1087/2012

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2012

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus kuljettajantutkinnossa käytettävien ajoneuvojen vaatimuksista, opetusajoneuvon merkitsemisestä sekä uuteen ajokokeeseen pääsemisen edellytyksistä

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan kuljettajantutkinnossa käytettävien ajoneuvojen vaatimuksista, opetusajoneuvon merkitsemisestä sekä uuteen ajokokeeseen pääsemisen edellytyksistä annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (547/2011) 1 §:n 1 momentin 1 kohta, 4 kohdan e alakohta, 9 kohdan f alakohta sekä 2 ja 5 momentti ja

lisätään 1 §:n 1 momenttiin uusi 1 a ja 1 b kohta seuraavasti: 

1 §
Tutkintoajoneuvojen vaatimukset

Kuljettajantutkinnon ajokokeessa käytettävän ajoneuvon on täytettävä ajo-opetuksessa käytettäviä ajoneuvoja koskevat vaatimukset ja lisäksi:

1) A1-luokassa moottoripyörän sylinteritilavuuden on oltava vähintään 115 cm3, tehon enintään 11 kW, teho/painosuhteen enintään 0.1 kW/kg ja suurimman rakenteellisen nopeuden vähintään 90 km/h;

1 a) A2-luokassa moottoripyörän sylinteritilavuuden on oltava vähintään 395 cm3, tehon vähintään 25 ja enintään 35 kW, teho/painosuhteen enintään 0,2 kW/kg ja moottoripyörä ei saa olla muunnettu ajoneuvosta, jonka teho on yli kaksi kertaa niin suuri; ja

1 b) A-luokassa moottoripyörän sylinteritilavuuden on oltava vähintään 595 cm3 ja moottorin tehon vähintään 40 kW;


4) C-luokassa:


e) ajoneuvossa on oltava lukkiintumattomat jarrut, vaihteisto, jonka avulla kuljettaja voi valita kulloinkin käytettävän vaihteen ja ajo-piirturi;


9) CE-luokassa:


f) ajoneuvoyhdistelmässä on oltava lukkiintumattomat jarrut, vaihteisto, jonka avulla kuljettaja voi valita kulloinkin käytettävän vaihteen ja ajopiirturi;


LT-luokan käsittelykokeessa on käytettävä traktoria, jonka rakenteellinen nopeus ylittää 40 km/h, ja siihen kytkettyä perävaunua, jonka leveys on vähintään 2 m ja lavan pituus vähintään 4 m. T-luokassa on käytettävä tähän luokkaan kuuluvaa traktoria ja siihen kytkettyä perävaunua, jonka leveys on vähintään 1,75 m ja lavan pituus vähintään 3,5 m, jos käsittelykoe määrätään suoritettavaksi.


C1-luokan tutkintoajoneuvon 1 momentin 3 kohdan a alakohdan vaatimusta kokonaismassasta ja d alakohdan vaatimusta ajopiirturista ei sovelleta, jos tutkinnon suorittaja hänellä olevan sairauden tai vamman vuoksi kykenee kuljettamaan vain erityisin ajohallintalaittein varustettua ajoneuvoa, joka ajoneuvon varustelusta johtuvan kokonaismassan takia kuuluu C1-luokkaan. Hakijan on osoitettava asia lääkärin lausunnolla ja tarvittaessa suoritetulla ajokokeella. Ajo-oikeus on rajoitettava kysymyksessä olevan ajoneuvon tai tällaisen E-luokan yhdistelmän kuljettamiseen muissa kuin sellaisissa kaupallisissa kuljetuksissa, jotka kuuluvat tieliikenteen valvontalaitteita koskevan asetuksen 3821/85 soveltamisen piiriin.


Tämä asetus tulee voimaan 19 päivänä tammikuuta 2013.

Komission direktiivi 2012/36/EU (32012 L 0036); EUVL L 321, 20.11.2012, s. 54

  Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2012

Kulttuuri- ja urheiluministeri
Paavo Arhinmäki

Hallitusneuvos
Eija Maunu

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.