172/2013

Annettu Helsingissä 27 päivänä helmikuuta 2013

Valtioneuvoston asetus kansanterveyttä sekä eläinten ja kasvien terveyttä, taudeista ilmoittamista, eläinten hyvinvointia sekä eläinten tunnistusta ja rekisteröintiä koskevien täydentävien ehtojen valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 23 §:n ja liitteen 1 muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan kansanterveyttä sekä eläinten ja kasvien terveyttä, taudeista ilmoittamista, eläinten hyvinvointia sekä eläinten tunnistusta ja rekisteröintiä koskevien täydentävien ehtojen valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen (118/2010) 23 §:n 1 momentin 2 kohta ja liite 1, sellaisina kuin ne ovat, 23 §:n 1 momentin 2 kohta asetuksessa 907/2010 ja liite 1 asetuksessa 1382/2011, seuraavasti:

23 §
Eläinten hyvinvointi

Eläinten hyvinvointia koskevassa täydentävien ehtojen tilavalvonnassa on valvottava, että tilalla noudatetaan nautojen, sikojen, munivien kanojen, lampaiden ja vuohien pidossa seuraavia eläinsuojeluvaatimuksia:


2) eläinsuojeluasetuksen (396/1996) 23 §:n 1 momentin 5 kohdan säännöksiä porsaan kastroinnista sekä sikojen suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen (629/2012) sikojen pitoa koskevia säännöksiä liitteen 1 mukaisesti;Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2013.

  Helsingissä 27 päivänä helmikuuta 2013

Maa- ja metsätalousministeri 
Jari Koskinen

Vanhempi hallitussihteeri
Johanna Wallius

Liite 1

NAUTOJEN, SIKOJEN, MUNIVIEN KANOJEN, LAMPAIDEN JA VUOHIEN PIDOSSA NOUDATETTAVAT ELÄINSUOJELUVAATIMUKSET

Naudat

Valvonnan kohteena on seuraavien nautojen suojelusta annetussa valtioneuvoston asetuksessa säädettyjen nautojen pitoa koskevien eläinsuojeluvaatimusten noudattaminen:

a) pitopaikan lattian ominaisuudet (4 §:n 1 momentti)

b) pitopaikan olosuhteet (5 §:n 1 momentti)

c) ruokinta- ja juoma-astiat (6 §:n 3 ja 4 momentti)

d) vasikan pitopaikka (7 §) ja kytkeminen (12 §:n 3 momentti)

e) parsinavetan tilavaatimukset (8 §)

f) pihaton tilavaatimukset (9 §:n 2 momentti)

g) ruokinta ja juottaminen (13 §:n 1 ja 2 momentti)

Siat

Valvonnan kohteena on seuraavien sikojen suojelusta annetussa valtioneuvoston asetuksessa säädettyjen sikojen pitoa koskevien eläinsuojeluvaatimusten noudattaminen:

a) sikojen ryhmäkasvatus (3 §)

b) sikojen sosiaalinen kanssakäyminen pitopaikassa (4:n § 3 momentti)

c) pitopaikan olosuhteet (6 §:n 1 momentti sekä 6 §:n 3 momentin ensimmäinen virke)

d) ilmanvaihto koneellisen ilmanvaihtojärjestelmän häiriön aikana (6 §:n 2 momentti)

e) porsituskarsina ja porsitushäkki (9 §:n 1, 3 ja 4 momentti)

f) emakoiden ja ensikoiden ryhmäkarsina (10 §)

g) karjun karsina (11 §)

h) lajinomaiseen käyttäytymistarpeeseen liittyvät materiaalit (13 §:n 3 momentti)

i) sian ruokinta (15 §:n 1 momentin ensimmäinen ja toinen virke)

j) ryhmässä pidettävien sikojen ruokinta (15 §:n 2 momentin ensimmäinen virke)

k) juomaveden riittävyys ja puhtaus (15 §:n 3 momentti)

Siltä osin kuin valvonnan kohteena olevassa sikojen pitopaikassa voidaan mainitun valtioneuvoston asetuksen 19 §:n siirtymäsäännösten mukaan noudattaa mainitun asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita asianomaisia vaatimuksia, valvonnan kohteena ovat kuitenkin mainitut vaatimukset.

Munivat kanat

Valvonnan kohteena on seuraavien kanojen suojelusta annetussa valtioneuvoston asetuksessa säädettyjen kanojen pitoa koskevien eläinsuojeluvaatimusten noudattaminen:

a) kaksi- tai useampikerroksisen pitojärjestelmän ominaisuudet (3 §:n 4 momentin ensimmäinen ja toinen virke)

b) pitopaikan olosuhteet (4 §:n 1 momentti)

c) ilmanvaihto koneellisen ilmanvaihtojärjestelmän häiriön aikana (4 §:n 2 momentti)

d) rehun ja juomaveden riittävyys (9 §:n 2 momentin ensimmäinen virke)

e) valaistusrytmi kanalassa (4 §:n 3 momentin kolmas virke)

f) varusteltujen häkkien mitat (11 §:n 1—3 momentti ja 5 momentti)

g) avokanaloiden mitat (12 §)

h) vähintään 350 kanan avokanaloille asetettavat lisävaatimukset (13 §)

Lampaat

Valvonnan kohteena on seuraavien lampaiden suojelusta annetussa valtioneuvoston asetuksessa säädettyjen lampaiden pitoa koskevien eläinsuojeluvaatimusten noudattaminen:

a) pitopaikan olosuhteet (7 §:n ensimmäinen virke)

b) juotto ja ruokinta (12 §)

c) tilavaatimukset (4 §:n 1 ja 2 momentti)

d) kytkeminen (11 §)

Vuohet

Valvonnan kohteena on seuraavien vuohien suojelusta annetussa valtioneuvoston asetuksessa säädettyjen vuohien pitoa koskevien eläinsuojeluvaatimusten noudattaminen:

a) pitopaikan olosuhteet (7 §:n 1 momentti)

b) juotto ja ruokinta (11 §:n 1 ja 2 momentti sekä 4 ja 5 momentti)

c) tilavaatimukset (4 §:n 1 momentti)

d) kytkeminen (10 §:n ensimmäinen virke)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.