164/2013

Annettu Helsingissä 21 päivänä helmikuuta 2013

Valtioneuvoston asetus väestötietojärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

kumotaan väestötietojärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen (128/2010) 28 § sekä

muutetaan 20, 27 ja 44 §, sellaisina kuin niistä ovat 20 ja 44 § asetuksessa 257/2012, seuraavasti:

20 §
Ulkomaan kansalaisesta talletettavat tiedot

Ulkomaan kansalaisesta, joka oleskelee Suomessa tilapäisesti, voidaan tallettaa täydellinen nimi, sukupuoli, henkilötunnus, äidinkieli, kansalaisuus, osoite Suomessa, tilapäisen oleskelun alkamis- ja päättymispäivä sekä ne muut tiedot, jotka hän on ilmoittanut maistraatille.

Ulkomaan kansalaisesta, joka ei asu Suomessa ja jonka tiedot talletetaan väestötietojärjestelmään viranomaisen aloitteesta, voidaan tallettaa täydellinen nimi, sukupuoli, henkilötunnus sekä ne muut tiedot, jotka viranomainen on ilmoittanut maistraatille.

Verohallinto saa tallettaa väestötietojärjestelmään ulkomaan kansalaisesta sukunimen ja etunimet, sukupuolen, henkilötunnuksen, ulkomaisen henkilönumeron, äidinkielen, kansalaisuuden, ammatin, osoitteen ulkomailla, osoitteen Suomessa sekä tilapäisen oleskelun alkamis- ja päättymispäivän.

27 §
Huoneistoa koskevat tiedot

Huoneistoa ja sen ominaisuuksia, hallintaperustetta, käytössäoloa sekä tietojen ilmoittajaa koskevina tietoina talletetaan väestötietojärjestelmään:

1) huoneiston tunniste;

2) tieto siitä, onko huoneisto tarkoitettu asuinkäyttöön vai toimitilakäyttöön;

3) huoneiston pinta-ala ja huoneiden lukumäärä;

4) keittiötyyppi;

5) tieto huoneiston pääasiallisista varusteista;

6) hallintaperuste;

7) osoitenumero;

8) käytössäolotilanne;

9) tieto huoneistosta talletettujen tietojen ilmoittajasta.

Edellä 1 momentin 6 ja 8 kohdassa tarkoitettuja tietoja ei kuitenkaan talleteta huoneistosta, joka on tarkoitettu toimitilakäyttöön.

44 §
Toimivallan järjestely eräissä väestötietojärjestelmän tietojen ylläpitoa koskevissa maistraatin tehtävissä

Väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain 21 §:n 1 momentissa säädetystä maistraatin alueellisesta toimivallasta poiketen:

1) Länsi-Suomen maistraatti, Pohjois-Suomen maistraatti ja Sisä-Suomen maistraatti huolehtivat väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain 9 §:n 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen ulkomaan kansalaisten tietojen tallettamisesta väestötietojärjestelmään niissä tapauksissa, joissa tiedot talletetaan viranomaisen aloitteesta ilman ulkomaan kansalaisen myötävaikutusta;

2) Lapin maistraatti vastaa Länsi-Uudenmaan maistraatin toimialueen kiinteistöjä, rakennuksia ja huoneistoja koskevien tietojen ylläpidosta niissä tapauksissa, joissa tarve näitä tietoja koskevien lisäysten, muutosten tai korjausten tekemiseen väestötietojärjestelmään tulee ilmi Lapin maistraatin käsitellessä Länsi-Uudenmaan maistraatin toimialueelle kohdistuvia muuttoja koskevia muuttoilmoituksia;

3) Itä-Uudenmaan maistraatti ja Kaakkois-Suomen maistraatti vastaavat Verohallinnon neuvonnasta tietojen tallettamista väestötietojärjestelmään koskevissa asioissa sekä Verohallinnon väestötietojärjestelmään tallettamia tietoja koskevien korjausten tallettamisesta väestötietojärjestelmään;

4) Länsi-Suomen maistraatti toimii yhteysmaistraattina ulkomailla asuvien Suomen kansalaisten henkilötietojen ylläpitoon liittyvissä asioissa ja vastaa tietojen ylläpitoon liittyvästä selvittelystä sekä mainittuja tietoja koskevien lisäysten, muutosten ja korjausten tallettamisesta väestötietojärjestelmään;

5) Pohjois-Suomen maistraatti vastaa kansalaisuuslain (359/2003) 38 §:ssä tarkoitetusta, Suomen kansalaisuuden säilyttämiseen ja menettämiseen liittyvästä selvittelystä ja asiaa koskevien merkintöjen tekemisestä väestötietojärjestelmään sekä merkinnöistä ilmoittamisesta asianosaiselle.

Alueellisesti toimivaltainen maistraatti käsittelee 1 momentin 3—5 kohdan estämättä yksittäisen, suoraan maistraatille tehdyn ilmoituksen tai selvittely- taikka korjauspyynnön ja tekee tästä aiheutuvat tarvittavat merkinnät väestötietojärjestelmään.

Helsingin maistraatti käsittelee 1 momentin 4 ja 5 kohdan estämättä yksittäisen, suoraan maistraatille tehdyn ilmoituksen tai selvittely- taikka korjauspyynnön ja tekee tästä aiheutuvat tarvittavat merkinnät väestötietojärjestelmään myös niissä tapauksissa, joissa henkilön kotikunta tai väestökirjanpitokunta on muun maistraatin toimialueella.

Tämän pykälän nojalla tiedot väestötietojärjestelmään tallettanut maistraatti vastaa tallettamistaan tiedoista.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2013. Asetuksen 20 § tulee kuitenkin voimaan vasta 1 päivänä lokakuuta 2013.

  Helsingissä 21 päivänä helmikuuta 2013

Hallinto- ja kuntaministeri
Henna Virkkunen

Lainsäädäntöneuvos
Terhi Lehtonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.