1022/2012

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2012

Valtiovarainministeriön asetus tarjousasiakirjan sisällöstä ja julkistamisesta sekä sisällöstä myönnettävistä poikkeuksista ja Euroopan talousalueella hyväksytyn tarjousasiakirjan vastavuoroisesta tunnustamisesta

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään arvopaperimarkkinalain (746/2012) 11 luvun 30 §:n 1 ja 2 momentin nojalla:

1 luku

Yleisiä määräyksiä

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään arvopaperimarkkinalain 11 luvun 11 §:n 1 momentissa ja 30 §:n 1 momentissa tarkoitetun tarjousasiakirjan sisällöstä ja julkistamisesta siltä osin kuin siitä ei ole Euroopan komissio säätänyt ostotarjousdirektiivin 6 artiklan 4 kohdan nojalla 18 artiklan 2 kohdan mukaista menettelyä noudattaen.

Lisäksi tässä asetuksessa säädetään arvopaperimarkkinalain 11 luvun 11 §:n 5 momentissa ja 30 §:n 2 momentissa tarkoitetusta ETA-valtion toimivaltaisen viranomaisen hyväksymän tarjousasiakirjan tunnustamisesta käytettäväksi tarjousasiakirjana Suomessa.

Lisäksi tässä asetuksessa säädetään arvopaperimarkkinalain 11 luvun 26 §:ssä ja 30 §:n 1 momentissa tarkoitetuista tarjousasiakirjan sisällöstä myönnettävistä poikkeuksista.

2 §
Tarjousasiakirjassa annettavien tietojen esittämistapa

Tarjousasiakirjassa annettavat tiedot on esitettävä tämän asetuksen mukaisina pykäläkohtaisina kokonaisuuksina, jollei Finanssivalvonta tarjousasiakirjan hyväksymisen yhteydessä erityisestä syystä anna suostumusta tietojen esittämiseen muunlaisina asiakokonaisuuksina. Tarjousasiakirjan on oltava yksi yhtenäinen asiakirja, jollei Finanssivalvonta tarjousasiakirjan hyväksymisen yhteydessä erityisestä syystä anna suostumusta tarjousasiakirjan jakamisesta useammaksi asiakirjaksi. Annettavat tiedot on esitettävä johdonmukaisessa ja helposti ymmärrettävässä muodossa.

Jos tarjousasiakirjassa esitettäväksi vaaditut tiedot sisältyvät tilinpäätöstietoihin, osavuosikatsaukseen tai johdon osavuotiseen selvitykseen, niitä ei tarvitse toistaa. Tällöin on kuitenkin tarjousasiakirjan asianomaisessa kohdassa viitattava siihen tilinpäätöstietojen, osavuosikatsauksen tai johdon osavuotisen selvityksen kohtaan, josta tieto on saatavissa.

Tarjousasiakirja on laadittava suomen tai ruotsin kielellä, jollei Finanssivalvonta tarjousasiakirjan hyväksymisen yhteydessä erityisestä syystä anna suostumusta muun kielen käyttämiseen.

3 §
Tarjousasiakirjan julkistaminen

Tarjousasiakirja on julkistettava 2 §:ssä tarkoitettuna asiakirjana ja se on annettava maksutta yleisön saataville sen kaupankäynnin järjestäjän toimipaikoissa, jonka järjestämän kaupankäynnin kohteena ostotarjouksen kohteena olevat arvopaperit ovat säännellyllä markkinalla tai monenkeskisessä kaupankäynnissä, ostotarjouksen järjestäjän toimipaikoissa sekä ostotarjouksen tekijän toimipaikassa.

Tarjousasiakirja on julkistettava ennen ostotarjouksen voimaantuloa. Tarjousasiakirjan on tällöin oltava yleisön saatavilla 1 momentissa tarkoitetuissa paikoissa koko ostotarjouksen voimassaoloajan.

