1058/2012

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2012

Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötoimitusmaksusta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään kiinteistötoimitusmaksusta annetun lain (558/1995) 4 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1434/2001:

1 §
Soveltamisala ja määritelmät

Tätä asetusta sovelletaan kiinteistötoimitusmaksusta annetun lain (558/1995) 1 §:ssä tarkoitetuista toimituksista, toimenpiteistä ja tehtävistä perittäviin työkorvauksiin ja toimituskorvauksiin sekä kiinteistötoimitusmaksun määräämisperusteisiin.

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) kiinteähintaisella toimituksella toimitusta tai toimenpidettä, josta kiinteistötoimitusmaksu määrätään toimituskorvauksena;

2) aikaveloitteisella toimituksella toimitusta tai toimenpidettä, josta kiinteistötoimitusmaksu määrätään työkorvauksena.

2 §
Työkorvauksen tuntihinta kiinteistötoimituksessa

Työkorvaus kiinteistötoimituksesta määrätään osatehtävittäin eri osatehtäviin käytettyjen työaikojen perusteella käyttämällä 80 euron tuntihintaa. Työkorvauksen perusteena oleva työaika määrätään puolen tunnin tarkkuudella pyöristäen seuraavaan täyteen tai puoleen tuntiin. Osatehtävät ovat:

1) toimituksen valmistelu ja asiakirjojen valmistaminen,

2) toimituskokous,

3) toimituksen maastotyöt,

4) jaon suunnittelu,

5) arviointi- ja korvauskäsittely.

Toimituksen yhteydessä suoritetun aikaveloitteisen toimituksen työkorvauksen määräämisessä käytetään tuntihintana 80 euroa liitteenä olevaa maksutaulukkoa 1 ja 1 momentissa olevaa pyöristyssääntöä soveltaen.

3 §
Kiinteistötoimitusmaksu lohkomisesta

Lohkomisesta määrätään kiinteistötoimitusmaksu toimituskorvauksena, joka muodostuu perusmaksusta ja kiinteistönmuodostusmaksusta. Perusmaksu on 400 euroa toimitukselta. Lisäksi määrätään kultakin lohkokiinteistöltä ja saajakiinteistöltä kiinteistönmuodostusmaksu liitteenä olevien maksutaulukoiden 2—4 mukaisesti. Muun toimituksen yhteydessä suoritetusta lohkomisesta ei kuitenkaan määrätä perusmaksua.

Lohkomisen yhteydessä suoritetusta 4—10 §:ssä tarkoitetusta toimituksesta tai toimenpiteestä määrätään kiinteistötoimitusmaksu mainittujen säännösten ja 11 §:n mukaisesti. Muista toimituksista ja toimenpiteistä määrätään maksu 2 §:n 2 momentin mukaisesti työkorvauksena, ellei kysymyksessä ole 3 momentissa tarkoitettu toimenpide, jonka kiinteistötoimitusmaksu sisältyy lohkomisesta määrättävään toimituskorvaukseen.

Jos lohko- tai kantakiinteistön hyväksi perustetaan emäkiinteistön alueelle yksityisistä teistä annetun lain (358/1962) mukainen oikeus tai muu kuin kiinteistönmuodostamislain (554/1995) 154 a §:ssä tarkoitettu rasite taikka lohkokiinteistölle annetaan osuus emäkiinteistön osuudesta yhteiseen alueeseen, toimenpiteen kiinteistötoimitusmaksu sisältyy lohkomisesta määrättävään toimituskorvaukseen. Sama koskee toimituskustannuksia koskevien korvausten määrittämis- ja tilitehtäviä. Mitä tässä momentissa säädetään lohkokiinteistöstä, koskee myös määräalasta ja saajakiinteistöstä muodostettua kiinteistöä. Mitä tässä momentissa säädetään emäkiinteistöstä, koskee soveltuvilta osin tontin tai yleisen alueen muodostajakiinteistöä.

Jos asianosaiset tekevät halkomisessa sopimuksen halottavan kiinteistön yhteisomistussuhteen purkamisesta sen jälkeen, kun alkukokous tai siinä tämän sopimuksen tekemiselle annettu määräaika on päättynyt, lohkomiseksi muutetusta toimituksesta määrätään kiinteistötoimitusmaksu kuten halkomisesta..

