57/2013

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2012

Tullin työjärjestys

Tullin hallinnosta annetun lain (960/2012) 4 §:n 3 momentin, 6 §:n 2 momentin ja 11 §:n 3 momentin nojalla Tullille annetaan seuraava työjärjestys:

YLEISTÄ
1 §
Soveltaminen

Sen lisäksi mitä muualla säädetään tai määrätään, Tullin organisaatiosta, yksiköistä, toimintayksiköistä ja tullitoimipaikoista sekä niiden tehtävistä ovat voimassa tämän työjärjestyksen määräykset.

Rikostorjunnassa, taloushallinnossa, materiaalihallinnossa ja sisäisessä tarkastuksessa noudatetaan myös pääjohtajan vahvistamia ohjesääntöjä.

ORGANISAATIO JA JOHTAMINEN
2 §
Tullin yksiköt, toimintayksiköt ja tullitoimipaikat

Tullin päätehtävien hoitamista varten Tullissa on ulkomaankauppa- ja verotusosasto, valvontaosasto ja toimipaikkaosasto.

Tullin yhteisiä tehtäviä varten Tullissa on hallinto-osasto.

Tullin muut yksiköt ovat tullilaboratorio, esikunta, valtion edun- ja oikeudenvalvonta sekä sisäinen tarkastus.

Ulkomaankauppa- ja verotusosastossa, valvontaosastossa ja hallinto-osastossa toimintayksikköinä ovat 6, 7 ja 9 §:ssä mainitut valtakunnalliset toiminnot. Mainituissa osastoissa voi olla myös muita toimintayksikköjä kuin valtakunnallisia toimintoja sen mukaan kuin osaston työjärjestyksessä määrätään.

Toimipaikkaosastossa toimintayksikköinä ovat tullit. Tullit sekä niihin kuuluvat tullitoimipaikat ja tilapäiset rajanylityspaikat ovat seuraavat:

— Helsingin tulli: Helsingin, Lahden, Loviisan ja Hangon tullitoimipaikat;

— Lentotulli: Lentotullitoimipaikka;

— Kotkan tulli: Kotkan, Haminan ja Kouvolan tullitoimipaikat;

— Vaalimaan tulli: Vaalimaan tullitoimipaikka;

— Nuijamaan tulli: Nuijamaan, Vainikkalan ja Lappeenrannan tullitoimipaikat;

— Imatran tulli: Imatran ja Niiralan tullitoimipaikat sekä Parikkalan tilapäinen rajanylityspaikka;

— Turun tulli: Turun, Rauman, Tampereen, Porin, Jyväskylän, Vaasan ja Kokkolan tullitoimipaikat;

— Tornion tulli: Tornion, Kilpisjärven, Kivilompolon, Karigasniemen, Utsjoen, Raja-Joosepin, Sallan, Kuusamon, Vartiuksen ja Oulun tullitoimipaikat;

— Maarianhaminan tulli: Maarianhaminan, Eckerön ja Långnäsin tullitoimipaikat.

Tullin osastojen toimintayksiköiden sekä tullitoimipaikkojen ja tilapäisten rajanylityspaikkojen tehtävistä määrätään tarkemmin asianomaisen osaston työjärjestyksessä.

3 §
Johtaminen

Tullia johtaa pääjohtaja.

Tullin yksikköä ja toimintayksikköä johtaa sen päällikkö. Tullin yksikön päällikön sijaisen määrää pääjohtaja sekä toimintayksikön päällikön sijaisen asianomaisen yksikön päällikkö.

Tullin johtamisen tukena on johtoryhmä, jossa myös sovitetaan yhteen Tullin yksikköjen tehtäviä.

Johtoryhmään kuuluvat pääjohtaja puheenjohtajana, Tullin osastojen päälliköt, talousjohtaja ja viestintäjohtaja. Pääjohtajan kutsusta johtoryhmän kokoukseen voi tarvittaessa osallistua myös muita henkilöitä.