4 §
Tarjousasiakirjasta vastuulliset henkilöt

Tarjousasiakirjassa on kerrottava:

1) ostotarjouksen tekijän tai tekijöiden taikka, jos ostotarjouksen tekijä on oikeushenkilö, niiden ostotarjouksen tekijän hallintoneuvoston, hallituksen, toimitusjohtajan ja muun ylimmän johdon jäsenten nimet ja tehtävät sekä niiden oikeushenkilöiden nimet ja kotipaikat, jotka ovat vastuussa tarjousasiakirjasta tai mahdollisesti sen osasta; jälkimmäisessä tapauksessa on ilmoitettava, mistä osasta asianomainen on vastuussa;

2) edellä 1 kohdassa tarkoitettujen henkilöiden antama vakuutus siitä, että heidän parhaan ymmärryksensä mukaan ne tiedot, jotka annetaan tarjousasiakirjassa tai siinä tarjousasiakirjan osassa, josta he ovat vastuussa, vastaavat tosiseikkoja, ja että tiedoista ei ole jätetty pois mitään ostotarjouksen edullisuuden arviointiin todennäköisesti vaikuttavaa.

2 luku

Poikkeukset

5 §
Poikkeukset tarjousasiakirjan sisällöstä

Finanssivalvonta voi tarjousasiakirjan hyväksymisen yhteydessä erityisestä syystä antaa suostumuksen siihen, ettei jotakin tässä asetuksessa tarkoitettua tietoa ole otettava tarjousasiakirjaan. Tällainen erityinen syy on ainakin se, että tieto on merkitykseltään vähäinen eikä se ole omiaan olennaisesti vaikuttamaan ostotarjouksen edullisuuden arviointiin. Erityinen syy on myös se, että tiedon ilmaiseminen olisi vastoin yleistä etua tai aiheuttaisi vakavaa haittaa ostotarjouksen tekijälle tai kohdeyhtiölle. Viimeksi mainitussa tapauksessa julkistamatta jättämisen edellytyksenä on kuitenkin, ettei se ole omiaan johtamaan tarjouksen kohteena olevien arvopaperien haltijoita harhaan ostotarjouksen edullisuuden arvioinnissa ratkaisevasti vaikuttavista tosiseikoista ja olosuhteista.

Finanssivalvonta voi tarjousasiakirjan hyväksymisen yhteydessä erityisestä syystä antaa suostumuksen siihen, että joidenkin tässä asetuksessa tarkoitettujen tietojen sijaan voidaan tarjousasiakirjassa esittää niitä vastaavat tiedot, jos tässä asetuksessa tarkoitetut tiedot osoittautuvat ostotarjouksen edullisuuden arvioimisen kannalta epätarkoituksenmukaisiksi ottaen huomioon ostotarjouksen sisältö taikka ostotarjouksen tekijän tai kohdeyhtiön oikeudellinen muoto.

6 §
Suostumuksen tai poikkeuksen hakeminen

Tässä asetuksessa tarkoitettua Finanssivalvonnan suostumusta tai Finanssivalvonnan myönnettäväksi tarkoitettua poikkeusta on haettava viimeistään siinä yhteydessä, kun tarjousasiakirja jätetään Finanssivalvonnan hyväksyttäväksi.

3 luku

Tarjousasiakirja

7 §
Tiedot ostotarjouksesta

Tarjousasiakirjassa on kerrottava tiedot ostotarjouksesta, kuten:

1) ostotarjouksen kohteena olevat arvopaperit liikkeeseen laskenut yhtiö (kohdeyhtiö);

2) ostotarjouksen tekijä;

3) ostotarjouksen järjestäjien sekä tarjousasiakirjan laadinnassa käytettyjen ammattimaisten neuvonantajien nimet ja osoitteet;

4) ostotarjouksen tekijän suunnitelmat kohdeyhtiön toiminnan jatkamisesta, varojen käytöstä sekä johdon ja henkilöstön tulevasta asemasta, kuten työpaikkojen säilymisestä ja työehtojen merkittävistä muutoksista; vastaavat tiedot on annettava myös ostotarjouksen tekijästä ja sen johdon ja henkilöstön asemasta sikäli kuin ostotarjouksella on vaikutusta näihin;

5) tiedot ostotarjouksen tekijän strategisista suunnitelmista kohdeyhtiön ja ostotarjouksen tekijän osalta sekä niiden todennäköisistä vaikutuksista työllisyyteen ja yhtiöiden toimipaikkojen sijaintiin;

