1042/2012

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2012

Valtiovarainministeriön asetus Verohallinnon suoritteiden maksullisuudesta

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n, sellaisena kuin se on laissa 348/1994, eräiden ennakkoratkaisujen maksuperusteista annetun lain (1209/2006) 5 §:n, sellaisena kuin se on laissa 1328/2009, sekä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n, sellaisena kuin se on laissa 495/2005, nojalla:

1 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Verohallinnon maksullisista suoritteista peritään joko liitteenä olevassa maksutaulukossa erikseen mainittu maksu tai suoritteen omakustannusarvoon perustuva, maksutaulukossa esitettyjen hinnoitteluperusteiden mukainen maksu.

Valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:ssä tarkoitettuja Verohallinnon maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita ovat:

1) tuloveroasetuksen (1551/1992) 2 §:ssä tarkoitetussa nimeämisasiassa annettu päätös;

2) yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuspäätös;

3) päätös oikeudesta tappion vähentämiseen tuloverotuksessa;

4) yhtiöveron hyvityksestä annetun lain (1232/1988) 5 a §:n mukainen päätös oikeudesta käyttämättömien hyvitysten vähentämiseen tuloverotuksessa;

5) arvonlisäverolain (1501/1993) 72 k §:n mukainen Verohallinnon antama lupa verottoman varaston pitämiseen;

6) elinkeinotulon verottamisesta annetun lain (360/1968) 43 §:n mukainen Verohallinnon päätös kuluvan käyttöomaisuuden jälleenhankintavarauksen tai toimitilan jälleenhankintavarauksen käyttöajan pidentämisestä;

7) verotustietojen käyttölupaa koskeva Verohallinnon päätös sekä päätös olla antamatta tietojen käyttölupaa;

8) jäljennös tai todistus salassa pidettävästä verotusasiakirjasta, silloin kun se luovutetaan muuta kuin verotusta koskevaan tarkoitukseen;

9) salassa pidettävien verotusasiakirjojen luovutus sähköisessä muodossa;

10) muut toimeksiannosta suoritettavat, verotustietojen käyttöä koskevat erityissuoritteet, joiden kysyntä perustuu lakiin tai asetukseen.

Tietojen luovuttamista verotusta koskevaan tarkoitukseen on myös tietojen luovuttaminen verosta vapauttamista tai verotusta koskevaa muutoksenhakua varten tai veronmaksuvelvollisuuden täyttämistä koskevana selvityksenä.

2 §
Ennakkoratkaisut

Eräiden ennakkoratkaisujen maksuperusteista annetussa laissa (1209/2006) tarkoitettu Verohallinnon maksullinen suorite on keskusverolautakunnan tai muu Verohallinnon antama päätös, joka voi sisältää yhden tai useamman ennakkoratkaisun sekä päätös olla antamatta ennakkoratkaisua taikka jättää asia tutkimatta tai sillensä. Tässä pykälässä tarkoitetusta suoritteesta peritään liitteenä olevassa maksutaulukossa esitettyjen hinnoitteluperusteiden mukainen päätösmaksu tai käsittelymaksu.

3 §
Muut suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja muita suoritteita, jotka Verohallinnon viranomainen hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) tilastot, julkaisut ja painotuotteet;

2) toimeksiannosta suoritettavat tutkimus- ja tilastopalvelut;

3) menetelmien, tietojärjestelmien, ohjelmien ja käyttöoikeuksien luovuttaminen tilauksesta;

4) Verohallinnon hallinnassa olevien tilojen käyttö ja virastopalvelut;

5) asiakirjojen ja muun aineiston kopiointi, lähettäminen ja postitus;

6) muut kuin 1—5 kohdassa tarkoitetut, niihin rinnastettavat, asiakkaiden tilaamat erityispalvelut ja suoritteet.

Verohallinto päättää viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista ottaen huomioon, mitä viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2015.

Tätä asetusta sovelletaan asioihin, jotka ovat tulleet vireille asetuksen voimaantulopäivänä tai sen jälkeen.

Jos verovelvollinen peruuttaa ennakkotietohakemuksen verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) voimaantulosäännöksessä tarkoitetulla tavalla ja pyytää asian käsittelyä tuloverotusta koskevana ennakkoratkaisuna, ennakkoratkaisun maksullisuuteen sovelletaan Verohallinnon suoritteiden maksullisuudesta annetun valtiovarainministeriön asetuksen (1092/2009) ennakkotietoa koskevia säännöksiä.

