202/2013

Annettu Helsingissä 14 päivänä maaliskuuta 2013

Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvausten, maatalouden ympäristötuen, eläinten hyvinvoinnin tuen ja ei-tuotannollisten investointien tuen hakemisesta vuonna 2013

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä muista ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista annetun lain (1440/2006) 4 §:n 4 momentin, 6 §:n 5 momentin ja 8 §:n 4 momentin nojalla, sellaisena kuin niistä on 4 §:n 4 momentti laissa 269/2008:

1 §
Vuonna 2013 annettavat uudet luonnonhaittakorvaus- ja ympäristötukisitoumukset

Viljelijä voi vuonna 2013 antaa luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä muista ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista annetun lain (1440/2006), jäljempänä toimintalinjan 2 laki, 5 §:n 2 momentissa tarkoitetun luonnonhaittakorvausta koskevan sitoumuksen, jos hänellä ei ole aikaisempaa sitoumusta tai se on päättynyt.

Viljelijä voi vuonna 2013 antaa toimintalinjan 2 lain 5 §:n 2 momentissa tarkoitetun maatalouden ympäristötuen perustoimenpiteitä ja mahdollisia lisätoimenpiteitä koskevan sitoumuksen, jos hänellä ei ole aikaisempaa sitoumusta ja hänelle ei voida siirtää sitoumusta mainitun lain 9 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla.

2 §
Vuonna 2013 päättyvien ympäristötukisitoumusten jatkaminen

Vuonna 2008 maatalouden ympäristötukeen sitoutunut viljelijä voi jatkaa sitoumuksensa voimassaoloa vuodella 30 päivään huhtikuuta 2014 asti ilmoittamalla siitä Maaseutuviraston määräämällä tavalla. Jos viljelijä jatkaa sitoumuksensa voimassaoloa, sitoumus jatkuu aikaisemman sitoumuksen mukaisilla ehdoilla ja tukitasoilla.

3 §
Uusien alojen lisääminen luonnonhaittakorvaus- ja ympäristötukisitoumuksiin

Edellä 1 §:ssä tarkoitettuihin luonnonhaittakorvaus- ja ympäristötukisitoumuksiin voidaan viljelijän hakemuksesta hyväksyä tukikelpoiseksi peltoalaksi luonnonhaittakorvauksista ja maatalouden ympäristötuista vuosina 2007—2013 annetun valtioneuvoston asetuksen (366/2007), jäljempänä ympäristötukiasetus, 3 ja 4 §:ssä tarkoitettu peltoala.

Vuonna 2013 voimassa oleviin luonnonhaittakorvaus- ja ympäristötukisitoumuksiin voidaan viljelijän hakemuksesta hyväksyä tukikelpoisiksi ja liittää ympäristötukiasetuksen 4 §:n 3 momentissa ja 9 §:ssä tarkoitettuja peltoaloja.

4 §
Vuonna 2013 päättyvät ja jatkettavat erityistukisopimukset

Jos viljelijällä on luonnonhaittakorvauksesta ja maatalouden ympäristötuesta annetun valtioneuvoston asetuksen (644/2000) 18 §:n tai ympäristötukiasetuksen 39 §:n nojalla tehty maatalouden ympäristötuen erityistukea koskeva sopimus, jäljempänä erityistukisopimus, jonka voimassaolo päättyy sopimuksen mukaisesti vuonna 2013, viljelijä voi jatkaa erityistukisopimuksen voimassaoloa vuodella ilmoittamalla siitä Maaseutuviraston määräämällä tavalla. Sopimuksen voimassaolo jatkuu tällöin sopimuskauden alkamisesta riippuen joko 30 päivään huhtikuuta 2014 tai 30 päivään syyskuuta 2014 asti.

Jos viljelijä jatkaa erityistukisopimuksensa voimassaoloa, sopimus jatkuu aikaisemman sopimuksen mukaisilla ehdoilla ja tukitasoilla. Viljelijän on jatkettava erityistukisopimuksen ehtojen mukaisesti vuosittaisten ja määrävälein toistuvien toimenpiteiden toteuttamista sopimuksen voimassaolon päättymiseen asti.

Vuonna 2013 jatkettavaan erityistukisopimukseen, lukuun ottamatta ympäristötukiasetuksen 45 ja 46 §:ssä tarkoitettua sopimusta, ei voi sisällyttää aiemmin sopimukseen kuulumattomia alueita. Ympäristötukiasetuksen 45 ja 46 §:ssä tarkoitettuun sopimukseen liitettävien peltoalojen pinta-alan on oltava yksin tai yhdessä aiemmin sopimukseen hyväksyttyjen lisäalojen kanssa enintään 50 prosenttia viljelijän alkuperäisestä sopimusalasta tai enintään kaksi hehtaaria.

5 §
Vuonna 2013 haettavat uudet erityistukisopimukset

Jos kyseessä ei ole 4 §:ssä tarkoitettu tilanne, viljelijä voi vuonna 2013 hakea toimintalinjan 2 lain 5 §:ssä tarkoitettuja seuraavia erityistukisopimuksia:

1) luonnonmukainen tuotanto;

2) luonnonmukainen kotieläintuotanto;

3) monivaikutteisen kosteikon hoito;

4) perinnebiotooppien hoito.

