1024/2012

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2012

Valtiovarainministeriön asetus sijoituspalveluyrityksen toimilupahakemukseen, kolmannen maan sijoituspalveluyrityksen sivuliikkeen toimilupahakemukseen sekä sijoituspalveluyrityksen sivuliikkeen perustamista kolmanteen maahan koskevaan lupahakemukseen liitettävistä selvityksistä

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään sijoituspalvelulain (747/2012) 3 luvun 1 §:n 3 momentin, 5 luvun 1 §:n 4 momentin ja 13 luvun 2 §:n 3 momentin nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään hakemukseen liitettävistä selvityksistä haettaessa sijoituspalvelulain (747/2012):

1) 3 luvun 1 §:ssä tarkoitettua sijoituspalveluyrityksen toimilupaa;

2) 5 luvun 1 §:ssä tarkoitettua kolmannen maan sijoituspalveluyrityksen sivuliikkeen toimilupaa; tai

3) 13 luvun 2 §:ssä tarkoitettua lupaa perustaa sijoituspalveluyrityksen sivuliike kolmanteen maahan.

2 §
Selvitys sijoituspalveluyrityksen toimiluvan hakijasta

Toimilupahakemuksesta, jonka on oltava kirjallinen, on käytävä ilmi sijoituspalveluyrityksen toimilupaa hakevan yhtiön täydellinen toiminimi, käytettävät aputoiminimet, kotipaikka, posti- ja käyntiosoite sekä yhtiön toimipaikat ja pääkonttori Suomessa.

Jos hakemus koskee toimiluvan myöntämistä osakeyhtiölle, hakemukseen on liitettävä:

1) jäljennös yhtiön voimassa olevasta yhtiöjärjestyksestä;

2) ote tai jäljennös siitä yhtiökokouksen päätöksestä mahdollisine liitteineen, jolla yhtiöjärjestys on päätetty muuttaa vastaamaan sijoituspalveluyrityksen yhtiöjärjestyksen vaatimuksia ja josta ilmenevät yhtiön aikomus hakea sijoituspalveluyrityksen toimilupaa sekä muutettu yhtiöjärjestys;

3) selvitys siitä, että 2 kohdassa tarkoitettu yhtiöjärjestyksen muutos on jätetty rekisteröitäväksi kaupparekisteriin;

4) yhtiön kaupparekisteriote.

Jos sijoituspalveluyrityksen toimilupaa haetaan perustettavan yhtiön lukuun, hakemuksesta on käytävä ilmi hakijan nimi ja yhteystiedot, perustettavan yhtiön nimi, käytettävät aputoiminimet ja kotipaikka sekä perustettavan yhtiön toimipaikat ja pääkonttori Suomessa.

Perustettavan yhtiön toimilupahakemukseen on liitettävä jäljennös yhtiön perustamissopimuksesta liitteineen.

3 §
Harjoitettava toiminta

Hakemuksessa on lueteltava ja kuvattava sijoituspalvelulain:

1) 1 luvun 11 §:ssä tarkoitetut sijoituspalvelut, joita sijoituspalveluyritys aikoo tarjota;

2) 2 luvun 3 §:n 1 momentissa tarkoitetut oheispalvelut, joita sijoituspalveluyritys aikoo tarjota; ja

3) muu toiminta, jota sijoituspalveluyritys aikoo harjoittaa.

4 §
Osakepääoma

Jos sijoituspalveluyritykseltä edellytetty sijoituspalvelulain 6 luvun 1 §:ssä tarkoitettu osakepääoma ei ole toimilupaa haettaessa kokonaan maksettu, hakemukseen on liitettävä selvitys osakepääoman maksamista koskevista sitoumuksista. Selvityksen tulee sisältää osakeyhtiön perustamissopimus tai merkintälista, johon osakkeet on merkitty sekä tiedot merkitsijöistä ja näiden merkinnöistä. Hakemukseen on lisäksi liitettävä jäljennös kunkin merkitsijänä olevan oikeushenkilön osakkeiden merkintää koskevasta päätöksestä ja merkitsijän kaupparekisteriote sekä merkitsijänä olevan luonnollisen henkilön virkatodistus tai sitä vastaava selvitys.

