88/2013

Annettu Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 2013

Valtioneuvoston asetus eräiden maataloustuotteiden hintaselvityksiin liittyvistä ilmoituksista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain (999/2012) 41 §:n 3 momentin ja 42 §:n 3 momentin nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain (999/2012) 6 luvussa tarkoitettuihin hintaselvityksiin liittyvistä ilmoitettavista tiedoista ja tietojen ilmoittamiseen velvollisista toimijoista sekä ilmoittamisen määräajoista.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) CN-koodilla tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 1 artiklassa tarkoitettua tavaranimikkeistöä;

2) markkinajärjestelyasetuksella maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) annettua neuvoston asetusta (EY) N:o 1234/2007.

3 §
Maitotuotteet

Yritykset, jotka valmistavat tai jalostavat ja myyvät markkinoille maitotuotteita, ovat velvollisia ilmoittamaan edellisen viikon myyntimäärät ja myyntihinnat seuraavien tuotteiden osalta:

1) herajauhe (25 kilon pakkaus);

2) interventiokelpoinen rasvaton maitojauhe (25 kilon pakkaus);

3) suolaton voi (25 kilon pakkaus);

4) suolaton voi (250 gramman pakkaus);

5) emmental, jota on kypsytetty 3—4 kuukautta ja jonka rasvapitoisuus kuiva-aineen painosta on vähintään 40 prosenttia (pakkaamaton);

6) edam, jonka rasvapitoisuus kuiva-aineen painosta on vähintään 40 prosenttia (pakkaamaton);

7) havarti-tyyppinen murukolojuusto, jonka rasvapitoisuus on vähintään 50 prosenttia (pakattu).

Edellä 1 momentin 5—7 kohdassa tarkoitettujen juustojen osalta ilmoitusvelvollisia ovat vain yritykset, jotka valmistavat tai valmistuttavat kypsytettyjä juustoja yhteensä yli 1,5 miljoonaa kiloa vuodessa.

Edellä 1 momentissa tarkoitetaan tuotteita, jotka luokitellaan neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista säännöistä siltä osin kuin on kyse jäsenvaltioiden ilmoituksista komissiolle maito- ja maitotuotealalla annetussa komission asetuksen (EU) N:o 479/2010 liitteen 1 A taulukossa mainitun CN-koodin mukaisesti.  Havarti-tyyppisen murukolojuuston osalta tarkoitetaan tuotetta, jonka CN-koodi on 04069076.

Tuotteista ilmoitetaan 3 momentissa mainitun asetuksen 2 artiklan 4 kohdan 1 alakohdassa tarkoitettu noudettuna lähettäjältä hinta (euroa/100 kiloa).

4 §
Sianliha

Sianlihan teurastamot, jotka teurastavat yli 80 000 sikaa vuodessa, ovat velvollisia ilmoittamaan edellisellä viikolla teurastettujen, markkinajärjestelyasetuksen 42 artiklan mukaisesti luokiteltujen sikojen:

1) ruhojen hinnat 100 teuraspainokilogrammaa kohden sekä määrät kappaleina ja kiloina;

2) ruhojen tiedot markkinajärjestelyasetuksen liitteessä V olevan B kohdan II kohdassa määritellyn luokituksen mukaisesti ja lihaprosenteittain;

3) keskimääräiset kuljetuskustannukset tilalta teurastamolle 100 teuraspainokilogrammaa kohden.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu teurastamo on velvollinen lisäksi ilmoittamaan edellisellä viikolla välitettyjen, naudan-, sian- ja lampaanruhojen yhteisön luokitusasteikkojen soveltamista ja ruhojen hintaselvityksiä koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun komission asetuksen (EY) N:o 1249/2008, jäljempänä luokitusasetus, 27 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen porsaiden hinnat (euroa/kpl) ja lukumäärät.

5 §
Siipikarjanliha

Siipikarjanlihan teurastamot ovat velvollisia ilmoittamaan edellisellä viikolla teurastettujen kokonaisten broilerien myyntihinnat tehtaalla ilman rahtia (euroa/100 kiloa) sekä myyntimäärät kappaleina ja kiloina.

