228/2013

Annettu 21 päivänä maaliskuuta 2013

Sisäasiainministeriön asetus erityistä vaaraa aiheuttavien kohteiden ulkoisesta pelastussuunnitelmasta annetun sisäasiainministeriön asetuksen muuttamisesta

Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan erityistä vaaraa aiheuttavien kohteiden ulkoisesta pelastussuunnitelmasta annetun sisäasiainministeriön asetuksen (406/2011) 5 §:n 1 momentti ja 6 §:n 1 ja 3 momentti, sekä

lisätään 2 §:ään uusi 14 ja 15 kohta, 4 §:n 1 momenttiin uusi 4 kohta ja 5 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi ja 3 momentti 4 momentiksi, seuraavasti:

2 §
Määritelmät

14) yleisöllä yhtä tai useampaa luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä ja, kansallisen lainsäädännön tai käytännön mukaisesti, näiden henkilöiden yhteenliittymiä, järjestöjä tai ryhmiä;

15) yleisöä jota asia koskee, yleisöä johon onnettomuus vaikuttaa tai todennäköisesti vaikuttaa, tai yleisöä, jonka etua 5 §:n ja 6 §:n soveltamisala koskee; tätä määritelmää sovellettaessa valtiosta riippumattomilla järjestöillä, jotka edistävät ympäristönsuojelua ja täyttävät mahdolliset kansallisen lainsäädännön mukaiset vaatimukset, katsotaan olevan etu tässä asiassa.

4 §
Ulkoisen pelastussuunnitelman sisältö

4) on varauduttava ympäristön kunnostamiseen, ennallistamiseen ja puhdistamiseen suuronnettomuuden jälkeen. Ympäristön kunnostamisesta, ennallistamisesta ja puhdistamisesta suuronnettomuuden jälkeen säädetään ympäristönsuojelulaissa (86/2000) ja laissa eräiden ympäristölle aiheutuneiden vahinkojen korvaamisesta (383/2009).


5 §
Valmisteluvaiheen kuuleminen ja asiakirjojen nähtäville asettaminen

Pelastuslaitoksen tulee järjestää ulkoisen pelastussuunnitelman valmisteluvaiheessa yleisölle, jota asia koskee, yleinen kuulemistilaisuus sekä asettaa ulkoisen pelastussuunnitelman luonnos julkisesti nähtäväksi. Pelastussuunnitelma tulee asettaa nähtäväksi myös, jos siihen tarkastamisen yhteydessä on tehty oleellisia muutoksia.

Yleisölle, jota asia koskee, tulee järjestää mahdollisuus esittää huomioitaan kohtuullisen aikataulun puitteissa. Pelastuslaitoksen tulee ottaa nämä huomiot asianmukaisesti huomioon ulkoisia pelastussuunnitelmia laadittaessa.


6 §
Ulkoisista pelastussuunnitelmista tiedottaminen ja niiden tarkastaminen

Ulkoisista pelastussuunnitelmista tulee tiedottaa yleisölle, jota asia koskee. Tiedottaminen tulee tehdä myös kaikille yleisessä käytössä oleville rakennuksille ja alueille, kuten kouluille ja sairaaloille mukaan lukien 3 §:n 3 momentissa mainitut tuotantolaitokset, joiden turvallisuuteen suuronnettomuus voi vaikuttaa.  Tuotantolaitosten ja kaivannaisjätteen jätealueiden osalta tiedottaminen tehdään yhdessä toiminnanharjoittajan kanssa siten, että ulkoisesta pelastussuunnitelmasta tiedottaminen liitetään toiminnanharjoittajan edellä mainituille tahoille jakamaan tiedotteeseen.


Turvallisuuden kannalta keskeisten tietojen tulee olla jatkuvasti saatavilla 1 momentissa mainituille tahoille ainakin pelastuslaitoksella ja pelastuslaitoksen internet-sivuilla.Tämä asetus tulee voimaan 25 päivänä maaliskuuta 2013.

Neuvoston direktiivi 96/82/EY (396L0082); EYVL N:o L 10, 14.1.1997, s. 13
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/105/EY (32003L0105); EUVL N:o L 345, 31.12.2003, s.97
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/21/EY (32006L0021); EYVL N:o L 102, 11.4.2006, s.15
Neuvoston direktiivi 89/618/Euratom (31989L0618); EYVL N:o L 357, 7.12.1989, s. 31

  Helsingissä 21 päivänä maaliskuuta 2013

Sisäasiainministeri
Päivi Räsänen

Yli-insinööri
Kristine Jousimaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.