4 §
Toimituskorvaus yhteisalueosuuden siirtämisestä kiinteistöön tai muodostamisesta tilaksi

Jos kiinteistöstä luovutettu osuus tai määräosa osuudesta yhteiseen alueeseen siirretään toiseen kiinteistöön tai muodostetaan tilaksi kiinteistötoimituksessa, siitä määrätään kiinteistötoimitusmaksu toimituskorvauksena, joka muodostuu perusmaksusta ja siirtomaksusta. Perusmaksu on 200 euroa toimitukselta. Jos edellä tässä pykälässä tarkoitetun toimituksen yhteydessä suoritetaan 3, 5 tai 6 §:ssä tarkoitettu toimitus, josta maksu määrätään toimituskorvauksena, perusmaksu on kuitenkin 400 euroa toimitukselta. Lisäksi määrätään kustakin osuuden siirtämisestä ja tilaksi muodostamisesta siirtomaksuna 110 euroa. Jos kiinteistöön siirretään samasta kiinteistöstä useamman kuin yhden yhteisen alueen osuuksia tai samasta kiinteistöstä luovutetut eri yhteisten alueiden osuudet muodostetaan yhdeksi tilaksi, tällaisesta siirtämisestä tai tilaksi muodostamisesta määrätään vain yksi siirtomaksu. Muun toimituksen yhteydessä suoritetusta yhteisalueosuuden siirrosta tai tilaksi muodostamisesta ei kuitenkaan määrätä perusmaksua.

Jos 1 momentissa tarkoitettu toimenpide tehdään kiinteistörekisterin pitäjän päätöksellä, toimenpiteestä määrätään siirtomaksu 1 momentin mukaisesti. Siirtomaksun lisäksi päätöksestä määrätään 200 euron suuruinen perusmaksu.

5 §
Toimituskorvaus vapaaehtoisesta tilusvaihdosta

Vapaaehtoisesta tilusvaihdosta määrätään kiinteistötoimitusmaksu toimituskorvauksena, joka muodostuu perusmaksusta ja tilusvaihtomaksusta. Perusmaksu on 400 euroa toimitukselta. Lisäksi määrätään kustakin tilusvaihdosta tilusvaihtomaksu liitteenä olevien maksutaulukoiden 2—4 mukaisesti. Maksu määrätään vaihdettujen alueiden yhteenlasketun pinta-alan perusteella sekä kiinteistönmuodostamislain 56 §:n 2 momentin mukaisessa tapauksessa vaihdetun alueen pinta-alan perusteella. Muun toimituksen yhteydessä suoritetusta vapaaehtoisesta tilusvaihdosta ei kuitenkaan määrätä perusmaksua.

6 §
Toimituskorvaus vesijätön ja yhteisen alueen lunastamisesta

Vesijätön ja yhteisen alueen lunastamisesta määrätään kiinteistötoimitusmaksu toimituskorvauksena, joka muodostuu perusmaksusta ja lunastusmaksusta. Perusmaksu on 400 euroa toimitukselta. Lisäksi määrätään kultakin lunastuksen perusteella kiinteistöön tai muuhun rekisteriyksikköön siirretyltä alueelta tai siirretyiltä alueilta lunastusmaksu liitteenä olevan maksutaulukon 5 mukaisesti. Muun toimituksen yhteydessä suoritetusta vesijätön tai yhteisen alueen lunastamisesta ei kuitenkaan määrätä perusmaksua.

7 §
Kiinteistötoimitusmaksu rajankäynnistä

Kiinteistönmuodostamislain mukaisesta rekisteriyksikön rajankäynnistä, joka suoritetaan erikseen tai kiinteähintaisen toimituksen yhteydessä, määrätään kiinteistötoimitusmaksu toimituskorvauksena. Toimituskorvaus muodostuu perusmaksusta ja rajankäyntimaksusta. Kiinteähintaisen toimituksen yhteydessä suoritetusta rajankäynnistä ei kuitenkaan määrätä perusmaksua. Perusmaksu on 200 euroa toimitukselta. Jos rajankäynnin yhteydessä suoritetaan 3, 5 tai 6 §:ssä tarkoitettu toimitus, josta maksu määrätään toimituskorvauksena, perusmaksu on kuitenkin 400 euroa toimitukselta.

