1075/2012

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2012

Valtioneuvoston asetus työllisyysperusteisesta investointiavustuksesta ja työllisyystyöohjelmasta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) 12 luvun 10 §:n nojalla:

1 luku

Investointiavustus

1 §
Valtionavun myöntäminen ja määrärahojen osoittaminen

Työllisyysmäärärahoista voidaan myöntää ja osoittaa työllisyysperusteista valtionapua rakentamista, kunnossapitoa, perusparannusta, laajentamista, rakenteellisesti uudelleen järjestämistä tai muuta investointia koskevaan hankkeeseen julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) 12 luvun 10 §:n 1 momentissa tarkoitetuille tahoille valtion talousarvion rajoissa.

2 §
Määrärahan myöntävä tai osoittava viranomainen

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi myöntää investointiin työllisyysmäärärahoista haetun valtionavun joko suoraan hakijalle tai osoittaa valtionavun myöntämistä varten tarvittavat työllisyysmäärärahat toiselle valtion viranomaiselle tai elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualueelle (investointiavustus).

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus osoittaa valtionavun myöntämistä varten tarvittavan määrärahan toiselle viranomaiselle tai elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualueelle (valtionapuviranomainen) silloin, kun tämä erityissäännösten nojalla myöntää valtionavun sen hakijalle. Muissa tapauksissa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus myöntää investointiavustuksen suoraan hakijalle.

Työ- ja elinkeinoministeriö osoittaa määrärahan valtionavun myöntämistä varten toiselle ministeriölle tai keskushallinnon muulle toimintayksikölle. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus osoittaa määrärahan valtionavun myöntämistä varten ministeriön tai keskushallinnon toimintayksikön alaiselle valtionapuviranomaiselle.

3 §
Lausunto valtionapuhakemuksesta

Työ- ja elinkeinoministeriön tai elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on hankittava valtionapuhakemuksesta lausunto siltä valtionapuviranomaiselta, jolle määräraha on tarkoitus osoittaa. Jos valtionapuviranomainen on tehnyt esityksen määrärahan osoittamisesta, ei lausuntoa tarvitse hankkia.

Lausunnossa tai esityksessä on selvitettävä:

1) investoinnin rakennusaikaiset ja pysyvät työllisyysvaikutukset;

2) hankkeen suunnitteluvalmius sekä ovatko hankkeen kustannusarviossa esitetyt kustannukset hyväksyttäviä ja kohtuullisia;

3) sovellettavat hankkeen rahoittamista koskevat erityissäännökset; sekä

4) muut lausuntopyynnössä mainitut asiat.

Jos valtionavun hakija harjoittaa elinkeinotoimintaa, lausunnossa tai esityksessä on 2 momentissa mainitun lisäksi selvitettävä:

1) voidaanko rahoitettavalla hankkeella katsoa olevan jatkuvan kannattavan toiminnan edellytykset; sekä

2) tiedot hakijan kolmen edellisen vuoden aikana mahdollisesti saamasta valtionavusta ja muusta julkisesta rahoituksesta.

Jos valtionapuviranomainen ei ole lausunnossaan puoltanut määrärahan osoittamista, ei määrärahaa voida osoittaa, jollei valtioneuvoston yleisistunto ministeriön päätösvaltaan kuuluvassa asiassa toisin päätä.

4 §
Aloitetut hankkeet

Työllisyysmäärärahoista ei myönnetä avustusta hankkeeseen, jonka varsinaiset rakennustyöt taikka korjaus- tai kunnossapitotyöt on aloitettu ennen kuin valtionapuhakemus on pantu vireille toimivaltaisessa valtionapuviranomaisessa. Tätä asetusta sovellettaessa työn katsotaan alkaneen, kun:

1) rakennuttajaa sitova urakkasopimus on tehty;

2) perustusten kaivuutyöt on aloitettu; tai

3) korjaus- tai kunnossapitotöissä toimenpidesuunnitelman mukaiset purkutyöt on aloitettu.

5 §
Valtionavun määrä

Investointiavustus ei saa yhdessä samaan kohteeseen suoritettavan muun valtionavun kanssa ylittää asianomaista valtionapuhanketta koskevissa erityissäännöksissä säädettyä tai muutoin vahvistettua tällaisen hankkeen valtionavun enimmäismäärää. Valtionapu ei kuitenkaan saa ylittää 90 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista. Työllisyysmäärärahoista myönnetty valtionapu otetaan huomioon erityissäännösten perusteella myönnettävän valtionavun vähennyksenä.