6 §
Kananmunat

Munien pakkaamot, jotka myyvät kanamunia yli miljoona kiloa vuodessa, ovat velvollisia ilmoittamaan edellisen viikon keskimääräiset myyntihinnat (euroa/100 kiloa) sekä myyntimäärät kiloina A-luokan L- ja M- kokoluokkaan kuuluvista munista.

7 §
Vilja

Viljaa jalostavat yritykset, jotka ostavat viljaa yli kaksi miljoonaa kiloa vuodessa, ovat velvollisia ilmoittamaan viljan ostohinnan tehdaspaikkakunnittain. Yritykset, jotka vievät viljaa Suomen ulkopuolelle yli kaksi miljoonaa kiloa vuodessa, ovat velvollisia ilmoittamaan vientiin myytävän viljan hinnan vientisatamittain.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu ilmoitus tehdään vehnästä, rukiista, ohrasta ja kaurasta.

Vehnää, ohraa ja kauraa koskevat tiedot ilmoitetaan elintarvikekäytöstä ja rehukäytöstä erikseen. Viljan hinnat ilmoitetaan ilman viljan laatuun liittyviä hintakorjauksia torstaisin noteeratun hinnan perusteella. Viljaa jalostavat yritykset ilmoittavat viljan ostohinnan tehtaalle toimitettuna. Viljaa vievät yritykset ilmoittavat myyntihinnan satamaan toimitettuna.

8 §
Hedelmät ja vihannekset

Hedelmien ja vihannesten maahantuojat ovat velvollisia ilmoittamaan Euroopan unionin ulkopuolelta tuotujen neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vihannesalan sekä hedelmä- ja vihannesjalostealan osalta annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:0 543/2011 liitteessä XVI olevassa A osassa mainittujen tuotteiden sekä banaanin myyntihinnat ja myyntimäärät. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetut tiedot ovat ilmoitettava CN-koodeittain ja alkuperämaittain jaoteltuna edellisen päivän myynnin perusteella.

9 §
Naudanliha

Naudanlihan teurastamoiden ja teurastamoon nautaeläimiä lähettävien toimijoiden velvollisuudesta antaa hintaselvityksiä säädetään luokitusasetuksen 15 artiklan 1 kohdan a ja c alakohdissa.

Naudanlihan teurastamoiden ja teurastamoon nautaeläimiä lähettävien toimijoiden on ilmoitettava edellisellä viikolla teurastettujen, markkinajärjestelyasetuksen 42 artiklan mukaisesti luokiteltujen nautojen:

1) ruhojen hinnat 100 teuraspainokilogrammaa kohden sekä määrät kappaleina ja kiloina;

2) ruhojen tiedot luokitusasetuksen 14 artiklan 1 kohdan mukaisesti ruholajeittain sekä lihakkuus- ja rasvaisuusluokittain;

3) keskimääräiset kuljetuskustannukset tilalta teurastamolle 100 teuraspainokilogrammaa kohden.

10 §
Tietojen ilmoittaminen

Hintaselvityksen antamisesta vastaavan toimijan on toimitettava tiedot maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskukselle. Hyväksytyn sokerialan yrityksen on kuitenkin toimitettava tiedot Maaseutuvirastolle.

Maitotuotteita, sianlihaa, siipikarjanlihaa, kananmunia ja naudanlihaa koskevat tiedot on toimitettava viikoittain tiistaisin kello 12.00:een mennessä.

Viljaa koskevat tiedot on toimitettava viikoittain perjantaisin kello 12.00:een mennessä.

Hedelmiä ja vihanneksia koskevat tiedot on toimitettava arkipäivisin kello 8.00:aan mennessä.

11 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 6 päivänä helmikuuta 2013.

Tällä asetuksella kumotaan teurasruhojen luokittelusta ja hintaseurannasta annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (1058/2008).

Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 2013

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Vanhempi hallitussihteeri
Jukka Ränkimies

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.