Jos sijoituspalveluyritykseltä edellytetty osakepääoma on toimilupaa haettaessa kokonaan maksettu, toimilupahakemukseen on liitettävä selvitys siitä, että maksettu määrä on yhtiön omistuksessa ja hallinnassa. Hakemukseen on myös liitettävä yhtiön tilintarkastajien allekirjoittama todistus siitä, että osakepääoman maksua koskevia säännöksiä on noudatettu.

Jos osakepääomaa on merkitty oikeuksin tai velvollisuuksin panna yhtiöön osaketta vastaan muuta omaisuutta kuin rahaa taikka osakepääoma on kokonaan tai osaksi maksettu muuna kuin rahana, hakemukseen on liitettävä osakeyhtiölain (624/2006) 2 luvun 8 §:n 4 momentissa tarkoitettu lausunto.

Jos pääomavaatimukset täytetään sijoituspalvelulain 6 luvun 1 §:n mukaisesti vastuuvakuutuksella tai osakepääoman ja vastuuvakuutuksen yhdistelmänä, hakemukseen on liitettävä tästä selvitys.

5 §
Selvitys tärkeimmistä osakkeenomistajista ja osakkeenomistajien omistusosuuksista

Hakemuksesta on käytävä ilmi sijoituspalvelulain 3 luvun 4 §:ssä tarkoitetut sijoituspalveluyrityksen merkittävät omistajat, kunkin omistajan omistusosuuden suuruus sekä omistajien henkilö- ja yhteystiedot. Hakemukseen on liitettävä omistajina olevien luonnollisten henkilöiden virkatodistukset tai niitä vastaavat selvitykset sekä omistajina olevien oikeushenkilöiden kaupparekisteriotteet tai niitä vastaavat selvitykset. Hakemukseen on lisäksi liitettävä selvitys sellaisista sopimuksista tai muista järjestelyistä, jotka johtavat tai saattavat johtaa tässä momentissa tarkoitetun omistusosuuden syntymiseen.

Edellä 1 momentissa tarkoitetuista omistajista hakemukseen on liitettävä sijoituspalvelulain 7 luvun 14  §:ssä tarkoitettu ilmoitus. Ilmoituksesta sekä tiedoista ja selvityksistä, jotka ilmoitukseen on liitettävä, säädetään omistusosuuden hankkimista ja luovuttamista luottolaitoksessa, sijoituspalveluyrityksessä, rahastoyhtiössä, säilytysyhteisössä, vakuutusyhtiössä ja rahoitus- ja vakuutusryhmittymän omistusyhteisössä koskevasta ilmoituksesta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (231/2009). Tässä momentissa tarkoitettuja tietoja ei tarvitse antaa omistajasta, joka on Finanssivalvonnasta annetun lain (878/2008) 4 §:ssä tarkoitettu valvottava.

Jos yhdenkään omistajan omistusosuus ei ole vähintään sijoituspalvelulain 3 luvun 4 §:ssä tarkoitetun kymmenen prosentin suuruinen, Finanssivalvonta voi vaatia, että 2 momentissa mainitun asetuksen 2 ja 3 §:ssä tarkoitetut tiedot esitetään enintään kymmenestä suurimmasta omistajasta.

6 §
Sijoituspalveluyrityksen johto

Hakemukseen on liitettävä otteet tai jäljennökset perustamissopimuksesta, yhtiökokouksen tai hallituksen kokouksen pöytäkirjasta taikka muusta vastaavasta asiakirjasta, josta ilmenevät sijoituspalveluyritykselle valitut hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet, yhtiölle valittu toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen sekä muu ylimpään johtoon kuuluva henkilö.

Hakemuksessa on lisäksi ilmoitettava hallituksen varsinaisten jäsenten ja varajäsenten, toimitusjohtajan ja mahdollisen toimitusjohtajan sijaisen sekä muun ylimpään johtoon kuuluvan henkilön yhteystiedot, jos nämä eivät ilmene edellä tarkoitetuista pöytä- tai asiakirjoista. Hakemukseen on liitettävä sanottujen henkilöiden virkatodistukset tai niitä vastaavat selvitykset.