Rajankäyntimaksuksi määrätään, ellei 3 momentissa säädetä toisin, 80 euroa käytyä rajaa määräävää kutakin rajapistettä sekä rajaviittaa kohti, 90 euroa kutakin rajankäyntiin osallista rekisteriyksikköä kohti sekä lisäksi 0,80 euroa kutakin alkavaa maa-alueella käytyä rajametriä kohti.

Jos kysymyksessä on kiinteistönmuodostamislain 108 §:ssä tarkoitettu rajankäynti, rajankäyntimaksuksi määrätään 55 euroa kutakin rakennettua, siirrettyä tai korjattua rajamerkkiä kohti ja 55 euroa kutakin rajankäyntiin osallista rekisteriyksikköä kohti.

Muusta kuin 1 momentissa tarkoitetusta rajankäynnistä määrätään kiinteistötoimitusmaksu työkorvauksena 2 §:n 1 momentin mukaisesti. Aikaveloitteisen toimituksen yhteydessä suoritetusta rajankäynnistä määrätään kiinteistötoimitusmaksu työkorvauksena 2 §:n 2 momentin mukaisesti.

8 §
Kiinteistötoimitusmaksu oikeuden tai rasitteen lakkauttamisesta taikka käyttömääräyksen muuttamisesta

Jos asianosaiset ovat sopineet yksityisistä teistä annetun lain mukaisen tien tai oikeuden lakkauttamisesta taikka tien tai oikeuden käyttämistä koskevien määräysten muuttamisesta, sopimukseen perustuvasta toimenpiteestä määrätään kiinteistötoimitusmaksu toimituskorvauksena, jos sopimus on toimitettu toimitusinsinöörille kirjallisena taikka tehdään toimituksen alkukokouksessa ennen asian varsinaista käsittelyä. Sama koskee kiinteistönmuodostamislain mukaisen rasitteen poistamista tai sen käyttämistä koskevien määräysten muuttamista.

Toimituskorvaus muodostuu perusmaksusta ja rasitemaksusta. Perusmaksu on 200 euroa toimitukselta. Jos toimituksen yhteydessä suoritetaan 3, 5 tai 6 §:ssä tarkoitettu toimitus, josta maksu määrätään toimituskorvauksena, perusmaksu on kuitenkin 400 euroa toimitukselta. Muun toimituksen yhteydessä suoritetusta toimenpiteestä ei määrätä perusmaksua. Rasitemaksuksi määrätään 70 euroa kutakin osallista rekisteriyksikköä kohti.

Jollei 1 momentissa tarkoitettu toimenpide erillisenä toimenpiteenä suoritettuna perustu 1 momentin mukaisesti asianosaisten sopimukseen, siitä määrätään kiinteistötoimitusmaksu työkorvauksena. Työkorvausta ei kuitenkaan saa määrätä vastaavasta sopimukseen perustuvasta toimenpiteestä määrättävää toimituskorvausta pienemmäksi. Työkorvauksen määräämisessä käytetään tuntihintana 80 euroa ja sovelletaan 2 §:n 1 momentissa olevaa pyöristyssääntöä.

Jos kiinteistörekisterin pitäjä päättää kiinteistönmuodostamislain 165 §:n 1 momentissa tarkoitetun rasitteen tai oikeuden poistamisesta taikka sen käyttämistä koskevien määräysten muuttamisesta, toimenpiteestä määrätään rasitemaksu 2 momentin mukaisesti. Rasitemaksun lisäksi toimenpiteestä määrätään 200 euron suuruinen perusmaksu.

