8/2013

Annettu Helsingissä 10 päivänä tammikuuta 2013

Valtioneuvoston asetus asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista annetun valtioneuvoston asetuksen (128/2006) 3 §:n 1 momentti, 4 §:n 1 momentti, 18 §, 19 §:n 1 momentti ja 20 §, sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 1255/2010, seuraavasti:

3 §

Ruokakunnan tuloja voidaan pitää vähäisinä, jos ruokakuntaan kuuluvien pysyvät tulot kuukaudessa eivät yhteenlaskettuina ylitä seuraavia tulorajoja:

Henkilöluku 1  2  3  4 
Tulot (brutto) €/kk 1 410 2 355 3 145 4 005

4 §

Jos ruokakuntaan kuuluu rintamaveteraani tai rintamaveteraanin leski, 3 §:n 1 momentin tulorajojen asemesta sovelletaan seuraavia tulorajoja:

Henkilöluku 1  2  3  4 
Tulot (brutto) €/kk 1 835 3 060 4 090 5 210

18 §

Korjausavustuslain 2 §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitetulla avustuksella voidaan tukea:

1) erillistä energiakatselmusta;

2) rakennuksen ulkovaipan korjausta:

a) ikkunoiden parantaminen kunnostamalla ne ja asentamalla lisälasit tai etuikkunat;

b) ikkunoiden uusiminen U-arvoltaan enintään 0,8 W/m2K ikkunoiksi;

c) edellä a tai b alakohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden yhteydessä toteutettu parvekeovien parantaminen tai uusiminen U-arvoltaan enintään 0,6 W/m2K oviksi (umpiovet) tai U-arvoltaan enintään 0,8 W/m2K oviksi (ikkuna-aukolliset ovet);

d) ulkoseinän lisäeristäminen ulkopuolelta vähintään 150 millimetriä paksulla mineraalivillalla tai toteuttamalla vastaava eristystason parantaminen muulla tavoin;

e) yläpohjan yläpuolinen lisäeristäminen vähintään 200 millimetrin paksuisella mineraalivillalla tai toteuttamalla vastaava eristystason parantaminen muulla tavoin;

3) ilmanvaihtojärjestelmää:

a) ilmanvaihdon perussäätö, joka edellytetään tehtäväksi 2 kohdan a—d alakohdassa mainittujen toimenpiteiden jälkeen;

b) erillisten korvausilmaventtiilien ja poistoilmaventtiilien asentaminen silloin, kun se on tarpeen 2 kohdan a—d alakohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden yhteydessä;

c) ilmanvaihdon lämmöntalteenoton rakentaminen;

4) lämmitysjärjestelmää:

a) liittyminen kauko- tai aluelämmitykseen;

b) lämmitysjärjestelmän perussäätö, joka edellytetään tehtäväksi kohdan 2 a—d alakohdassa sekä 3 kohdan c alakohdassa mainittujen avustettavien toimenpiteiden jälkeen;

 c) tarvittaessa b alakohdassa mainitusta perussäädöstä aiheutuva patteri- ja linjasäätöventtiilien uusiminen.

19 §

Korjausavustuslain 6 §:n 3 momentissa tarkoitetut enimmäiseuromäärät ovat:

1) 18 §:n 1 kohdassa mainitun toimenpiteen osalta 720 euroa, kun asuinrakennuksen huoneistoala on alle 1000 m2, 960 euroa, kun mainittu ala on 1000—3000 m2 ja 1 360 euroa, kun mainittu ala on yli 3000 m2;

2) mainitun pykälän 2 kohdan a alakohdassa 20 euroa/ikkuna—m2, b alakohdassa 44 euroa/ikkuna—m2, c alakohdassa 120 euroa/kappale, d alakohdassa 16 euroa/seinä—m2 sekä e alakohdassa 1 euro 60 senttiä/yläpohja—m2.


20 §

Korjausavustuslain 6 §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitetuksi erityiseksi syyksi voidaan katsoa se, että avustuksensaaja on sitoutunut pitkäjänteiseen energiansäästötoimintaan ja seurantaan liittymällä valtakunnalliseen alaa koskevaan energiatehokkuussopimukseen. Tällöin sovelletaan seuraavia avustuksen enimmäiseuromääriä:

1) 18 §:n 1 kohdassa mainitun toimenpiteen osalta 900 euroa, kun asuinrakennuksen huoneistoala on alle 1000 m2, 1 200 euroa, kun mainittu ala on 1000—3000 m2 ja 1 700 euroa, kun mainittu ala on yli 3000 m2;

2) mainitun pykälän 2 kohdan a alakohdassa 25 euroa/ikkuna—m2, b alakohdassa 60 euroa/ikkuna—m2, c alakohdassa 160 euroa/kappale, d alakohdassa 22 euroa/seinä—m2 sekä e alakohdassa 2 euroa 20 senttiä/yläpohja—m2.


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä tammikuuta 2013.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 10 päivänä tammikuuta 2013

Asunto- ja viestintäministeri
Krista Kiuru

Lainsäädäntöneuvos
Riitta Kimari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.