7 §
Sijoituspalveluyrityksen johdon sopivuus- ja luotettavuusselvitys

Sijoituspalveluyrityksen hallituksen jäsenten ja varajäsenten, toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen sekä muun ylimpään johtoon kuuluvan henkilön sopivuuden ja luotettavuuden selvittämiseksi hakemukseen on liitettävä näistä henkilöistä seuraavat tiedot:

1) ansioluettelo, josta ilmenevät henkilön täydellinen nimi, henkilötunnus, syntymäpaikka, koulutus, asema sijoituspalveluyrityksessä ja mahdolliset aikaisemmat tehtävät finanssitoimialalla, aikaisempi työkokemus sekä osallistuminen merkittäviin koulutusohjelmiin tai ammatillisiin kursseihin;

2) selvitys siitä, ettei henkilö ole konkurssissa ja että hän hallitsee itseään ja omaisuuttaan;

3) ote holhousasioiden rekisteristä;

4) ote Oikeusrekisterikeskuksen velkajärjestelyrekisteristä;

5) ote Oikeusrekisterikeskuksen liiketoimintakieltorekisteristä;

6) omakätisesti allekirjoitettu kirjallinen vakuutus hyvämaineisuudesta, jonka tulee sisältää sijoituspalveluyrityksen nimi, henkilön täydellinen nimi, henkilötunnus ja mahdolliset aikaisemmat nimet, syntymäpaikka sekä vakuutus siitä, ettei henkilö ole saanut huomautusta tehtäväänsä asetetulta valvontaelimeltä, taikka selvitys rikkomuksesta, josta on aiheutunut edellä mainittu seuraamus;

7) jos toinen finanssivalvontaviranomainen on tehnyt henkilöstä sopivuus- ja luotettavuusselvityksen, tieto selvityksen tuloksesta;

8) selvitys mahdollisesta muusta sellaisesta seikasta, jota henkilö pitää olennaisena arvioitaessa hänen sopivuuttaan ja luotettavuuttaan.

Sijoituspalveluyrityksen omistajana olevan yhteisön hallituksen jäsenistä ja varajäsenistä, toimitusjohtajasta ja toimitusjohtajan sijaisesta sekä muusta ylimpään johtoon kuuluvasta henkilöstä on hakemukseen liitettävä 1 momentissa tarkoitettu sopivuus- ja luotettavuusselvitys, jos yhteisön omistusosuus sijoituspalveluyrityksestä on vähintään kymmenen prosenttia. Jos joku muu kuin edellä tarkoitettu taho käyttää omistajana olevassa yhteisössä tosiasiallista määräysvaltaa, tästä on annettava vastaava selvitys. Lisäksi vastaava selvitys on annettava omistajana olevasta luonnollisesta henkilöstä, jos tämän omistusosuus on vähintään kymmenen prosenttia.

Jos Finanssivalvonnalla ei ole oikeutta saada sijoituspalvelulain 7 luvun 16 §:n 2 momentissa tarkoitetun asian selvittämiseksi toisesta valtiosta rikosrekisterin otetta, hakemukseen on liitettävä rikosrekisterilaissa (770/1993) tarkoitettua rikosrekisterin otetta vastaava viranomaisen tai muun rekisterinpitäjän antama rekisterin ote tai todistus.

8 §
Selvitys sijoituspalveluyrityksen sidonnaisuudesta

Hakemukseen on liitettävä selvitys sijoituspalvelulain 7 luvun 2 §:ssä tarkoitetusta sijoituspalveluyrityksen merkittävästä sidonnaisuudesta. Hakemukseen on lisäksi liitettävä selvitys sopimuksista tai muista järjestelyistä, jotka johtavat tai saattavat johtaa edellä mainitussa lainkohdassa tarkoitetun sijoituspalveluyrityksen sidonnaisuuden syntymiseen.

9 §
Sijoituspalveluyrityksen tilintarkastajat

Hakemuksesta on käytävä ilmi sijoituspalveluyrityksen tilintarkastajien nimet sekä se, kuka tilintarkastajista tai mikä tilintarkastusyhteisöistä on sijoituspalvelulain 8 luvun 2 §:ssä tarkoitettu Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Hakemukseen on liitettävä ote tai jäljennös yhtiön tilintarkastajien valitsemista koskevasta yhtiökokouksen tai perustamiskokouksen pöytäkirjasta.