Edellä 1 momentin 3 ja 4 kohdassa tarkoitettuja erityistukisopimuksia voi hakea vain viljelijä tai toimintalinjan 2 lain 4 §:n 2 momentissa tarkoitettu tuen saaja, joka on toteuttanut sopimuskohteessa ei-tuotannollisen investoinnin ja saanut siihen tukea. Toimintalinjan 2 lain 4 §:n 2 momentissa tarkoitettu tuen saaja voi hakea myös ympäristötukiasetuksen 51 §:ssä tarkoitettua erityistukisopimusta.

6 §
Uusien alojen lisääminen luonnonmukaista tuotantoa ja luonnonmukaista kotieläintuotantoa koskeviin sopimuksiin

Voimassa oleviin vuonna 2011 tai 2012 alkaneisiin ympäristötukiasetuksen 45 ja 46 §:ssä tarkoitettuihin sopimuksiin voi hakea vuonna 2013 uusia peltoaloja. Sopimukseen hyväksyttävän peltoalan on oltava toimintalinjan 2 lain 5 §:n 2 momentissa tarkoitetussa maatalouden ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteiden sitoumuksessa tukikelpoinen vuonna 2013 tai hyväksyttävissä tukikelpoiseksi vuonna 2013. Liitettävien peltoalojen pinta-alan on oltava yksin tai yhdessä aiemmin sopimukseen hyväksyttyjen lisäalojen kanssa enintään 50 prosenttia viljelijän alkuperäisestä sopimusalasta tai enintään kaksi hehtaaria. Uusien peltoalojen siirtäminen luonnonmukaiseen tuotantoon on toteutettava samanaikaisesti alkuperäisen sopimuksen mukaisen siirtymäaikataulun mukaan.

Viljelijä voi hakea uutta aikaisemman sopimuksen korvaavaa ympäristötukiasetuksen 45 ja 46 §:ssä tarkoitettua sopimusta, jos vuosina 2011 tai 2012 tehtyyn sopimukseen haettu uusi peltoala yksin tai yhdessä aiempina sopimusvuosina sopimukseen hyväksyttyjen lisäalojen kanssa on enemmän kuin 50 prosenttia aiemman sopimuksen sopimusalasta tai yli kaksi hehtaaria. Viljelijä voi hakea uutta korvaavaa sopimusta myös siinä tapauksessa, että vuosina 2009 tai 2010 tehtyyn sopimukseen haettu uusi peltoala on vähintään kaksi hehtaaria. Sopimukseen hyväksyttävän pellon on täytettävä 1 momentissa säädetyt edellytykset.

7 §
Vuonna 2013 annettavat uudet eläinten hyvinvoinnin tukea koskevat sitoumukset

Uutta toimintalinjan 2 lain 5 §:n 3 momentissa tarkoitettua eläinten hyvinvoinnin tukea koskevaa sitoumusta ei voi antaa vuonna 2013.

8 §
Vuonna 2013 päättyvien eläinten hyvinvoinnin tukea koskevien sitoumusten jatkaminen

Vuonna 2008 eläinten hyvinvoinnin tukeen sitoutunut viljelijä voi jatkaa sitoumuksensa voimassaoloa vuodella 30 päivään huhtikuuta 2014 asti ilmoittamalla siitä Maaseutuviraston määräämällä tavalla. Jos viljelijä jatkaa sitoumuksensa voimassaoloa, sitoumus jatkuu aikaisemman sitoumuksen mukaisilla ehdoilla ja tukitasoilla.

9 §
Ei-tuotannollisten investointien tuen hakeminen

Toimintalinjan 2 lain 4 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettua ei-tuotannollisten investointien tukea monivaikutteisten kosteikkojen perustamiseen ja arvokkaiden perinnebiotooppien alkuraivaukseen tai aitaamiseen voi vuonna 2013 hakea toimintalinjan 2 lain 4 §:n 2 momentissa tarkoitettu tuen saaja.

10 §
Yli 65-vuotiaan viljelijän sitoumuksen ja erityistukisopimuksen jatkaminen

Edellä 2 ja 8 §:ssä tarkoitetun sitoumuksen sekä 4 §:ssä tarkoitetun erityistukisopimuksen voimassaolon jatkaminen on mahdollista, vaikka viljelijä tai hänen puolisonsa on täyttänyt 65 vuotta vuonna 2012 tai aiemmin sitoumuksen tai sopimuksen voimassaoloaikana. Jos viljelijä ei jatka sitoumustaan tai sopimustaan, se päättyy ilman, että sen perusteella maksettua tukea tarvitsee palauttaa.

11 §
Luonnonhaittakorvaussitoumusten mukauttaminen

Tehdessään uuden luonnonhaittakorvausta koskevan sitoumuksen viljelijä sitoutuu siihen, että tehtyä sitoumusta voidaan mukauttaa sitoumuskauden aikana toimeenpanoasetuksen 46 artiklassa tarkoitetulla tavalla rahoituskehykset huomioon ottaen.

12 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 19 päivänä maaliskuuta 2013.

Tämän asetuksen 4 ja 5 §:ssä tarkoitettuja erityistukisopimuksia voidaan hyväksyä sen jälkeen, kun Euroopan komissio on hyväksynyt muutoksen Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan vuosille 2007—2013 ja eduskunta on hyväksynyt erityistukisopimuksiin tarvittavan määrärahan.

  Helsingissä 14 päivänä maaliskuuta 2013  

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Neuvotteleva virkamies
Juha Palonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.