais- ja öljykasvipalkkiosta sekä tärkkelysperunapalkkiosta annettu valtioneuvoston asetus (141/2013);

7) luonnonhaittakorvauksista ja maatalouden ympäristötuista vuosina 2007—2013 annettu valtioneuvoston asetus (366/2007);

8) eläinten hyvinvoinnin tuesta vuosina 2008—2013 annettu valtioneuvoston asetus (130/2008).

2 §
Ennakot

Jos koko tilan hallintaoikeus siirtyy 1 §:n 1—4 kohdassa mainitun asetuksen mukaisen tukiennakon hakemisen jälkeen, voidaan tukiennakkohakemus siirtää tilan uudelle haltijalle ennen ennakon maksua, jos tilan entinen ja uusi haltija niin sopivat. Siirron edellytyksenä on, että tilalla harjoitetaan maataloutta tilan entisen haltijan ennakkohakemuksessa ilmoittamassa laajuudessa vuonna 2013.

3 §
Kasvintuotannon tuki

Jos koko tilan hallintaoikeus siirtyy ennen 1 §:n 1, 2 tai 4 kohdassa mainitun asetuksen mukaisen kasvintuotannon tuen hakemista, tilan uusi haltija hakee tuen.

Jos koko tilan hallintaoikeus siirtyy 1 momentissa tarkoitetun tuen hakemisen jälkeen, kuitenkin viimeistään 31 päivänä elokuuta 2013, voidaan tuen hakijaksi muuttaa tilan uusi haltija.

Edellä 1 §:n 2 kohdassa mainitun asetuksen mukainen nuoren viljelijän tuki voidaan maksaa tuen myöntämisen edellytykset täyttävälle jatkajalle, jos sukupolvenvaihdos tai muu koko tilan hallintaoikeuden siirto tapahtuu hakuajan päättymisen jälkeen, kuitenkin viimeistään 31 päivänä elokuuta 2013, sillä edellytyksellä, että tilan entinen haltija on hakenut nuoren viljelijän tukea.

Jos kasvihuone tulee hakijan hallintaan tai siirtyy pois hänen hallinnastaan 1 §:n 1 tai 2 kohdassa mainitun asetuksen mukaisen kasvihuonetuotannon tuen hakemisen jälkeen, hallinnan siirrosta tulee ilmoittaa välittömästi. Kasvihuonetuotannon tuki maksetaan sille, jonka hallinnassa kasvihuone on 15 päivänä toukokuuta 2013.

4 §
Kotieläintuki

Jos koko tilan hallintaoikeus on siirtynyt ennen 1 §:n 1, 2 tai 3 kohdassa mainitun asetuksen mukaisen kotieläintuen ennakon hakemista tai jos kotieläintuen ennakon hakijaksi on muutettu tilan uusi haltija ja ennakko on maksettu hänelle, hän hakee lopullisen tuen.

Tilan entisen ja uuden haltijan välisen sopimuksen perusteella uusi haltija voi hakea vuoden 2013 kansallisen kotieläintuen entisen haltijan hallinnassa ennen hallinnansiirtoa olleista tukikelpoisista eläimistä ja sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotetun tuen viitemäärän perusteella.

Jos koko tilan hallintaoikeus siirtyy ennakon maksamisen jälkeen, mutta ennen lopullisen kotieläintuen maksamista, lopullista tukea voivat hakea joko tilan entinen haltija tai uusi haltija taikka molemmat. Kyseisen tilatunnuksen osalta ne muodostavat kuitenkin vain yhden hakemuksen.

Jos useampia tiloja on yhdistetty, muodostuneen tilan haltija voi hakea lopullisen tuen yhdistetyillä tiloilla kasvatetuista vuoden 2013 tuen piirissä olevista eläimistä sekä sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotetun tuen viitemäärän perusteella. Tilalta, jonka tilatunnus jää pois käytöstä, peritään mahdollisesti maksettu kotieläintuen ennakko takaisin valtiolle.

5 §
Lopullisen kotieläintuen maksaminen 

Jos tukimuotojen osalta koko tilan hallintaoikeus siirtyy 1 §:n 1, 2 tai 3 kohdassa mainitun asetuksen mukaisen kotieläintuen ennakon maksamisen jälkeen, lopullinen tuki maksetaan sille tuottajalle, jolle ennakko maksettiin.

Jos kotieläintuen ennakkoa ei ole maksettu ennen koko tilan hallintaoikeuden siirtymistä, tilan entinen ja uusi haltija voivat keskenään sopia, kummalle lopullinen kansallinen kotieläintuki maksetaan.

Jos osapuolet haluavat, että lopullinen kotieläintuki maksetaan tilan uudelle haltijalle, tämän on toimitettava kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle tätä koskeva sopimus ennen ensimmäisen kotieläintuen lopullista maksamista.

Jos 1 momentissa tarkoitettujen tukimuotojen osalta koko tilan hallinta siirtyy, kotieläintuen myöntämisen edellytyksenä oleva vaatimus pellon hallinnasta täyttyy, jos kyseisellä tilalla on saman tilatunnuksen alaisuudessa ollut maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001) 9 §:n 2 momentin 1 kohdassa sekä 10 §:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetuksi viljelykseen soveltuvaksi pelloksi tarkoitettu peltoala hallinnassaan.

6 §
Euroopan unionin suorat tuet 

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä mainitussa asetuksessa säädettyjen viljelijöiden suorien tukien järjestelmien mukaisten täydentävien ehtojen, tuen mukauttamisen ja yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän osalta sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä viinialalle säädetyn tukijärjestelmän mukaisten täydentävien ehtojen osalta annetun komission asetuksen (EY) N:o 1122/2009 82 artiklassa tarkoitetussa koko tilan hallinnansiirrossa 1 §:n 5 tai 6 kohdassa mainittujen asetusten mukaisten tukien osalta hallinnansiirron on tapahduttava viimeistään tukivuoden elokuun 31 päivänä.

7 §
Luonnonhaittakorvaus, maatalouden ympäristötuki ja eläinten hyvinvoinnin tuki

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun komission asetuksen (EY) N:o 1974/2006 44 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa koko tilan hallinnansiirrossa 1 §:n 7 tai 8 kohdassa mainittujen asetusten mukaisten tukien osalta hallinnansiirron on tapahduttava viimeistään tukivuoden elokuun 31 päivänä.

8 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 3 päivänä huhtikuuta 2013.

  Helsingissä 28 päivänä maaliskuuta 2013

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Vanhempi hallitussihteeri
Juha Vanhatalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.