10 §
Taloudelliset toimintaedellytykset

Sijoituspalveluyrityksen taloudellisten toimintaedellytysten arvioimiseksi toimilupahakemukseen on liitettävä toimintasuunnitelma, jonka tulee sisältää:

1) yksityiskohtainen selvitys harjoitettavaksi aiotun toiminnan laadusta ja laajuudesta, toiminnan jakautumisesta sijoituspalvelujen tarjoamiseen, oheispalvelujen tarjoamiseen ja muun liiketoiminnan harjoittamiseen sekä selvitys asiakaskunnasta, henkilöstöstä ja palkitsemisjärjestelmistä;

2) kannattavuusarviot ja -tavoitteet sekä tulos- ja tase-ennusteet ja niiden perusteet seuraavalle kolmelle vuodelle;

3) arvio omien varojen riittävyydestä seuraavalle kolmelle vuodelle ja suunnitelma riittävän vakavaraisuuden ja maksuvalmiuden varmistamiseksi;

4) selvitys pääoman saatavuudesta, laskelmat riskialueittaisesta pääomavaatimusten täyttymisestä ja kuvaus vakavaraisuuden hallinnan järjestämisestä.

Toimintasuunnitelman tulee lisäksi sisältää selvitys asiamiehen ja sidonnaisasiamiehen välityksellä harjoitettaviksi aiotuista sekä ulkoistettavista toiminnoista. Hakemuksesta on käytävä ilmi asiamiesten, sidonnaisasiamiesten sekä ulkoistettavia toimintoja hoitavien nimet ja yhteystiedot.

Jos hakijalla on aiempaa liiketoimintaa, hakemukseen on liitettävä tilinpäätöstiedot ja, jos hakija on konsernin osa, konsernitilinpäätöstiedot liitteineen kolmelta viimeiseltä tilikaudelta. Jos viimeisin tilinpäätös on laadittu aiemmin kuin kuusi kuukautta ennen hakemuksen jättämistä, hakemukseen on lisäksi liitettävä yhtiön hallituksen päiväämä ja allekirjoittama selvitys tilinpäätöksen laatimisen jälkeen sattuneista yhtiön taloudelliseen asemaan olennaisesti vaikuttaneista seikoista sekä yhtiön hakemushetken taloudellisesta tilanteesta ja tuloksista.

Toimilupahakemukseen on liitettävä jäljennös hakemuksesta, jolla yhtiö on hakenut sijoittajien korvausrahaston jäsenyyttä.

11 §
Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Sijoituspalveluyrityksen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan osalta hakemukseen on liitettävä kuvaus tai selvitys:

1) sijoituspalveluyrityksen organisaatiosta, tehtävien ja vastuiden jaosta, päätöksentekojärjestelmästä, palkattavan henkilöstön määrästä sekä henkilöstölle asetettavista ammatillisista vaatimuksista;

2) sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja liiketoiminnasta riippumattoman riskienhallinnan arvioinnin järjestämisestä;

3) sisäisen tarkastuksen järjestämisestä;

4) toimintojen laillisuuden ja sisäisten menettelytapojen noudattamisen valvonnan järjestämisestä;

5) niistä järjestelmistä ja menetelmistä, joilla sijoituspalveluyrityksen on tarkoitus seurata ja hallita sijoituspalvelulain 6 luvun 2 §:ssä tarkoitettuja riskejä;

6) riittävän tiedonkulun sekä riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan turvaamisesta asiamiehen ja sidonnaisasiamiehen välityksellä harjoitettavien sekä ulkoistettavien toimintojen osalta;

7) luotonmyönnön tavoitteista ja riskinoton periaatteista, luoton myöntöprosessista, luottoriskien tunnistamis-, mittaamis-, seuranta- ja valvontajärjestelmistä sekä luottoriskien hallinnan arvioinnista;

8) kirjanpitojärjestelmästä ja kirjanpitomenetelmistä;

9) tietojärjestelmistä, tietohallintostrategiasta ja tietohallinto-organisaatiosta sekä ulkoistettavista tietotekniikkapalveluista;

10) tietoturvallisuusorganisaatiosta ja –vastuista, tietoturvallisuusperiaatteista ja tietoturvallisuuteen liittyvien riskien hallinnasta;

11) tietoturvallisuuteen liittyvistä keskeisistä ohjeista;

12) sijoituspalveluyrityksen varautumisesta toiminnan jatkumiseen häiriötilanteissa;

13) sijoituspalveluyrityksen keskeisten toimintojen jatkuvuussuunnitelmista.