Johdon tulosvastuu, voimavarojen joustava ja tarpeiden mukainen käyttö, henkilöstön osaamisen kehittäminen, hyvä tiedonkulku ja yhteistyö ovat johtamisen keskeisiä toimintaperiaatteita.

4 §
Tulosohjaus

Tullille asetettujen tulostavoitteiden saavuttamiseksi pääjohtaja asettaa Tullin yksiköille tulostavoitteet. Yksiköt raportoivat tavoitteiden saavuttamisesta pääjohtajalle tämän määrääminä ajankohtina.

Yksikölle asetettujen tulostavoitteiden saavuttamiseksi yksikön päällikkö asettaa toimintayksiköille tulostavoitteet. Toimintayksiköt raportoivat yksikön päällikölle tämän määrääminä ajankohtina.

YKSIKÖIDEN TEHTÄVÄT
5 §
Yleiset tehtävät

Yksiköt vastaavat kukin omalla tehtäväalueellaan seuraavista tehtävistä:

1) Tullin strategian toimeenpanosta;

2) tulostavoitteiden valmistelusta ja saavuttamisesta;

3) toiminnan kehittämisestä ja ohjauksesta;

4) menettelyjen, tietojärjestelmien ja henkilöstön osaamisen kehittämisestä;

5) hankesuunnittelusta;

6) tietojärjestelmien rekisterinpitäjälle kuuluvista tehtävistä;

7) kansallisesta ja kansainvälisestä yhteistyöstä.

Yksiköt myös osallistuvat Tullin strategian ja oman tehtäväalueensa lainsäädännön valmisteluun.

Yksiköt järjestävät toimintansa ja toimivat yhteistyössä siten, että Tullin ratkaisukäytännössä ja menettelyissä toteutuvat oikeellisuus ja yhdenmukaisuus. Yksikköjen ja niiden virkamiesten on toimittava yhteistyössä Tullin tavoitteiden saavuttamiseksi.

6 §
Ulkomaankauppa- ja verotusosasto

Osasto vastaa:

1) tulliverotuksesta ja -selvityksestä, valmisteverotuksesta, autoverotuksesta, maahantuonnin arvonlisäverotuksesta, Ahvenanmaan verorajaverotuksesta ja väyläverotuksesta sekä veronkannosta;

2) tullitariffin, tullietuussopimusten ja -järjestelyjen, alkuperäsääntöjen ja teollisuustuotteiden tuontirajoitusten oikeasta soveltamisesta, polkumyynti- ja tasoitustulliasioista sekä tullisuspensioista ja tariffikiintiöistä;

3) tilastolain 2 §:n ja Tullin hallinnosta annetun lain 2 §:n mukaisesta ulkomaankaupan tilastoinnin viranomaistoiminnoista;

4) asiakasneuvonnasta;

5) tehtäväalueensa luvista ja rekisteröinneistä;

6) maa- ja metsätalousministeriön kanssa tehdyn sopimuksen puitteissa maataloustuotteiden vientimenettelyssä sovellettavista erityisistä menettelyistä.

Osasto antaa Tullin toimivaltaan kuuluvaa verotusta koskevat ennakkoratkaisut sekä antaa veroa, maksua ja viivästysseuraamuksia koskevat huojennus- ja maksunlykkäyspäätökset.

Osasto laatii ja julkistaa tavaroiden ulkomaankauppaa kuvaavat viralliset tilastot sekä vastaa niiden sisällön ja niitä koskevien tietojärjestelmien kehittämisestä.

Osasto sovittaa yhteen tekniseen apuun liittyviä toimintoja ja projekteja sekä huolehtii lähialueyhteistyöprojektien suunnittelusta ja toteuttamisesta yhteistyössä muiden tahojen kanssa.

