1036/2012

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2012

Valtioneuvoston asetus Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

kumotaan Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (1448/2006) 2 §, sekä

muutetaan 3 §:n 3 momentti, 4 §:n 1 momentin 1 kohta, 6—10 ja 14 § seuraavasti:

3 §
Asian käsittely johtokunnassa

Johtokunnan puheenjohtajalle, jäsenille ja sihteerille maksettavista palkkioista ja matkakustannusten korvaamisesta päättää Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikkö.

4 §
Johtajan tehtävät

Johtajan tehtävänä on sen lisäksi, mitä laissa säädetään:

1) tehdä esitys Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikölle koulutuskeskuksen toiminta- ja taloussuunnitelmaksi sekä talousarvioiksi;


6 §
Ammatilliseen tutkintoon johtava koulutus

Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksessa järjestettävä ja suoritettava ammatillinen tutkinto on rikosseuraamusalan tutkinto.

7 §
Rikosseuraamusalan tutkinnon tavoitteet

Rikosseuraamusalan tutkinto valmistaa rikosseuraamusalan ohjaus- ja valvontatehtäviin. Tutkinnon tavoitteena on antaa valmiudet rangaistusten tavoitteelliseen, turvalliseen, vaikuttavaan sekä yksilön ihmisarvoa ja -oikeuksia kunnioittavaan täytäntöönpanoon.

8 §
Tutkinnon laajuus ja rakenne

Rikosseuraamusalan tutkinnon laajuus on 90 opintopistettä.

Rikosseuraamusalan tutkintoon kuuluvat:

1) perusopinnot;

2) ammattiopinnot ja työssäoppiminen;

3) opinnäytetyö;

4) valinnaiset opinnot.

Ammattiopintojen ja työssäoppimisen keskeisinä osaamistavoitteina ovat laillisuus ja eettisyys, kuntoutus ja ohjaus sekä turvallisuus ja valvonta.

9 §
Tutkintosääntö

Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen tutkintosäännössä määrätään tarkemmin tutkinnosta, opetussuunnitelmasta, opetukseen osallistumisesta, muiden opintojen ja osaamisen hyväksi lukemisesta, työssäoppimisesta, opinnäytetyöstä, arvioinnista ja todistuksista.

10 §
Opetussuunnitelma

Rikosseuraamusalan tutkinnon opetussuunnitelmassa määrätään kunkin opintojakson osaamistavoitteet, käsiteltävä asiakokonaisuus, laajuus opintopisteinä, opetuksen ja työssäoppimisen määrä opintopisteinä sekä vaadittavat suoritukset. Osa opetuksesta voidaan järjestää työpaikalla sen mukaan kuin koulutuskeskuksen tutkintosäännössä määrätään.

Opetussuunnitelma laaditaan Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta annetussa laissa, tässä asetuksessa ja tutkintosäännössä määrättyjen tavoitteiden ja rakenteen pohjalta.

14 §
Virkavapaus

Virkavapauden johtajalle myöntää Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikkö ja muulle virkamiehelle johtaja.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa aloitetut vankeinhoidon perustutkinnon tai tutkintokoulutukseen valitun opiskelijan opinnot suoritetaan loppuun tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti.

  Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2012

Oikeusministeri
Anna-Maja Henriksson

Hallitussihteeri
Juho Martikainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.