Hankkeisiin, jotka toteutetaan vaikeimmilla työttömyysalueilla, voidaan sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, osoittaa ylimääräistä valtionapua enintään 20 prosenttia valtionavun perusteeksi hyväksyttävistä kustannuksista. Hankkeeseen tulevan valtion rahoituksen yhteismäärä ei kuitenkaan saa ylittää 90 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista. Ylimääräistä valtionapua ei oteta huomioon mahdollisesti myönnettävän muun valtionavun vähennyksenä.

Jos valtionavun enimmäismäärästä ei ole annettu 1 momentissa tarkoitettuja erityissäännöksiä, investointiavustus yhdessä muun valtionavun kanssa ei saa ylittää 75 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista.

6 §
Työllisyysmäärärahojen käytön edellytykset

Investointiavustuksen myöntämisen ja osoittamisen edellytyksenä on, että valtionapuhankkeen suunnittelussa, toteuttamisessa ja valtionaputoiminnassa noudatetaan, mitä hankkeen rahoittamista koskevissa erityissäännöksissä mahdollisesti säädetään.

7 §
Työllisyysvaikutusten seuranta

Investointiavustuksen saajan on selvitettävä investoinnin rakennusaikaisten ja pysyvien työllisyysvaikutusten toteutuminen.

Avustuksen saaja on velvollinen antamaan seurantatiedot enintään viiden vuoden ajalta avustuksen viimeisen erän maksupäivästä.

2 luku

Työllisyystyöohjelma

8 §
Valtion investointeihin käytettävät työllisyysmäärärahat

Työllisyyden parantamiseksi voidaan investointeihin tarkoitetuista työllisyysmäärärahoista myöntää rahoitusta valtion rakennuttaville toimintayksiköille.

Tässä asetuksessa tarkoitettuja valtion rakennuttavia toimintayksikköjä ovat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualueet, Liikennevirasto, Metsähallitus, Metsäntutkimuslaitos, Museovirasto, opetus- ja kulttuuriministeriö, puolustusministeriö, Rajavartiolaitos, Suomenlinnan hoitokunta ja valtioneuvoston kanslia. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualueen työllisyystyöohjelmamenettelystä huolehtii keskitetysti Suomen ympäristökeskus maa- ja metsätalousministeriön sekä ympäristöministeriön ohjauksessa.

9 §
Työllisyystyöohjelma

Valtion rakennuttavien toimintayksikköjen on toimitettava vuosittain esityksensä valtion investointeihin käytettäviksi suunnitelluista työllisyysmäärärahoista (työllisyystyöohjelma). Esitykset toimitetaan työ- ja elinkeinoministeriön hyväksymällä tavalla. Esitykset on toimitettava elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, joka toimittaa rahoituskelpoisiksi arvioimansa esitykset ja niitä koskevat lausuntonsa työ- ja elinkeinoministeriölle. Työllisyystyöohjelmaan on sisällytettävä arvio ohjelman työllisyysvaikutuksesta.

10 §
Rahoitettavien hankkeiden hyväksyminen työllisyystyöohjelmaan

Työ- ja elinkeinoministeriö hyväksyy valtioneuvoston ministeriölle osoittamien määrärahojen kohdentamisen hankkeelle tai osoittamisen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen käytettäväksi. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hyväksyy sille osoitettujen määrärahojen kohdentamisen hankkeille.

11 §
Ohjelman työllisyysvaikutusten seuranta

Valtion rakennuttavan toimintayksikön on selvitettävä investoinnin rakennusaikaisten ja pysyvien työllisyysvaikutusten toteutuminen. Rakennuttava toimintayksikkö on velvollinen antamaan seurantatiedot enintään viiden vuoden ajalta ohjelmavuoden päättymisestä.

3 luku

Erinäiset säännökset

12 §
Vaikeimmat työttömyysalueet

Edellä 5 §:n 2 momentissa tarkoitettuja vaikeimpia työttömyysalueita ovat ne kunnat, joissa keskimääräinen työttömyysaste vuositasolla ylittää vähintään 50 prosentilla koko maan vastaavan työttömyysasteen tai joissa työllisyystilanne on äkillisesti ja voimakkaasti heikentynyt.

13 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013.

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2012

Sosiaali- ja terveysministeri
Paula Risikko

Ylitarkastaja
Tiina Korhonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.