9 §
Kiinteistötoimitusmaksu rasitteen tai tieoikeuden perustamisesta taikka siirtämisestä lohkomisen yhteydessä

Jos asianosaiset ovat sopineet, että lohkomisen yhteydessä perustetaan siinä muodostetun kiinteistön hyväksi lohkomisen ulkopuoliseen rekisteriyksikköön kohdistuva kiinteistönmuodostamislain 154 §:n 1 momentissa tarkoitettu rasite taikka yksityisistä teistä annetussa laissa tarkoitettu tieoikeus tai muu kulkuyhteyttä varten tarpeellinen oikeus, sopimukseen perustuvasta toimenpiteestä määrätään kiinteistötoimitusmaksu toimituskorvauksena, jos sopimus on toimitettu toimitusinsinöörille kirjallisena taikka tehdään toimituksen alkukokouksessa ennen asian varsinaista käsittelyä. Sama koskee lohkomisessa muodostettua kiinteistöä palvelevan aikaisemmin perustetun rasitteen tai oikeuden siirtämistä lohkomisen ulkopuolisen rekisteriyksikön alueella toiseen paikkaan.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu toimituskorvaus muodostuu rasitemaksusta, joka on 90 euroa jokaista sellaista rekisteriyksikköä kohti, jonka alueelle rasitteita tai oikeuksia perustetaan taikka jonka aluetta rasitteen tai oikeuden siirto koskee.

Jollei 1 momentissa tarkoitettu toimenpide perustu 1 momentin mukaisesti asianosaisten sopimukseen, siitä määrätään kiinteistötoimitusmaksu työkorvauksena. Työkorvausta ei kuitenkaan saa määrätä vastaavasta sopimukseen perustuvasta toimenpiteestä määrättävää toimituskorvausta pienemmäksi. Työkorvauksen määräämisessä käytetään tuntihintana 80 euroa ja sovelletaan 2 §:n 1 momentissa olevaa pyöristyssääntöä.

10 §
Toimituskorvaus kiinnityksestä tai kirjatusta eläkeoikeudesta vapauttamista koskevassa asiassa

Jos toimituksen yhteydessä tehdään ratkaisu asiassa, joka koskee muodostettavan rekisteriyksikön taikka rekisteriyksikköön siirrettävien alueiden tai yhteisalueosuuksien vapauttamista kiinnityksestä tai kirjatusta eläkeoikeudesta, toimenpiteen kiinteistötoimitusmaksuksi määrätään toimituskorvaus, joka vastaa Maanmittauslaitoksen maksuista sekä kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja korvauksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (1057/2012) 2 §:n 1 momentissa tarkoitettua asianomaisesta toimenpiteestä määrättävää maksua. Kiinnitystä koskevasta ratkaisusta määrätään edellä mainitun momentin 4 kohdassa tarkoitettu maksu ja eläkeoikeutta koskevasta ratkaisusta 9 kohdassa tarkoitettu erityisen oikeuden kirjauksen poistamista koskeva maksu.

Jos kysymyksessä on yhteisen alueen tai sen osan vapauttaminen osakaskiinteistöön vahvistetuista kiinnityksistä tai siihen kohdistuvista kirjatuista eläkeoikeuksista kiinteistönmuodostamislain 28 §:n 2 momentin nojalla ilman panttioikeuden haltijan suostumusta, siitä määrätään kiinnitysten tai eläkeoikeuksien lukumäärästä riippumatta vain yksi edellä 1 momentissa tarkoitettu maksu.

11 §
Kiinteistötoimitusmaksu toimituksen tai toimenpiteen jäädessä sikseen, peruuntuessa tai rauetessa

Jos kiinteähintainen toimitus jätetään sikseen, peruutetaan tai raukeaa taikka 4 §:n 2 momentissa tai 8 §:n 4 momentissa tarkoitettu kiinteistörekisterin pitäjältä haettu toimenpide hylätään, peruutetaan tai raukeaa, siitä määrätään kiinteistötoimitusmaksu työkorvauksena. Sama koskee toimitusmääräyksen epäämistä koskevaa päätöstä. Työkorvausta ei kuitenkaan saa määrätä vastaavasta suoritetusta toimituksesta tai toimenpiteestä perittävää toimituskorvausta suuremmaksi. Työkorvauksen määräämisessä käytetään tuntihintana 80 euroa ja sovelletaan 2 §:n 1 momentissa olevaa pyöristyssääntöä.

12 §
Toimituksen yhteydessä tehty muu toimitus tai toimenpide

Jos 4—8 §:ssä tarkoitetun toimituksen yhteydessä tehdään muu toimitus tai toimenpide, sen osalta määrätään erillinen toimituskorvaus tai työkorvaus sen mukaisesti, kuin asianomaisesta toimituksesta tai toimenpiteestä tässä asetuksessa säädetään.

