1/2013

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2012

Valtioneuvoston asetus ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen (423/2011) 2 §:n 1 momentin 2 ja 7 kohta, 3 §, 7 §:n 2 momentti, 13 ja 15 §, 20 §:n 2 momentti, 24 §:n 1 momentin 1, 3 ja 4 kohta, 25 §:n 1 momentin 3 kohta, 31 §:n 1 momentin johdantokappale ja 32 §:n 2 momentti sekä asetuksen liitteen koodit 79, 95 ja 96, ja

lisätään 2 §:n 1 momenttiin uusi 8 kohta, 2 §:ään uusi 3 momentti, asetukseen uusi 10 a §, 12 §:ään uusi 8 kohta, 29 §:ään uusi 11 momentti ja 32 §:ään uusi 4 momentti sekä liitteeseen koodit 3 a, 3 b ja 46, alakoodit 79.01—79.06 ja koodit 80, 81, 90 ja 97 seuraavasti:

2 §
Ajo-oikeuden laajuutta koskevat poikkeukset Suomessa

Ajo-oikeuden haltija saa, sen lisäksi mitä ajo-oikeuden laajuudesta ajokorttilain 7 §:ssä säädetään, kuljettaa Suomessa muualla kuin Ahvenanmaan maakunnassa muita ajoneuvoja seuraavasti:


2) ajoneuvojen huolto- ja korjaustyötä tekevä, jolla on C-luokan ajo-oikeus, saa huolto- tai korjaustoimenpiteen taikka katsastamisen sitä edellyttäessä siirtää tai koeajaa D- ja D1-luokan ajoneuvon ilman matkustajia ja E-luokan ajoneuvoyhdistelmän ilman kuormaa; huolto- tai korjaustoimenpiteeseen liittyvässä koeajossa ei matkustajaksi katsota muuta henkilöä, jonka läsnäolo koeajossa on tarpeen ajoneuvon toiminta- ja ajokelpoisuuden selvittämiseksi;


7) pelastusauton kuljettaja, jolla on C-luokan ajo-oikeus, saa tässä tehtävässä toimiessaan kuljettaa D- ja D1-luokan ajoneuvoa sekä E-luokan ajoneuvoyhdistelmää hälytystehtävän hoitamiseen sekä pelastustoimen tehtävien harjoitteluun ja koulutukseen liittyvässä ajossa ja E-luokan ajoneuvoyhdistelmää tehtävään liittyvän kaluston huoltoon ja korjaukseen liittyvässä siirtoajossa;

8) B-luokan ajo-oikeuden haltija saa kuljettaa ajokorttilain 4 §:n 1 momentin 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettua kolmipyörää ja, jos hän on täyttänyt 21 vuotta, mainitun momentin 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettua kolmipyörää.


AM-luokan ajokortti oikeuttaa ennen Euroopan unionin lainsäädännön mukaista 16 vuoden vähimmäisikää kuljettamaan samaan luokkaan kuuluvaa ajoneuvoa Suomessa Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Vastaava ajo-oikeus on Ahvenanmaalla tai muussa EU- tai ETA-valtiossa vain, jos niissä sovelletaan mainittua 16 vuoden ikärajaa alempaa ikä-rajaa ja muut mahdollisesti säädetyt edellytykset täyttyvät.

3 §
Automaattivaihteinen ajoneuvo

Ajokorttilain 7 §:n 3 momentin 2 kohdassa tarkoitettu automaattivaihteinen ajoneuvo on ajoneuvo, jossa ei ole kytkinpoljinta tai, jos kysymyksessä on moottoripyörä, käsin käytettävää kytkinvipua, jota kuljettajan on käytettävä liikkeelle lähdettäessä tai pysäytettäessä ja vaihteita vaihdettaessa.