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2012

Valtiovarainministeri
Jutta Urpilainen

Ylitarkastaja
Timo Annala

Liite

MAKSUTAULUKKO

Verohallinnon maksullisista suoritteista vuosille 2013—2015

Suorite Hinta
I      Päätösmaksu ja käsittelymaksu
1) Keskusverolautakunta
Päätösmaksu, silloin kun päätös sisältää Keskusverolautakunnan ennakkoratkaisun ja hakijana on:
 — luonnollinen henkilö, kuolinpesä, yhteisetuus tai verotusyhtymä ja ennakkoratkaisu koskee muuta kuin jäljempänä tarkoitettua verotusta 810 euroa
— luonnollinen henkilö, kuolinpesä, yhteisetuus tai elinkeinoyhtymä ja ennakkoratkaisu koskee maatilatalouden tuloverotusta tai elinkeinotulon verotusta tai niihin liittyvää arvonlisäverotusta tai kun hakijana on muu verovelvollinen 2 080 euroa
Päätösmaksu, silloin kun päätöksen antaminen asiassa edellyttää erityisen laajaa selvitystyötä 3 470 euroa
Erityisen laajaa selvitystyötä edellyttävänä pidetään ennakkoratkaisua, jonka valmistelu vaatii yli 30 tuntia asiantuntijatyötä.
Käsittelymaksu:
Käsittelymaksu asiassa, jossa keskusverolautakunta päättää olla antamatta ennakkoratkaisua, jättää hakemuksen tutkimatta tai asian sillensä 100 euroa
2) Muu Verohallinnon antama päätös, joka sisältää ennakkoratkaisun
Päätösmaksu, silloin kun päätös sisältää tuloverotusta koskevan ennakkoratkaisun ja hakijana on:
 — luonnollinen henkilö, kuolinpesä, yhteisetuus tai verotusyhtymä ja ennakkoratkaisu koskee muuta kuin jäljempänä tarkoitettua verotusta 350 euroa
— luonnollinen henkilö, kuolinpesä, yhteisetuus tai elinkeinoyhtymä ja ennakkoratkaisu koskee maatilatalouden tuloverotusta tai elinkeinotulon tai kun hakijana on muu verovelvollinen 1 040 euroa
Päätösmaksu, silloin kun päätöksen antaminen asiassa edellyttää erityisen laajaa selvitystyötä 2 080 euroa
Erityisen laaja selvitystyötä edellyttävänä pidetään ennakkoratkaisua, jonka valmistelu vaatii yli 30 tuntia asiantuntijatyötä.
Päätösmaksu silloin, kun päätös sisältää ennakkoratkaisun ja
 — ennakkoratkaisu koskee arvonlisäverotusta 2 10 euroa
— ennakkoratkaisu koskee perintö- tai lahjaverotusta, kiinteistöverotusta, varainsiirtoverotusta tai arpajaisverotusta 350 euroa
— ennakkoratkaisu koskee ennakkoperintää tai työnantajan sosiaaliturvamaksua 120 euroa
— ennakkoratkaisu koskee rajoitetusti verovelvollisen lähdeveroa tai korkotulon lähdeveroa 210 euroa
— ennakkoratkaisu koskee muuta veroasiaa 350 euroa
Käsittelymaksu:
Käsittelymaksu asiassa, jossa Verohallinto päättää olla antamatta ennakkoratkaisua, jättää hakemuksen tutkimatta tai asian sillensä. 100 euroa
II    Julkisoikeudellinen suorite
1) Nimeämispäätös tuloveroasetuksen 2 §:n perusteella 350 euroa
2) Päätös yleishyödyllisen yhteisön veronhuojennuksesta silloin, kun
 — päätöstä varten tarvitaan tavanomainen selvitystyö (1—5 tuntia) 410 euroa
— päätöstä varten tarvitaan laaja selvitystyö (yli 5 tuntia) 700 euroa
3) Päätös oikeudesta tappion vähentämiseen tuloverotuksessa 470 euroa
4) Päätös yhtiöveron hyvityksestä annetun lain 5 a §:n mukaisesti oikeudesta käyttämättömien hyvitysten vähentämiseen tuloverotuksessa 470 euroa
5) Päätös arvonlisäverolain (1501/1993) 72 k §:n mukaisesta luvasta verottoman varaston pitämiseen 470 euroa
6) Päätös elinkeinotulon verottamisesta annetun lain (360/1968) 43 §:n mukaisesta kuluvan käyttöomaisuuden jälleenhankintavarauksen tai toimitilan jälleenhankintavarauksen käyttöajan pidentämisestä 470 euroa
7) Verotustietojen käyttölupaa koskeva Verohallinnon päätös sekä päätös olla antamatta tietojen käyttölupaa 520 euroa
8) Verotustietojen luovuttaminen todistuksena tai jäljennöksenä 2 euroa/kappale
 — verotustiedon luovuttamisesta peritään laskutuskerralta vähintään 10 euroa
Tämä maksu sisältää 1—5 kpl todistuksia tai jäljennöksiä.
 — tietojen luovuttamisen vaatiessa yli ½ tunnin työn, peritään tietojen luovuttamisesta tuntiveloitusmaksu 55 euroa/h
Maksu 1—6 kohdan mukaisessa asiassa, jossa Verohallinto jättää hakemuksen tutkimatta, jättää asian sillensä tai tekee muun kuin asianomaisessa kohdassa tarkoitetun päätöksen. 100 euroa
9) Tietojen luovuttaminen sähköisesti
Maksu sisältää sähköisen tietoluovutuksen perustamiseen, käyttämiseen, ylläpitoon ja kehittämiseen liittyvän lupa-asian käsittelyn, määrittely- ja suunnittelutyön sekä poimintaohjelman valmistamisesta, poiminta-ajosta ja tiedonsiirrosta aiheutuvat omakustannusarvon mukaiset kustannukset. Hinta määräytyy tämän taulukon kohdan 10) mukaan.
10) Muut maksutaulukossa erittelemättömät, Valtiovarainministeriön asetuksen 1 §:n mukaiset Verohallinnon julkisoikeudelliset suoritteet
Suoritteen hinta määrätään suoritteen tuottamisesta aiheutuneiden kokonaiskustannusten mukaisesti. Jollei muuta ole säädetty, suoritteen tuottamiseen käytetyn Verohallinnon asiantuntijan työn omakustannushintana peritään ja 115 euroa/h
toimistotyön omakustannushintana peritään 50 euroa/h

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.