Hakemukseen on lisäksi liitettävä sijoituspalveluyrityksen päätöksentekoelinten työjärjestykset sekä sijoituspalveluyrityksessä sovellettavat sisäiset toimintaohjeet.

12 §
Toiminnan järjestämiseen ja menettelytapoihin liittyvät vaatimukset

Toimilupahakemukseen on liitettävä tarjottavien sijoitus- ja oheispalvelujen osalta selvitys siitä, miten sijoituspalveluyrityksessä huolehditaan sijoitus- ja oheispalvelujen tarjoamiseen liittyvän toiminnan järjestämistä ja asiakassuhteissa noudatettavia menettelytapoja koskevien säännösten sekä markkinoiden väärinkäytön estämistä koskevien säännösten noudattamisesta.

Jos sijoituspalveluyritys aikoo järjestää monenkeskistä kaupankäyntiä, hakemukseen on liitettävä luonnos tällaisen kaupankäynnin säännöiksi.

13 §
Asiakkaan tunnistamis- ja tuntemisjärjestelmä

Hakemukseen on liitettävä selvitys ja johdon hyväksymät sisäiset ohjeet asiakkaan tunnistamis- ja tuntemisjärjestelmästä ja siitä, miten varmistetaan rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämiseksi annettuihin säännöksiin ja määräyksiin sisältyvän huolellisuus- ja ilmoitusvelvollisuuden noudattaminen. Hakemukseen on lisäksi liitettävä selvitys tunnistamisasiakirjojen säilyttämisestä, vastuuhenkilöistä ja henkilökunnan koulutusohjelmasta.

14 §
Kolmanteen maahan perustettavan sijoituspalveluyrityksen sivuliikkeen lupahakemukseen liitettävät tiedot

Suomessa toimiluvan saaneen sijoituspalveluyrityksen lupahakemukseen sivuliikkeen perustamiseksi kolmanteen maahan on liitettävä:

1) jäljennös sijoituspalveluyrityksen toimivaltaisen elimen päätöksestä perustaa sivuliike kolmanteen maahan;

2) kolmannen maan asianomaisen viranomaisen lupa sivuliikkeen perustamiseen, jos tällainen lupa vaaditaan kyseisessä valtiossa;

3) selvitys sijoituspalveluyrityksen toimintaa ja valvontaa koskevasta kolmannen maan lainsäädännöstä;

4) selvitys Finanssivalvonnan valvonta- ja tietojensaantioikeuksista sivuliikkeessä;

5) selvitys kolmannen maan valvontaviranomaisen valvontaoikeuksista sivuliikkeessä;

6) sivuliikkeen osoite- ja yhteystiedot;

7) sivuliikkeen liiketoimintasuunnitelma;

8) selvitys sivuliikkeen sijoittumisesta sijoituspalveluyrityksen organisaatioon, sivuliikkeen organisaatiorakenne ja selvitys sidonnaisasiamiehen käyttämisestä;

9) tiedot sivuliikkeen johtoon kuuluvista henkilöistä sekä 7 §:ssä tarkoitettu selvitys näistä henkilöistä;

10) selvitys siitä, miten sijoituspalveluyrityksen sisäinen valvonta ja riskienhallinta sivuliikkeessä järjestetään;

11) selvitys sijoituspalveluyrityksen ja sen sivuliikkeen välisestä raportoinnista ja muusta tietojen vaihdosta sekä sen järjestämisestä.