Ajokorttilain 7 §:n 3 momentin 2 kohdassa säädetty rajoitus vain automaattivaihteisen ajoneuvon kuljettamisesta ei koske:

1) AM-luokan mopon ajo-oikeutta, vaikka käsittelykoe on suoritettu automaattivaihteisella mopolla;

2) AM-luokan kevyen nelipyörän ajo-oikeutta, vaikka ajokoe on suoritettu automaattivaihteisella kevyellä nelipyörällä;

3) C-, CE-, D- ja DE-luokan ajo-oikeutta, vaikka ajokoe on suoritettu automaattivaihteisella ajoneuvolla tai ajoneuvoyhdistelmällä, jonka vetoautossa on automaattivaihteisto, jos henkilö on aiemmin suorittanut B-, BE-, C-, CE-, C1-, C1E-, D-, D1- tai D1E-luokan ajokokeen käsin käytettävällä vaihteistolla varustetulla ajoneuvolla, jossa on kytkinpoljin, jota kuljettajan on käytettävä liikkeelle lähdettäessä, pysäytettäessä ja vaihteita vaihdettaessa.

7 §
Ajokortin toimittaminen postitse

Ajokortti postitetaan hakijan Suomessa muualla kuin Ahvenanmaalla olevaan osoitteeseen, kun poliisi on tehnyt päätöksen ajokortin luovuttamisen ja postitse toimittamisen edellytysten täyttymisestä.


10 a §
EU- tai ETA-valtiossa annetun ajokortin vastavuoroinen tunnustaminen

Muussa EU- tai ETA-valtiossa kuin Suomessa annettu voimassa oleva ajokortti oikeuttaa kuljettamaan sellaista moottorikäyttöistä ajoneuvoa, jonka kuljetusoikeus ajokorttilain 59 §:n 1 momentissa tarkoitetun Euroopan komission saavutettuja oikeuksia koskevan vastaavuuspäätöksen mukaan sisältyy esitettyyn ajokorttiin. Myös traktorin kuljettamiseen oikeuttava ajokortti tunnustetaan traktorin kuljettamiseen oikeuttavana, jos kuljettaja täyttää ajokorttilaissa säädetyt T-luokan vaatimukset.

12 §
Kuljettajantutkintoon vaadittava ajo-opetus

Ajokorttilain 38 §:n 4 momentissa tarkoitetussa opetussuunnitelmaperusteisessa perustutkintokoulutuksessa, jota annetaan ammatillisessa oppilaitoksessa, saadaan poiketa tämän pykälän 4 momentin säännöksestä, jonka mukaan B-luokan ajo-opetusta saadaan antaa enintään 2 tuntia päivässä ja vain 1 tunti kerrallaan.

13 §
Yhteisopetus mopon ja kevyen nelipyörän sekä moottoripyörän opetuslupaopetuksessa

Ajokorttilain 41 §:n 3 momentissa tarkoitetun oppilaan ja opettajan yhteisopetuksen määrä mopon tai kevyen nelipyörän ajo-oikeuden saamiseksi annettavan opetuslupaopetuksen aloittamiseksi on tunti teoriaopetusta. Opetus kattaa sekä mopon että kevyen nelipyörän opetuksen eikä sitä vaadita uudelleen, jos opetuslupaa haetaan toisen edellä mainitun ajoneuvon ajo-oikeuden saamiseksi annettavaa opetusta varten.

Ajokorttilain 41 §:n 4 momentissa tarkoitetun oppilaan ja opettajan yhteisopetuksen määrä moottoripyörän ajo-oikeuden saamiseksi annettavan opetuslupaopetuksen aloittamiseksi on kaksi tuntia teoriaopetusta.

Opetuksesta saatu todistus on pidettävä mukana ajo-opetuksessa ja vaadittaessa esitettävä poliisille.

15 §
A1- ja A2-luokan ajokortin korottaminen kuljettajaopetuksella

Vähintään kaksi vuotta aikaisemmin saadun A1-luokan ajo-oikeuden korottamiseksi A2-luokkaan tai A2-luokan ajo-oikeuden korottamiseksi A-luokkaan ajokorttilain 24 §:n 2 momentin 3 kohdan mukaisesti vaaditaan kuljettajaopetusta seitsemän tuntia, joista kaksi tuntia on oltava teoriaopetusta ja viisi tuntia ajo-opetusta. Ajo-opetuksesta vähintään neljä tuntia on oltava ajo-opetusta liikenteessä.