Osastoon kuuluvat valtakunnalliset toiminnot ovat asiakaspalvelut, autoverotus, sähköinen palvelukeskus, tilastointi, valmisteverotus ja veronkanto.

Tilastointia johtaa tilastojohtaja. Tilastojohtaja päättää ulkomaankaupan tilastojen julkaisemisesta ja tilastoinnissa sovellettavista tilastointimenetelmistä, määritelmistä ja standardeista sekä vastaa ulkomaankauppatilastoinnin kehittämisestä. Tilastojohtaja päättää tilastointia varten tarvittavien tietojen keräämisestä ja tilastotietojen keruussa noudatettavista määräajoista, kansallisen tilastolain ja EU:n tilastoasetusten nojalla tapahtuvasta tietojenvaihdosta kansallisten tilastoja tuottavien viranomaisten, komission ja muiden EU:n jäsenmaiden kesken sekä tilastoinnin perustietojen luovuttamisesta tutkimustarkoituksiin.

7 §
Valvontaosasto

Osasto vastaa:

1) tullirikostorjunnasta;

2) Tullin tarkastustoimesta ja siihen liittyvästä riskienhallinnasta;

3) tullivalvonnasta;

4) valtion sisäisen turvallisuuden varmistamiseksi tarvittavien toimien yhteensovittamisesta Tullissa;

5) kansainvälisten tulliyhteistyösopimusten valmistelusta Tullin osalta;

6) kuluttajaturvallisuuden valvontaa ja elintarvikevalvontaa koskevien valvontasuunnitelmien laatimisesta; suunnitelmat valmistellaan yhteistyössä toimipaikkaosaston ja tullilaboratorion kanssa;

7) tehtäväalueensa tietojärjestelmäyhteistyöstä muiden turvallisuusviranomaisten kanssa.

Osasto päättää kuluttajaturvallisuuslaissa ja elintarvikelaissa säädettyjen hallinnollisten pakkokeinojen käytöstä, kemikaalilaissa tarkoitetuista valvontaviranomaisen kielloista ja rajoituksista sekä kemikaaleja koskevista väliaikaisista toimenpiteistä.

Osasto ohjaa, kehittää ja sovittaa yhteen Tullin tehtäviksi määrättyjä rajatarkastuksia.

Osastoon kuuluvat valtakunnalliset toiminnot ovat rikostorjunta, riskianalyysikeskus ja yritystarkastus.

8 §
Toimipaikkaosasto

Osasto ja sen toimintayksiköt vastaavat:

1) Tullin valvontatehtävien toimeenpanosta; näitä tehtäviä ovat muun muassa ulkomaankaupan ja -liikenteen alusten, ajoneuvojen, lastiyksiköiden, tavaroiden ja matkustajien tarkastukset, alueellinen riskianalyysi, varasto- ja menettelytarkastukset, läpivalaisu sekä koira- ja venetoiminta; menettelytarkastukset tehdään yhteistyössä valvontaosaston yritystarkastuksen kanssa;

2) niiden tulliselvitys- ja verotustehtävien toimeenpanosta, joiden hoitaminen kuuluu joko tullitoimipaikoille tai osaston toimintayksikköjen liikkuville ryhmille;

3) kuluttajaturvallisuus- ja elintarvikelainsäädännössä Tullin tehtäväksi säädetystä valvonnasta;

4) kemikaalien maahantuontia ja maastavientiä koskevien kemikaalilain ja sen nojalla annettujen säännösten noudattamisen valvonnasta;

5) kasvisten laatu- ja terveystarkastustoiminnasta.

Osaston toimintayksiköt käyttävät tullilain 14 §:ssä tarkoitettuja toimivaltuuksia. Toimintayksiköillä on myös tullirikostorjuntaa tukevia ja esitutkintaa turvaavia tehtäviä. Lisäksi ne huolehtivat rangaistusvaatimusten antamisesta.