13 §
Toimituskorvaus kiinteistöjen yhdistämisestä

Hakemuksesta suoritettavasta kiinteistöjen yhdistämisestä määrätään kiinteistötoimitusmaksu toimituskorvauksena. Toimituskorvaus on kiinteistönmuodostamislain 214 §:n 1 momentin mukaisesta yhdistämisestä 138 euroa kahdesta kiinteistöstä ja 45 euroa jokaisesta muusta yhdistettävästä kiinteistöstä. Toimituskorvaus on kiinteistönmuodostamislain 214 §:n 2 momentin 1 ja 2 kohdan mukaisesta yhdistämisestä 280 euroa kahdesta kiinteistöstä ja 45 euroa jokaisesta muusta yhdistettävästä kiinteistöstä.

Mitä 1 momentissa säädetään, sovelletaan myös yhteismetsälain (109/2003) 39 §:n 2 momentissa tarkoitettuun kiinteistön yhdistämiseen yhteismetsään.

14 §
Työkorvaus yhteisen alueen liittämisestä kiinteistöön kiinteistörekisterin pitäjän päätöksellä

Jos kiinteistörekisterin pitäjä kiinteistönmuodostamislain 131 a §:ssä tarkoitetulla tavalla liittää yhteisen alueen kiinteistöön sen omistajan hakemuksesta, toimenpiteestä määrätään työkorvaus. Työkorvauksen määräämisessä käytetään tuntihintana 80 euroa ja sovelletaan 2 §:n 1 momentissa olevaa pyöristyssääntöä. Jos kiinteistörekisterin pitäjä suorittaa liittämisen hakemuksetta kiinteistön omistajan suostumuksella, päätöksestä ei peritä maksua.

15 §
Veloitushinnan määräytymisen ajankohta

Toimitusten, toimenpiteiden ja tehtävien työkorvauksen määräämisessä käytetään kunkin työn suorittamisen ajankohtana voimassa olleita tuntihintoja, jollei jäljempänä säädetä toisin.

Toimituskorvaus kiinteähintaisesta toimituksesta määrätään loppukokouksen ajankohtana voimassa olevan toimituskorvauksen mukaisena. Jos tällaisesta toimituksesta tai toimenpiteestä on määrättävä kiinteistötoimitusmaksu työkorvauksena 11 §:n mukaan, sen määräämisessä käytetään loppukokouksen tai peruuttamis- taikka raukeamispäätöksen ajankohtana voimassa olleita tuntihintoja.

Kiinteähintaisen toimituksen yhteydessä suoritetun toimituksen, toimenpiteen tai tehtävän työkorvauksen määräämisessä käytetään loppukokouksen tai peruuttamis- taikka raukeamispäätöksen ajankohtana voimassa olleita tuntihintoja.

16 §
Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2014.

Jos toimitus tai aikaveloitteisen toimituksen yhteydessä tehty toimitus taikka toimenpide, joka voimassa olevien säännösten mukaan on kiinteähintainen, on vireilletulon ajankohtana ollut aikaveloitteinen, määrätään siitä kiinteistötoimitusmaksu kuten aikaveloitteisesta toimituksesta. Ennen 1 päivää kesäkuuta 2007 vireille tulleesta yleisen alueen lohkomisesta määrätään maksu kuitenkin loppukokouksen ajankohtana voimassa olleiden säännösten mukaisesti.

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2012

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Lainsäädäntöneuvos
Leo Olkkonen

Liite

Taulukko 1

Asetuksen 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua tuntihintaa käytetään määrättäessä työkorvausta seuraavista toimituksen yhteydessä suoritetuista aikaveloituksellisista toimituksista ja toimenpiteistä:

Toimitus tai toimenpide
1) Erillisen alueen käsittely
2) Yhteisalueosuuden siirto tai tilaksi muodostaminen
3) Erityisen etuuden käsittely
4) Erityisen oikeuden käsittely
5) Yhteisen alueen muodostaminen tai alueen liittäminen yhteiseen alueeseen
6) Halkominen tai muu jako
7) Korvausten määrittäminen, tilit
8) Muut rasitetoimenpiteet
9) Rasitteen perustaminen tai siirto
10) Alueen erottaminen yhteiseksi
11) Karttaan liittyvät lisätyöt
12) Osakasselvitys
13) Muu kiinteistönmääritys
14) Rasitteen poisto tai käyttömääräyksen muutos
15) Muu lisätehtävä
16) Rajankäynti
17) Tilusvaihto ja tilusjärjestely
18) Vesijätön tai yhteisen alueen lunastaminen
19) Rakennuspaikan tai tontin osan lunastaminen

Taulukko 2

Lohkomisen kiinteistönmuodostusmaksut

Vapaaehtoisen tilusvaihdon tilusvaihtomaksut

Lohkomisessa lohkokiinteistön tai saajakiinteistöön siirrettyjen alueiden pinta-ala enintään ha. Lohkomisessa kiinteistönmuodostusmaksu jokaiselta lohkokiinteistöltä ja saajakiinteistöltä, kun toimituksessa on muodostettu taulukoissa 2—4 tarkoitetuilla lohkomisilla yhteensä maksusarakkeen a), b) tai c) mukainen määrä kiinteistöjä; tai
Vapaaehtoisessa tilusvaihdossa vaihdettujen alueiden pinta-ala yhteensä enintään ha. vapaaehtoisessa tilusvaihdossa tilusvaihtomaksu jokaisesta kahden kiinteistön kesken tehdystä tilusvaihdosta tai useamman samojen kiinteistöjen kesken tehdystä tilusvaihdosta (ns. ketjutilusvaihto) maksusarakkeen a) mukaan
a) yksi tai kaksi uutta kiinteistöä tai vapaaehtoinen tilusvaihto b) kolme tai neljä uutta kiinteistöä c) viisi tai useampi uusi kiinteistö
 0,1  545 €  380 €  325 €
 1  620 €  435 €  355 €
 5  825 €  680 €  575 €
 20 1195 €  915 €  770 €
 60 1825 € 1415 € 1195 €
100 2110 € 1815 € 1815 €
200 3370 € 3260 € 3260 €
300 4565 € 4565 € 4565 €
400 5760 € 5760 € 5760 €
500 6955 € 6955 € 6955 €
Kukin seuraava alkava 100 ha   1050 €   1050 €   1050 €

Emäkiinteistöjen tai muodostajakiinteistöjen lukumäärän vaikutus lohkomisen kiinteistötoimitusmaksuun: Jos lohkokiinteistö muodostuu useamman kuin yhden emäkiinteistön alueista, korotetaan tällaisen lohkokiinteistön edellä olevan taulukon mukaista kiinteistönmuodostusmaksua 10 prosenttia kutakin lisäemäkiinteistöä kohti. Jos alue siirretään lohkomalla saajakiinteistöön, korotetaan saajakiinteistön edellä olevan taulukon mukaista kiinteistönmuodostusmaksua 10 prosenttia saajakiinteistöä ja lisäemäkiinteistöä kohti. Mitä edellä on sanottu emäkiinteistöstä, koskee myös kiinteistönmuodostamisasetuksen (1189/1996) 19 §:ssä tarkoitettua tontin tai yleisen alueen muodostajakiinteistöä.

Taulukko 3

Lohkominen ja vapaaehtoinen tilusvaihto, kun maksuvelvollinen on avannut rajalinjat ja pyykittänyt rajat ennen toimituskokousta. Työt on tehty niille asetettujen vaatimusten mukaisesti kokonaisuudessaan hyväksyttävästi.