6) tieto siitä, onko ostotarjouksen tekijä ja, jos ostotarjouksen tekijällä on siitä tieto, kohdeyhtiö sitoutunut noudattamaan arvopaperimarkkinalain 11 luvun 28 §:n 1 momentissa tarkoitettua suositusta ja jollei ole, perustelut sille, miksei ole sitoutunut;

7) tiedot kohdeyhtiön hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle tai muulle ylimmälle johdolle sekä tarjousasiakirjan laadinnassa käytetyille ammattimaisille neuvonantajille ostotarjouksen toteutumisen perusteella maksettavista palkkioista tai annettavista muista etuuksista sekä niiden perusteista;

8) tiedot ostotarjouksen rahoituksesta ja sen mahdollisista vaikutuksista kohdeyhtiön toimintaan ja velvoitteisiin ostotarjouksen toteutuessa; tieto tarjouksen rahoitukseen liittyvistä olennaisista ehdoista, jos näillä voi olla vaikutusta ostotarjouksen toteutumiseen;

9) tieto siitä, onko ostotarjouksen tekijän tarkoituksena hakea ostotarjouksen kohteena olevilla arvopapereilla säännellyllä markkinalla käytävän kaupan lopettamista ostotarjouksen toteutuessa taikka muuntaa eri osakelajeja;

10) kohdeyhtiön hallituksen lausunto ostotarjouksesta sekä mahdollinen henkilöstön edustajien erillinen lausunto; mikäli kohdeyhtiön hallitus ei ole vielä antanut lausuntoaan, tulee tarjousasiakirjaa täydentää arvopaperimarkkinalain 11 luvun 11 §:n 4 momentin mukaisesti, kun lausunto on julkistettu;

11) tieto mahdollisista arvopaperimarkkinalain 11 luvun 28 §:ssä tarkoitetun toimielimen antamista ostotarjoukseen liittyvistä lausunnoista ja niiden keskeisestä sisällöstä;

12) tieto siitä, mitä kansallista lainsäädäntöä sovelletaan ostotarjouksen tekijän ja kohdeyhtiön arvopaperien haltijoiden välillä ostotarjouksen perusteella tehtäviin sopimuksiin, sekä tiedot toimivaltaisista tuomioistuimista.

8 §
Tiedot ostotarjouksen hinnoitteluperusteista

Tarjousasiakirjassa on kerrottava tiedot ostotarjouksen hinnoitteluperusteista, kuten:

1) arvopaperilajeittain perusteet, joiden nojalla ostotarjouksen mukaiseen vastikkeeseen tai, mikäli vastikkeena tarjotaan arvopapereita, ostotarjouksen mukaiseen vaihtosuhteeseen on päädytty;

2) tiedot ostotarjouksen tekijän tai tähän arvopaperimarkkinalain 11 luvun 5 §:ssä tarkoitetussa suhteessa olevan ostotarjouksen julkistamista tai tarjousvelvollisuuden syntymistä edeltävän kuuden kuukauden aikana hankkimista kohdeyhtiön arvopapereista ja niistä maksetuista vastikkeista;

3) tiedot ostotarjouksen kohteena olevien arvopaperien kurssikehityksestä ja vaihdon kehityksestä ostotarjouksen julkistamista tai tarjousvelvollisuuden syntymistä edeltävien kolmen vuoden ajalta;

4) tarjousvelvollisuuden syntymistä edeltävän kolmen kuukauden aikana kaupankäynnissä säännellyllä markkinalla tarjouksen kohteena olevista arvopapereista maksettujen hintojen kaupankäyntimäärillä painotettu keskiarvo;

5) tarjottu korvaus sellaisista oikeuksista, jotka voidaan poistaa ostotarjousdirektiivin 11 artiklassa säädetyllä tavalla, sekä tiedot korvauksen määrittämisessä käytetystä menetelmästä ja maksutavasta.