Osaston toimintayksiköt toimeenpanevat Tullin rajatarkastustehtävät sekä osallistuvat viranomaisyhteistyöhön poliisin ja rajavartiolaitoksen alueyksiköiden kanssa.

Osaston toimintayksikköjen päälliköiden tulee huolehtia päivittäisjohtamisesta toimintayksikössään sekä työjärjestelyistä yhteistyössä muihin osastoihin kuuluvien valtakunnallisten toimintojen kanssa.

Osaston ja sen toimintayksikköjen tavoitteena on toiminnan järjestäminen palvelu- ja valvontatarpeen mukaisesti siten, että laillisen ulkomaankaupan ja -liikenteen häiriöttömyys turvataan.

Ulkomaankauppa- ja verotusosasto, valvontaosasto sekä hallinto-osasto ohjaavat toimipaikkaosaston toimintaa tehtäväalueillaan.

9 §
Hallinto-osasto

Osasto suunnittelee, kehittää ja toimeenpanee Tullin voimavarojen käyttöä. Osasto vastaa Tullin hallintopalvelujen, koulutuksen ja viestinnän järjestämisestä sekä Tullin tietohallinnosta.

Osasto vastaa:

1) tilihallinnosta ja maksuliikenteestä;

2) Euroopan unionin perinteisten omien varojen hallinnoinnista, omiin varoihin liittyvän raportoinnin ja yhteydenpidon yhteensovittamisesta sekä omien varojen tileihin kirjaamisen ja tilittämisen ohjauksesta sekä tileihin kirjaamisen valvonnasta;

3) Tullin kantamien verojen ja maksujen tileistä poistamisesta sekä suoritemaksuista;

4) erikseen määrätyistä yhteiskäyttöisistä tietojärjestelmistä ja rekistereistä sekä näihin liittyvistä sovellusylläpitomallin mukaisista substanssin tehtävistä sekä kehittämisestä;

5) Tullin valtakunnallisesta takavarikkovarastotoiminnosta ja koirakoulun toiminnan järjestämisestä;

6) Tullimuseon toiminnasta;

7) organisaatioturvallisuuden ja valmiusasioiden yhteensovittamisesta.

Osasto tekee hankintapäätökset, jos hankinnan arvo alittaa EU-kynnysarvon. Osasto allekirjoittaa hankintasopimukset, jos hankinnan arvo alittaa EU-kynnysarvon tai jos pääjohtaja on tekemässään hankintapäätöksessä valtuuttanut osaston allekirjoittamaan hankintasopimuksen, vaikka hankinnan arvo ylittäisi EU-kynnysarvon.

Osasto käsittelee hallinnon kehittämiseen, sopimus- ja neuvottelutoimintaan, henkilöstöhallintoon, toiminta- ja taloussuunnitteluun ja -seurantaan, Tullin hankintoihin, toimitiloihin sekä hallinnon tietojärjestelmiin liittyvät asiat.

Osasto kirjaa Euroopan unionin perinteiset omat varat tileihin ja tilittää ne eteenpäin.

Osasto sovittaa yhteen tietotekniikan hyödyntämiseen liittyvää toiminnan suunnittelua ja kehitystyötä.

Osastoon kuuluvat valtakunnalliset toiminnot ovat hallintopalvelut, koulutus, tietohallinto ja viestintä.

10 §
Tullilaboratorio

Tullilaboratorio vastaa laboratorioanalytiikasta, siihen liittyvistä asiantuntijatehtävistä, laboratoriotoiminnan kehittämisestä ja laboratoriotoimintaan liittyvästä viranomaisyhteistyöstä.

11 §
Esikunta

Esikunnan toimintayksiköt ovat oikeudelliset asiat sekä EU- ja kansainvälisten asioiden yhteensovittaminen. Toimintayksikköjen tehtävistä määrätään tarkemmin esikunnan työjärjestyksessä.

