163/2013

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 21 päivänä helmikuuta 2013

Valtioneuvoston asetus julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnasta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, säädetään julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta annetun lain (634/2011) 5 §:n nojalla:

 1 §
Neuvottelukunnan tavoitteet

Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnan (JUHTA) tavoitteena on tukea julkisen hallinnon tietohallinnon strategista ohjaamista ja koordinointia sekä edistää julkisten palvelujen saatavuutta, tehokkuutta ja laatua tasapuolisesti koko maassa.

2 §
Neuvottelukunnan kokoonpano

Neuvottelukunnassa on enintään 30 jäsentä. Valtioneuvosto nimeää neuvottelukuntaan enintään 15 jäsentä valtiovarainministeriön ehdottamista ja enintään 15 jäsentä Suomen Kuntaliiton ehdottamista henkilöistä.

Valtioneuvosto nimeää jäsenistä neuvottelukunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Neuvottelukunta voi kutsua pysyviä asiantuntijoita.

Jos neuvottelukunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai muu jäsen eroaa kesken toimikauden, valtiovarainministeriö määrää hänen tilalleen uuden henkilön jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

3 §
Neuvottelukunnan tehtävät

Sen lisäksi mitä julkisen hallinnon ohjauksesta annetun lain (634/2011) 5 §:n 2 momentissa säädetään neuvottelukunta:

1) toimii tarvittaessa julkisen hallinnon sähköiseen asiointiin ja tietohallinnon kehittämiseen, julkisen hallinnon tietohallinnon strategisten suunnitelmien toimeenpanoon sekä kuntien verkostomaiseen tietohallintoyhteistyöhön liittyvien tehtävien valmistelun ohjausryhmänä;

2) edistää ja seuraa julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta annetun lain nojalla tehtävää kokonaisarkkitehtuurityötä ja yhteentoimivuuden kehittämistä;

 3) edistää julkisen hallinnon perustietovarantoja hallinnoivien organisaatioiden yhteistyötä sekä parantaa perustietovarantojen yhteentoimivuutta ja tietojen saatavuutta sekä seuraa ja edistää julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta annetun lain 10 §:ssä tarkoitettuihin tietojärjestelmiin talletettujen tietojen käyttöä;

4) osallistuu julkisen hallinnon tietohallintoyhteistyöhön liittyvien järjestelyjen valmisteluun ja tekee järjestelyjä koskevia ehdotuksia;

5) tekee ehdotuksia tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämisen ja julkisen hallinnon tietohallinnon kehittämisen kannalta tärkeistä selvitys-, pilotti- ja kehittämishankkeista;

6) edistää tietoturvallisuutta ja -tietosuojaa sekä hyvää tiedonhallintatapaa julkisen hallinnon toimintatavoissa;

7) seuraa julkisen hallinnon tietohallintohankkeiden rahoitusta ja edistymistä sekä tekee rahoitusta ja hankkeiden tavoitteiden edistämistä koskevia ehdotuksia;

8) antaa lausuntoja julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta annetun lain 11 §:n 1 momentissa tarkoitettujen valtioneuvoston asetusten valmistelusta sekä muista neuvottelukunnan toiminnan tavoitteiden kannalta merkittävistä asioista;

9) tekee tehtäviensä hoitamista koskevan toimintasuunnitelman;

10) suorittaa muut neuvottelukunnan toimialaan kuuluvat valtiovarainministeriön määräämät tehtävät.

4 §
Neuvottelukunnan toiminnan järjestäminen

Neuvottelukunta voi tehtäviensä toteuttamiseksi asettaa jaostoja. Pysyvinä jaostoina neuvottelukunnan yhteydessä toimivat JHS-jaosto, perustietovarantojaosto ja kokonaisarkkitehtuurijaosto.

Neuvottelukunta voi lisäksi teettää erillisiä selvityksiä, jotka tukevat neuvottelukunnan toiminnan tavoitteita.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä helmikuuta 2013.

Tällä asetuksella kumotaan julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnasta annettu valtioneuvoston asetus (145/2006).

  Helsingissä 21 päivänä helmikuuta 2013

Hallinto- ja kuntaministeri
Henna Virkkunen

Lainsäädäntöneuvos
Sami Kivivasara

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.