Jos ostotarjouksen tekijä tai tähän arvopaperimarkkinalain 11 luvun 5 §:ssä tarkoitetussa suhteessa oleva on muutoin sitoutunut hankkimaan kohdeyhtiön liikkeeseen laskemia arvopapereita ennalta määrätyltä suppealta henkilöpiiriltä, tarjousasiakirjassa on kerrottava tiedot näiden tarjousten toteuttamistavasta ja ehdoista siltä osin kuin ne ovat omiaan olennaisesti vaikuttamaan tarjouksen edullisuuden arviointiin.

Tarjousasiakirjassa on kerrottava tiedot mahdollisista viimeisen 12 kuukauden aikana kolmansien osapuolien kohdeyhtiön arvopapereista tekemistä julkisista ostotarjouksista, niissä tarjotuista vastikkeista ja ostotarjousten lopputuloksesta.

9 §
Ostotarjouksen ehdot

Tarjousasiakirjassa on kerrottava ostotarjouksen ehdot ja muut tiedot ostotarjouksesta, kuten:

1) ostotarjouksen kohteena olevat arvopaperit ja arvopaperien enimmäis- ja vähimmäisosuudet tai -määrät, jotka ostotarjouksen tekijä sitoutuu hankkimaan;

2) ostotarjouksen voimassaoloaika ja tiedot mahdollisesta voimassaoloajan jatkamista tai keskeyttämistä koskevasta menettelystä;

3) mahdolliset ostotarjouksen sitovuutta rajoittavat ehdot sekä tiedot siitä, miten ehtojen täyttymisestä ilmoitetaan ja voiko ostotarjouksen tekijä toteuttaa ostotarjouksen, vaikka kaikki ostotarjouksen sitovuudelle asetetut ehdot eivät täyttyisikään;

4) tarjottava vastike arvopaperilajeittain;

5) jos vastikkeena tarjotaan arvopapereita, tieto siitä, onko näitä arvopapereita tarkoitus hakea otettavaksi kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla;

6) vastikkeen suorittamisesta annettava vakuus, jos suoritusta ei tarjota arvopaperin luovutusta vastaan;

7) maksun tai arvopaperivastikkeen suorituksen aika ja paikka;

8) tiedot siitä, miten ostotarjouksen kohteena olevien arvopaperien haltijoiden tulee menetellä vastatessaan hyväksyvästi ostotarjoukseen ja vastaanottaessaan tarjotun vastikkeen;

9) tiedot mahdollisista ostotarjouksen hyväksynnästä aiheutuvista ostotarjouksen kohteena olevan arvopaperin vapaata luovutettavuutta koskevista rajoituksista;

10) tiedot mahdollisista väliaikaistodistuksista ja niillä käytävästä kaupasta;

11) tiedot maksuista, joista ostotarjouksen hyväksyjän tulee vastata, sekä tieto siitä, vastaako ostotarjouksen tekijä ostotarjouksen kohteena olevien arvopaperien omistusoikeuden luovutuksesta varainsiirtoverolain (931/1996) mukaan mahdollisesti suoritettavasta varainsiirtoverosta;

12) muut ostotarjousta koskevat ehdot.

10 §
Tiedot ostotarjouksen kohteena olevien arvopaperien liikkeeseenlaskijasta

Tarjousasiakirjassa on kerrottava tiedot ostotarjouksen kohteena olevien arvopaperien liikkeeseenlaskijasta, kuten:

1) kohdeyhtiön nimi, kotipaikka sekä yritys- ja yhteisötunnus;

2) kohdeyhtiön osakepääoman sekä mahdollisen vähimmäis- ja enimmäispääoman määrä sekä osakkeiden lukumäärä, lajit ja osakelajeittain tärkeimmät osakkeiden tuottamat oikeudet;

3) jos kohdeyhtiön hallituksella on voimassa oleva käyttämätön valtuutus osakepääoman korottamiseen uusmerkinnällä tai antamalla optio-oikeuksia tai muita erityisiä oikeuksia osakkeisiin, selvitys valtuutuksen sisällöstä ja voimassaoloajasta;

4) kohdeyhtiön liikkeeseen laskemien optio-oikeuksien ja osakkeisiin oikeuttavien muiden erityisten oikeuksien yhteismäärä sekä pääpiirteittäinen selvitys kutakin rahoitusvälinettä koskevan vaihdon tai merkinnän ehdoista ja menettelytavoista;