15 §
Kolmannen maan sijoituspalveluyrityksen Suomeen perustettavan sivuliikkeen toimilupahakemukseen liitettävät tiedot

Kolmannen maan sijoituspalveluyrityksen on liitettävä Suomeen perustettavan sivuliikkeen toimilupahakemukseen sijoituspalveluyrityksen osalta:

1) selvitys, josta ilmenee sijoituspalveluyrityksen täydellinen toiminimi, käytettävät aputoiminimet, kotivaltio, kotipaikka ja pääkonttorin sijaintipaikka sekä yhteystiedot;

2) virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös sijoituspalveluyrityksen yhtiöjärjestyksestä tai säännöistä sekä toimiluvasta sen kotivaltiossa;

3) ote sijoituspalveluyrityksen kotivaltion kaupparekisteristä tai vastaavasta rekisteristä, josta ilmenevät kaikki sijoituspalveluyrityksen hallituksen tai sitä vastaavan toimielimen jäsenet ja varajäsenet sekä toimitusjohtaja ja hänen sijaisensa;

4) oikeaksi todistettu jäljennös sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksestä viimeksi päättyneeltä tilikaudelta;

5) kotivaltion asianomaisen viranomaisen lupa sivuliikkeen perustamiseen Suomeen, jos tällainen lupa on sijoituspalveluyrityksen kotivaltion lainsäädännön mukaan sivuliikkeen perustamisen edellytys;

6) ote tai jäljennös sijoituspalveluyrityksen päättävien elinten kokousten päätöksistä, joilla on päätetty perustaa Suomeen sivuliike, ja selvitys perustamisessa noudatettavasta menettelystä;

7) 5 §:ssä tarkoitetut tiedot sisältävä selvitys sijoituspalveluyrityksen merkittävistä omistajista, 7—9 §:ssä tarkoitetut selvitykset sijoituspalveluyrityksestä, sen ylimmästä johdosta ja tilintarkastajista sekä 11 §:n 1 momentissa ja 12 §:ssä tarkoitetut selvitykset.

Sivuliikkeen osalta toimilupahakemukseen on liitettävä:

1) selvitys, josta ilmenee sivuliikkeen posti- ja käyntiosoite;

2) sivuliikkeen toimintasuunnitelma, jonka tulee sisältää 10 §:n 1 momentissa ja 11—13 §:ssä tarkoitetut selvitykset;

3) selvitys sivuliikkeen hallinnosta sekä edellä 7 §:ssä tarkoitettu sopivuus- ja luotettavuusselvitys sivuliikkeen johtajasta;

4) selvitys raportointijärjestelmästä sivuliikkeestä sijoituspalveluyritykselle sekä valvoville viranomaisille.

Sijoituspalveluyrityksen valvonnasta ja sijoituspalveluyrityksen kotivaltion lainsäädännöstä hakemukseen on liitettävä:

1) selvitys Finanssivalvonnan tietojensaantioikeudesta sijoituspalveluyrityksen kotivaltion valvontaviranomaisilta;

2) selvitys sijoituspalveluyrityksen toimintaa ja valvontaa koskevasta lainsäädännöstä sekä selvitys rahoitusjärjestelmän rikollisen hyväksikäytön estämistä koskevasta lainsäädännöstä.

Hakemukseen on lisäksi liitettävä selvitys sijoituspalveluyrityksen kotivaltion sijoittajien korvausrahastoa vastaavasta järjestelmästä sekä siitä, kuuluuko sijoituspalveluyritys ja sen ulkomailla sijaitseva sivuliike tämän järjestelmän piiriin. Selvityksestä on ilmettävä kotivaltion suojan taso.

Jos vieraan valtion lainsäädännöstä tai muusta painavasta syystä johtuu, ettei 1 tai 2 momentissa tarkoitettua selvitystä tai tietoa voida esittää, Finanssivalvonta voi hyväksyä muun siihen verrattavan selvityksen tai tiedon.

16 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013.

Tällä asetuksella kumotaan sijoituspalveluyrityksen toimilupahakemukseen liitettävistä selvityksistä annettu valtiovarainministeriön asetus (937/2007).

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/73EU (32010L0073); EUVL L 327, 11.12.2010, s. 1—12

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2012

Elinkeinoministeri
Jan Vapaavuori

Lainsäädäntöneuvos
Markku Sorvari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.