Lohkomisessa lohkokiinteistön tai saajakiinteistöön siirrettyjen alueiden pinta-ala enintään ha. Lohkomisessa kiinteistönmuodostusmaksu jokaiselta lohkokiinteistöltä ja saajakiinteistöltä, kun toimituksessa on muodostettu taulukoissa 2—4 tarkoitetuilla lohkomisilla yhteensä maksusarakkeen a), b) tai c) mukainen määrä kiinteistöjä; tai
Vapaaehtoisessa tilusvaihdossa vaihdettujen alueiden pinta-ala yhteensä enintään ha. vapaaehtoisessa tilusvaihdossa tilusvaihtomaksu jokaisesta kahden kiinteistön kesken tehdystä tilusvaihdosta tai useamman samojen kiinteistöjen kesken tehdystä tilusvaihdosta (ns. ketjutilusvaihto) maksusarakkeen a) mukaan
a) yksi tai kaksi uutta kiinteistöä tai vapaaehtoinen tilusvaihto b) kolme tai neljä uutta kiinteistöä c) viisi tai useampi uusi kiinteistö
 0,1  420 €  295 €  250 €
 1  470 €  345 €  315 €
 5  640 €  475 €  415 €
 20  840 €  620 €  545 €
 60 1085 €  955 €  860 €
100 1360 € 1305 € 1300 €
200 1955 € 1740 € 1740 €
300 2390 € 2390 € 2390 €
400 2930 € 2930 € 2930 €
500 3590 € 3590 € 3590 €
Kukin seuraava alkava 100 ha    420 €    420 €    420 €

Jos maksuvelvollisen tekemää tai teettämää työtä on tarpeen täydentää sen lisäksi, että maanmittaustoimisto tarkastaa töiden kelpoisuuden, kiinteistönmuodostusmaksu tai tilusvaihtomaksu voidaan määrätä taulukon 3 perusteella sillä edellytyksellä, että täydennystyö on vähäinen ja se voidaan tehdä maastomittaustöiden yhteydessä.

Emäkiinteistöjen tai muodostajakiinteistöjen lukumäärän vaikutus lohkomisen kiinteistötoimitusmaksuun: Jos lohkokiinteistö muodostuu useamman kuin yhden emäkiinteistön alueista, korotetaan tällaisen lohkokiinteistön edellä olevan taulukon mukaista kiinteistönmuodostusmaksua 10 prosenttia kutakin lisäemäkiinteistöä kohti. Jos alue siirretään lohkomalla saajakiinteistöön, korotetaan saajakiinteistön edellä olevan taulukon mukaista kiinteistönmuodostusmaksua 10 prosenttia saajakiinteistöä ja lisäemäkiinteistöä kohti. Mitä edellä on sanottu emäkiinteistöstä, koskee myös kiinteistönmuodostamisasetuksen 19 §:ssä tarkoitettua tontin tai yleisen alueen muodostajakiinteistöä.

Taulukko 4

Ilman maastotöitä tehty lohkominen tai vapaaehtoinen tilusvaihto sekä lohkominen tai vapaaehtoinen tilusvaihto, joissa maksuvelvollinen on suorittanut kaikki toimituksen vaatimat maastotyöt ennen toimituskokousta. Työt on tehty niille asetettujen vaatimusten mukaisesti kokonaisuudessaan hyväksyttävästi.

Lohkomisessa lohkokiinteistön tai saajakiinteistöön siirrettyjen alueiden pinta-ala enintään ha. Lohkomisessa kiinteistönmuodostusmaksu jokaiselta lohkokiinteistöltä ja saajakiinteistöltä, kun toimituksessa on muodostettu taulukoissa 2—4 tarkoitetuilla lohkomisilla yhteensä maksusarakkeen a), b) tai c) mukainen määrä kiinteistöjä; tai
Vapaaehtoisessa tilusvaihdossa vaihdettujen alueiden pinta-ala yhteensä enintään ha. vapaaehtoisessa tilusvaihdossa tilusvaihtomaksu jokaisesta kahden kiinteistön kesken tehdystä tilusvaihdosta tai useamman samojen kiinteistöjen kesken tehdystä tilusvaihdosta (ns. ketjutilusvaihto) maksusarakkeen a) mukaan
a) yksi tai kaksi uutta kiinteistöä tai vapaaehtoinen tilusvaihto b) kolme tai neljä uutta kiinteistöä c) viisi tai useampi uusi kiinteistö
 0,1  335 €  240 €  205 €
 1  380 €  260 €  240 €
 5  535 €  365 €  315 €
 20  610 €  430 €  385 €
 60  650 €  545 €  520 €
100  710 €  660 €  640 €
200  840 €  820 €  820 €
300  955 €  955 €  955 €
400 1075 € 1075 € 1075 €
500 1200 € 1200 € 1200 €
Kukin seuraava alkava 100 ha    105 €    105 €    105 €