5) selvitys osakkeista ja ääniosuudesta, jonka kohdeyhtiön liikkeeseen laskemien optio-oikeuksien ja osakkeisiin oikeuttavien muiden erityisten oikeuksien perusteella voi saada;

6) selvitys kohdeyhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisista äänestyssäännöistä, jos ne poikkeavat osakeyhtiölain (624/2006) olettamasäännöksistä, sekä kuvaus mahdollisista äänestysrajoituksista;

7) osakelajeittain kaikkien niiden omien osakkeiden lukumäärä, jotka kohdeyhtiö taikka sen tytäryritys on hankkinut ja jotka ovat sen hallinnassa sekä näiden osakkeiden osuus osakepääomasta ja kaikkien osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä, jos tällaisia osakkeita ei ole ilmoitettu erillisenä kohtana kohdeyhtiön tilinpäätöstiedoissa, osavuosikatsauksessa tai johdon osavuotisessa selvityksessä;

8) selvitys kohdeyhtiön hallituksella mahdollisesti olevasta valtuutuksesta omien osakkeiden hankkimiseen tai luovuttamiseen;

9) selvitys ostotarjouksen tekijän tiedossa olevista kohdeyhtiön osakkeiden omistukseen ja äänivallan käyttöön liittyvistä osakkeenomistajien välisistä sopimuksista, sekä kohdeyhtiön ja osakkeenomistajien välisistä sopimuksista, kohdeyhtiön ja osakkeenomistajien omistukseen ja äänivallan käyttöön liittyvistä muista sopimuksista tai järjestelyistä, jotka ovat omiaan olennaisesti vaikuttamaan ostotarjouksen edullisuuden arviointiin;

10) kohdeyhtiön viimeisin tilinpäätös ja toimintakertomus;

11) kohdeyhtiön viimeisin osavuosikatsaus tai johdon osavuotinen selvitys, jos sellainen on julkistettu viimeksi päättyneen tilikauden jälkeen;

12) kohdeyhtiön julkistamat tulevaisuudennäkymät, mikäli ne eivät sisälly viimeksi julkistettuihin tilinpäätöstietoihin, osavuosikatsaukseen tai johdon osavuotiseen selvitykseen, sekä seikoista, jotka ovat omiaan olennaisesti vaikuttamaan arvopaperin arvoon, annetut merkittävimmät tiedotteet.

11 §
Tiedot ostotarjouksen tekijästä

Tarjousasiakirjassa on kerrottava tiedot ostotarjouksen tekijästä, kuten:

1) ostotarjouksen tekijän nimi ja kotipaikka sekä, jos ostotarjouksen tekijä on oikeushenkilö, yritys- ja yhteisötunnus;

2) ostotarjouksen tekijään arvopaperimarkkinalain 11 luvun 5 §:ssä tarkoitetussa suhteessa olevien nimet, tunnistetiedot ja kotipaikat sekä tiedot näiden suhteesta ostotarjouksen tekijään ja mahdollisesta suhteesta kohdeyhtiöön;

3) ostotarjouksen tekijän ja tähän arvopaperimarkkinalain 11 luvun 5 §:ssä tarkoitetussa suhteessa olevien ääni- ja omistusosuus kohdeyhtiössä;

4) jos ostotarjouksen tekijä tai tähän arvopaperimarkkinalain 11 luvun 5 §:ssä tarkoitetussa suhteessa oleva on osakeyhtiö, ostotarjouksen tekijän tiedossa oleva kohdeyhtiön omistamien ostotarjouksen tekijän tai muun arvopaperimarkkinalain 11 luvun 5 §:ssä tarkoitetun yhteisön osakkeiden ja niihin oikeuttavien arvopaperien lukumäärä sekä äänimäärä, joka niiden perusteella voidaan saada.