20 §
B-luokan harjoitteluvaiheen ja syventävän vaiheen opetus

Syventävässä vaiheessa on annettava ajokorttilain 37 §:n 2 momentissa tarkoitettua teoriaopetusta neljä tuntia ja ajo-opetusta neljä tuntia, josta kaksi tuntia on harjoittelua ajoharjoitteluradalla ja kaksi tuntia ajamista liikenteessä.

24 §
Ajo-opetuksessa käytettävät ajoneuvot

Ajo-opetuksessa käytettävien ajoneuvojen on täytettävä opetusajoneuvoja koskevat vaatimukset. Autokouluopetuksessa käytettävien ajoneuvojen on lisäksi täytettävä kouluajoneuvoja koskevat vaatimukset. Ajo-opetuksessa on käytettävä:

1) kaksipyöräistä AM-luokan mopoa, jos opetusta annetaan mopon ajo-oikeutta varten;


3) moottoripyörän ajo-oikeutta varten:

a) kaksipyöräistä sivuvaunutonta ajo-oikeuden luokkaa vastaavaa moottoripyörää, tai

b) moottoripyörää, joka täyttää ajo-oikeuden luokkaa vastaavan tutkintoajoneuvon vaatimukset, jos kysymyksessä on ajokorttilain 24 §:n 2 momentin 3 kohdassa tarkoitettu opetus moottoripyörän ajo-oikeuden korottamiseksi lähinnä ylempään luokkaan ilman uutta kuljettajantutkintoa;

4) vähintään neljälle henkilölle rekisteröityä B-luokan henkilöautoa tai B-luokkaan kuuluvaa pakettiautoa tai asuntoautoa, jos opetusta annetaan B-luokan ajo-oikeutta varten;


25 §
Ajo-opetuksessa käytettävien ajoneuvojen varustevaatimukset

Kouluajoneuvossa on oltava opettajaa varten erilliset ajohallintalaitteet, joita ovat:


3) D1- ja D-luokassa sekä E-luokan ajoneuvoyhdistelmällä opetusta annettaessa vetoautossa erillinen opettajan jarru- ja kytkinpoljin, jos opetettavalla ei ole C-luokan ajo-oikeutta.


29 §
Luokkakohtaiset kuljettajantutkintoon pääsemisen edellytykset

Ajokorttilain 7 §:n 4 momentissa tarkoitetun B-luokan ajoneuvoyhdistelmän kuljetusoikeuden saamiseksi suoritettavaan ajokokeeseen pääsemisen edellytyksenä on B-luokan ajo-oikeus.

31 §
Kuljettajantutkinnon sisältöä koskevat poikkeukset

Ajokorttilain 53 §:n 1 momentista poiketen kuljettajantutkinnossa on suoritettava:


32 §
Kuljettajantutkintoon ilmoittautuminen

Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettua opetustodistusta ei vaadita 31 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuun B-luokan ajoneuvoyhdistelmän kuljetusoikeuden saamiseksi suoritettavaan ajokokeeseen taikka BE-, T- tai LT-luokan kuljettajantutkintoon ilmoittautuvalta


Ajokorttilain 5 §:n 1 momentin 7 kohdassa tai 9 kohdan a alakohdassa tarkoitettu ikävaatimuksesta poikkeamiseksi vaadittava ammattipätevyys saadaan osoittaa myös perustason ammattipätevyyskoulutuksen ja siihen liittyvän kokeen suorittamisesta annetulla todistuksella.Tämä asetus tulee voimaan 19 päivänä tammikuuta 2013

Tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti saatu C- tai CE-luokan kuljettajaopetus hyväksytään yhden vuoden ajan tämän asetuksen voimaantulosta C1- tai C1E-luokan tutkintoon pääsyyn vaadittavana opetuksena, jos henkilö ei täytä C- tai CE-luokan tutkintoon pääsyn ikävaatimusta.

Tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti saatu D- tai DE-luokan kuljettajaopetus hyväksytään yhden vuoden ajan tämän asetuksen voi-maantulosta D1- tai D1E-luokan tutkintoon pääsyyn vaadittavana opetuksena, jos henkilö ei täytä D- tai DE-luokan tutkintoon pääsyn ikävaatimusta.

Tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti saatu A-luokan kuljettajaopetus hyväksytään yhden vuoden ajan tämän asetuksen voimaan tulosta A2-luokan tutkintoon pääsyyn vaadittavana opetuksena, jos henkilö ei täytä A-luokan tutkintoon pääsyn ikävaatimusta.

Jos 10 a §:n 1 momentissa tarkoitettu ajokortti on saatu tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti, ajokortin vastavuoroinen tunnustaminen on voimassa siihen saakka kuin ajokortti on voimassa, kuitenkin enintään 18 päivään tammikuuta 2033 saakka. Suomessa vakinaisesti asuvan henkilön ajokortin voimassaolon jatkamiseen 18 päivän tammikuuta 2033 jälkeen samoin kuin ajokortin antamiseen sellaisen kadonneen muussa EU- tai ETA-valtiossa annetun ajokortin sijaan, jonka voimassaolo jatkuu mainitun ajankohdan jälkeen, sovelletaan ajokorttilain 106 §:n 1 momentin säännöksiä voimassaolon jatkamisesta ja kaksoiskappaleen antamisesta.

Komission direktiivi 2012/36/EU (32012 L 0036); EUVT L 321, 20.11.2012, s. 54

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2012 

Kulttuuri- ja urheiluministeri
Paavo Arhinmäki

Hallitusneuvos
Eija Maunu

Liite

YHDENMUKAISTETUT KOODIT AJOKORTTEIHIN TEHTÄVIÄ MERKINTÖJÄ VARTEN

Tämän asetuksen 6 §:n 1 momentissa tarkoitetut kansalliset ja yhdenmukaistetut koodit ajokortteihin tehtäviä merkintöjä varten ovat:

I Suomessa käytössä olevat kansalliset koodit:


3 a. 113 Terveysperusteinen alkolukko

3 b. 114 Valvottu ajo-oikeus (ajokorttilain 8 §:n 2 momentissa tarkoitettu vain Suomessa voimassa oleva ajo-oikeus)


 46. Ainoastaan kolmipyörät

 79. (.) Rajoitettu sulkeissa mainittujen eritelmien mukaisiin ajoneuvoihin tämän direktiivin

13 artiklaa sovellettaessa

79.01: Rajoitettu kaksipyöräisiin sivuvaunullisiin ja sivuvaunuttomiin ajoneuvoihin

79.02: Rajoitettu AM-luokan kolmipyöriin tai kevyisiin nelipyöriin

79.03: Rajoitettu kolmipyöriin

79.04: Rajoitettu kolmipyöriin, joihin on liitetty perävaunu, jonka suurin sallittu massa on  enintään 750 kg

79.05: Rajoitettu A1-luokan moottoripyöriin, joiden teho/painosuhde on yli 0,1 kW/kg

79.06: Rajoitettu BE-luokan ajoneuvoihin, joiden perävaunun suurin sallittu massa on yli  3500 kg

80. Rajoitettu kolmipyörän kuljettamiseen, jos kuljettaja on alle 24-vuotias.

81. Rajoitettu kaksipyöräisen moottoripyörän kuljettamiseen, jos kuljettaja on alle 21- vuotias.

90. Koodit, joita käytetään ajoneuvoon tehtyjen muutosten yhteydessä


 95(pp.kk.vv): Kuljettaja, jolla on direktiivissä 2003/59/EY tarkoitettu ammattipätevyystodistus ja jonka ammattipätevyys on voimassa . asti

96. B-luokan ajoneuvot, joihin on liitetty perävaunu, jonka suurin sallittu massa on yli 750 kg, kun ajoneuvoyhdistelmän suurin sallittu massa on yli 3500 kg, mutta enintään 4250 kg

97. Ei oikeuta kuljettamaan C1-luokan ajoneuvoa, joka kuuluu tieliikenteen hallintalaitteista 20 päivänä joulukuuta 1985 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3821/85 soveltamisalaan

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.