Jos maksuvelvollisen tekemää tai teettämää työtä on tarpeen täydentää sen lisäksi, että maanmittaustoimisto tarkastaa töiden kelpoisuuden, kiinteistönmuodostusmaksu tai tilusvaihtomaksu voidaan määrätä taulukon 4 perusteella. Edellytyksenä on tällöin, että täydennystyöstä maanmittaustoimistolle aiheutuvat työaika- ja muut kustannukset ovat vähäisiä verrattuna niihin kustannuksiin, joita maanmittaustoimistolle olisi aiheutunut siinä tapauksessa, että kyseinen työ olisi tullut kokonaan sen suoritettavaksi.

Emäkiinteistöjen tai muodostajakiinteistöjen lukumäärän vaikutus lohkomisen  kiinteistötoimitusmaksuun:  Jos lohkokiinteistö muodostuu useamman kuin yhden emäkiinteistön alueista, korotetaan tällaisen lohkokiinteistön edellä olevan taulukon mukaista kiinteistönmuodostusmaksua 10 prosenttia  kutakin lisäemäkiinteistöä kohti. Jos alue siirretään lohkomalla saajakiinteistöön, korotetaan saajakiinteistön edellä olevan taulukon mukaista kiinteistönmuodostusmaksua 10 prosenttia saajakiinteistöä ja lisäemäkiinteistöä kohti. Mitä edellä on sanottu emäkiinteistöstä, koskee myös kiinteistönmuodostamisasetuksen 19 §:ssä tarkoitettua tontin tai yleisen alueen muodostajakiinteistöä.

Vesipinta-alan vaikutus kiinteistönmuodostusmaksun ja tilusvaihtomaksun määräämisessä:

Jos lohkokiinteistöön tai saajakiinteistöön siirrettyihin alueisiin kuuluu vain vesialuetta ja lohkominen suoritetaan ilman maastotöitä, vähennetään edellä olevan taulukon mukaisen kiinteistönmuodostusmaksun määrästä 30 prosenttia. Vesialueella voi olla vähäisiä luotoja ja kareja tai vähäistä maa-aluetta. Sama korjaus tehdään tilusvaihtomaksua määrättäessä, jos vapaaehtoisessa tilusvaihdossa vaihdettuihin alueisiin kuuluu vain vesialuetta ja tilusvaihto suoritetaan ilman maastotöitä.

Taulukko 5

Vesijätön ja yhteisen alueen lunastamisen lunastusmaksut

Vesijätöstä tai yhteisestä alueesta lunastetun ja kiinteistöön siirretyn alueen pinta-ala enintään ha. Lunastusmaksu jokaiselta kiinteistöltä, johon lunastettavaa aluetta on siirretty.
 0,1  900 €
 0,5 1010 €
 1 1240 €
 2 1690 €
 5 2250 €
10 2800 €
20 3370 €
Kukin seuraava alkava 10 ha  560 €

Kun kiinteistöön lunastetaan alueita kahdesta tai useammasta vesijätöstä, lunastusmaksu määrätään kiinteistöön siirrettyjen vesijättöjen yhteenlasketun pinta-alan perusteella. Kun kiinteistöön lunastetaan alueita kahdesta tai useammasta yhteisestä alueesta, lunastusmaksu määrätään kiinteistöön siirrettyjen yhteisten alueiden yhteenlasketun pinta-alan perusteella.

Edellä oleva taulukko koskee sellaisia lunastamisia, joissa lunastetaan alueita yksityisestä vesijätöstä taikka sellaisesta yhteisestä vesijätöstä tai muusta yhteisestä alueesta, jonka osakaskunta on järjestäytynyt.

Jos aluetta lunastetaan osaksikin sellaisesta yhteisestä vesijätöstä tai muusta yhteisestä alueesta, jonka osakaskunta ei ole järjestäytynyt, korotetaan edellä olevan taulukon mukaista lunastusmaksua 20 prosenttia.

Mitä edellä olevassa taulukossa sanotaan kiinteistöstä, koskee myös muuta kiinteistönmuodostamislain 66 §:ssä tarkoitettua rekisteriyksikköä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.