4 luku

Tarjousasiakirjan vähimmäissisältö eräissä tapauksissa

12 §
Vaihtotarjoukset

Jos ostotarjouksen vastikkeena tarjotaan osakkeita, niihin oikeuttavia todistuksia tai muita oman pääoman ehtoisia arvopapereita, on näistä arvopapereista, niiden liikkeeseenlaskijasta, niiden mahdollisesta takaajasta sekä kohdeyhtiöstä ja ostotarjouksen toteutuessa syntyvästä konsernista annettava lisäksi arvopaperimarkkinalain 4 luvun 1 §:ssä tarkoitetun esitteen sisältövaatimusten mukaiset tiedot.

Jos ostotarjouksen vastikkeena tarjotaan muita kuin 1 momentissa tarkoitettuja arvopapereita, on näistä arvopapereista, niiden liikkeeseenlaskijasta sekä niiden mahdollisesta takaajasta annettava lisäksi arvopaperimarkkinalain 4 luvun 1 §:ssä tarkoitetun esitteen sisältövaatimusten mukaiset tiedot.

13 §
Tarjousasiakirjan sisältö hankittaessa omia osakkeita tai niihin oikeuttavia arvopapereita julkisella ostotarjouksella

Jos ostotarjous tehdään omien osakkeiden tai niihin oikeuttavien arvopaperien hankkimiseksi, tarjousasiakirjassa on kerrottava ainoastaan edellä 4 §:ssä, 7 §:n 1—3 kohdassa, 8 §:n 1 momentin 1 ja 3 kohdassa, 9 §:ssä sekä 10 §:n 1—5, 7, 8 ja 10—12 kohdassa tarkoitetut tiedot.

5 luku

Tarjousasiakirjan vastavuoroinen tunnustaminen

14 §
Tarjousasiakirjan tunnustaminen

Finanssivalvonnan on tunnustettava tarjousasiakirjaksi ETA-valtion toimivaltaisen viranomaisen hyväksymä tarjousasiakirja, jos ostotarjouksen kohteena olevat arvopaperit ovat Suomessa kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla.

Ennen kuin Finanssivalvonta tunnustaa tarjousasiakirjan, ostotarjouksen tekijän on toimitettava Finanssivalvonnalle tarjousasiakirjan lisäksi 1 momentissa tarkoitetun toimivaltaisen viranomaisen todistus siitä, että tarjousasiakirja on tarkastettu ja hyväksytty. Finanssivalvonnan on tunnustettava tarjousasiakirja, vaikka tarjousasiakirjan sisällöstä on myönnetty poikkeus, jos Suomessa voidaan myöntää poikkeus samalla perusteella. Jos Suomessa ei voida myöntää poikkeusta samalla perusteella, Finanssivalvonta voi tunnustaa tarjousasiakirjan edellyttäen, ettei tarjousasiakirjan tunnustaminen vaaranna sijoittajien asemaa. Jos muun ETA-valtion viranomainen on antanut luvan olla julkistamatta tarjousasiakirjassa tiettyä ostotarjousdirektiivin mukaan vaadittavaa tietoa, poikkeus ja sen perustelut on käytävä ilmi viranomaisen todistuksesta, jotta poikkeus olisi voimassa Suomessa.

Finanssivalvonta voi erityisestä syystä tunnustaa muun kuin suomen- tai ruotsinkielisen tarjousasiakirjan.

15 §
Tarjousasiakirjan täydentäminen

Finanssivalvonta voi vaatia tunnustettavan tarjousasiakirjan täydentämistä tiedoilla ostotarjouksessa tarjotun vastikkeen verokohtelusta Suomessa sekä tiedoilla tarjouksen hyväksymisessä ja tarjousvastikkeen vastaanottamisessa Suomessa noudatettavista menettelyistä siltä osin kuin nämä menettelyt poikkeavat muussa ETA-valtiossa noudatettavista menettelyistä.

6 luku

Seuraamukset

16 §
Seuraamukset

Tässä asetuksessa annettujen määräysten rikkomisesta on säädetty hallinnollinen seuraamus arvopaperimarkkinalain 15 luvun 2 §:ssä ja Finanssivalvonnasta annetun (878/2008) lain 4 luvussa.

7 luku

Voimaantulo

17 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/73EU (32010L0073); EUVL L 327, 11.12.2010, s. 1—12

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2012

Elinkeinoministeri
Jan Vapaavuori

Lainsäädäntöneuvos
Ilkka Harju

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.