1017/2012

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2012

Valtioneuvoston asetus omistusosuuden hankkimista ja luovuttamista luottolaitoksessa, sijoituspalveluyrityksessä, rahastoyhtiössä, säilytysyhteisössä, vakuutusyhtiössä ja rahoitus- ja vakuutusryhmittymän omistusyhteisössä koskevasta ilmoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 4 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan omistusosuuden hankkimista ja luovuttamista luottolaitoksessa, sijoituspalveluyrityksessä, rahastoyhtiössä, säilytysyhteisössä, vakuutusyhtiössä ja rahoitus- ja vakuutusryhmittymän omistusyhteisössä koskevasta ilmoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (231/2009) 1 §:n 1 momentti ja 4 §:n 1 momentin 2 kohta, sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 119/2012, seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään tiedoista ja selvityksistä, jotka on liitettävä luottolaitostoiminnasta annetun lain (121/2007) 42 §:ssä, sijoituspalvelulain (747/2012) 7 luvun 14 §:ssä, sijoitusrahastolain (48/1999) 16 §:ssä, vakuutusyhtiölain (521/2008) 4 luvun 5 §:ssä sekä rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain (699/2004) 11 §:ssä tarkoitettuun ilmoitukseen.


44 §
Hankinnan tai luovutuksen kohteena olevaa yritystä ja hankinnan rahoittamista koskevat tiedot ja selvitykset

Ilmoitukseen on liitettävä seuraavat hankinnan tai luovutuksen kohteena olevaa yritystä (kohdeyritys) koskevat tiedot ja selvitykset:


2) ilmoitusvelvollisen osuus kohdeyrityksen kaikista osakkeista tai osuuksista ja niiden tuottamista äänistä ennen omistusosuuden hankintaa tai luovutusta ja sen jälkeen; jos ilmoitusvelvollisuuden perusteena olevan omistusrajan laskemiseen sovelletaan luottolaitostoiminnasta annetun lain 42 §:n 3 momenttia, sijoituspalvelulain 7 luvun 14 §:n 3 momenttia, sijoitusrahastolain 16 §:n 3 momenttia, rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain 11 §:n 3 momenttia tai vakuutusyhtiölain 4 luvun 5 §:n 3 momenttia, on ilmoitettava erikseen jokaisen sellaisen osakkeen- tai osuudenomistajan osuus osakkeista tai osuuksista ja äänistä ennen hankintaa tai luovutusta, jonka omistus on mainittujen lainkohtien mukaan otettava huomioon ilmoitusvelvollisuuden perusteena olevaa omistusrajaa laskettaessa;Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013.

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2012

Elinkeinoministeri
Jan Vapaavuori

Lainsäädäntöneuvos
Markku Sorvari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.