12 §
Valtion edun- ja oikeudenvalvonta

Yksikkö kantaa ja vastaa valtion puolesta sekä valvoo tuomioistuimessa, välimiesmenettelyssä sekä muissa viranomaisissa ja toimituksissa valtion etua ja oikeutta kaikissa Tullia koskevissa asioissa.

Yksikkö käsittelee Tullin toiminnasta tehdyt vahingonkorvausvaatimukset.

Yksikkö päättää riita-asioiden sopimisesta ja toiselle osapuolelle tällöin mahdollisesti suoritettavien rahakorvausten määrästä taloussäännössä asetetuissa rajoissa.

Yksikköön kuuluvat virkamiehet ovat tulliasiamiehiä.

13 §
Sisäinen tarkastus

Yksikkö vastaa Tullin hallinnon ja talouden sisäisestä tarkastuksesta sekä osallistuu Tullin toiminnan kehittämiseen.

MUUT MÄÄRÄYKSET
14 §
Ratkaisuvallan käyttäminen

Yksikön päällikkö ratkaisee yksikkönsä vastuualueelle kuuluvat asiat, jollei hän ole siirtänyt päätösvaltaa toimintayksikölle tai yksikköön kuuluvalle virkamiehelle.

15 §
Vuosilomat ja niiden ajankohdat

Pääjohtaja hyväksyy yksikköjen päälliköiden vuosilomat ja niiden ajankohdat.

Yksikön tai toimintayksikön päällikkö tai näiden määräämät henkilöt vahvistavat muiden virkamiesten vuosilomat ja niiden ajankohdat.

16 §
Asian käsittelyjärjestys tietyissä tapauksissa

Asia, joka koskee kahden tai useamman yksikön tai toimintayksikön vastuualuetta, käsitellään siinä yksikössä tai toimintayksikössä, jonka vastuualueeseen asia pääasiallisesti kuuluu. Jos on epäselvää, minkä yksikön ratkaistaviin asia kuuluu, asian käsittelyjärjestyksen ratkaisee pääjohtaja.

17 §
Asian ratkaiseminen esittelystä

Asioissa, jotka ratkaistaan esittelystä, allekirjoittaa toimituskirjan se, joka on asian päättänyt, ja varmentaa asian esittelijä.

Asioissa, joissa laaditaan toimituskirja, tallekappaleen allekirjoittaa asianomainen esittelijä.

Lähetteet, ilmoitukset ja niihin verrattavat kirjeet allekirjoittaa asianomainen esittelijä tai muu asian käsittelijäksi määrätty virkamies.

Jos esittelijän mielipide eroaa päätöksestä, hänellä on oikeus merkityttää mielipiteensä päätöksen perusteella laadittavan asiakirjan tallekappaleeseen. Esittelijän on allekirjoitettava eriävä mielipide, ja asian ratkaisijan on tehtävä samaan asiakirjaan merkintä eriävän mielipiteen esittämisestä.

Esittelijänä voi toimia vain virkasuhteessa oleva henkilö.

18 §
Yhteistoiminta ja työsuojelu

Tullin esimiestehtävissä toimivien on huolehdittava työsuojelusta ja siitä, että henkilöstöllä on mahdollisuus vaikuttaa työhönsä ja työoloihinsa yhteistoimintaa ja työsuojelua koskevissa säädöksissä ja sopimuksissa edellytetyllä tavalla.

19 §
Suojeluorganisaatio ja suojelutoiminta

Pääjohtaja määrää Tullin valmiuspäällikön.

Valmiuspäällikön tehtävänä on ohjata ja sovittaa yhteen Tullin varautumista poikkeusoloihin.

Muusta suojeluorganisaatiosta sekä suojelutoiminnasta määrätään pelastussuunnitelmassa, jonka vahvistaa pääjohtaja.

VOIMAANTULO
20 §
Voimaantulo

Tämä työjärjestys tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013.

  Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2012

Pääjohtaja
Antti Hartikainen

Päälakimies
Arto Lillman

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.