864/2012

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2012

Valtioneuvoston asetus valtion eläkkeiden maksamiseen tarvittavien varojen siirrosta ja kustannusten korvaamisesta kunnalliselle eläkelaitokselle annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan valtion eläkkeiden maksamiseen tarvittavien varojen siirrosta ja kustannusten korvaamisesta kunnalliselle eläkelaitokselle annetun valtioneuvoston asetuksen (784/2010) 1 § ja 2 §:n 1 momentti ja 3 § seuraavasti:

1 §
Valtion eläkkeiden maksamiseen tarvittavien varojen siirto

Kunnalliselle eläkelaitokselle siirretään valtion eläkkeiden maksamiseen tarvittava summa arvion perusteella. Kunnalliselle eläkelaitokselle maksetaan kuukausittain yksi kahdestoista osa valtion talousarvion niistä määrärahoista, jotka on tarkoitettu kyseiselle vuoden eläkkeiden maksuun kunnallisessa eläkelaitoksessa maksuunpantavista eläkkeistä.

Valtiovarainministeriö siirtää kunnalliselle eläkelaitokselle valtion eläkemenon maksuun tarvittavat varat etukäteen siten, että varat ovat katteen veloituspäivänä kunnallisen eläkelaitoksen käytettävissä. Varat siirretään kolme kertaa kuukaudessa. Kuukauden ensimmäinen erä siirretään ennen kuin työntekijän eläkelain (395/2006) 183 §:n 2 momentissa tarkoitettu ennakko on tilitettävä Eläketurvakeskukselle. Kuukauden toinen erä maksetaan ennen kuin ennakonpidätykset edellisen kuukauden aikana maksetuista eläkkeistä on tilitettävä veroviranomaiselle. Kuukauden kolmas erä siirretään ennen eläkkeiden yleistä maksupäivää. Kuukauden ensimmäisen erän suuruus on Eläke-turvakeskuksen ennakoista antaman tiedon mukainen. Kuukauden toisen erän suuruus on arviolta se, mikä tarvitaan ennakonpidätyksen ja sellaisten erien maksamiseen, joita ei makseta eläkkeiden yleisenä maksupäivänä. Kuukauden kolmannen erän suuruus on arviolta se, mikä tarvitaan eläkkeiden maksuun yleisenä maksupäivänä.

Valtiovarainministeriö vahvistaa kunnallisen eläkelaitoksen esityksestä ennen kutakin vuotta seuraavana vuonna kussakin varojen siirrossa maksettavat summat ja niiden maksupäivät. Kunnallisen eläkelaitoksen tilinpäätöksen valmistuttua valtiovarainministeriö vahvistaa edellisen vuoden toteutuneiden eläkemenojen perusteella maksettavan tai hyvitettävän korjauserän suuruuden ja maksu tai hyvitys suoritetaan maaliskuun kolmannen maksuerän yhteydessä. Liikaa tai liian vähän maksettujen erien yhteismäärälle lasketaan 1 päivän heinäkuuta ja maksupäivän väliseltä ajalta korko, joka on suuruudeltaan sama kuin valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992) 56 §:ssä tarkoitettu valtion euromääräisen pitkäaikaisen lainanoton efektiivinen nimellinen korkokustannus. Eläketurvakeskukselle viimeisen vuosineljänneksen ajalta tilitetyn ennakon osalta liikaa tai liian vähän maksettujen erien yhteismäärälle lasketaan edellä mainittu korko 15 päivän marraskuuta ja maksupäivän väliseltä ajalta. Eläketurvakeskuksen eläkkeiden maksuvuotta seuraavana vuonna antamassa työntekijän eläkelain 184 §:ssä tarkoitetussa päätöksessä määrätty, mainitun lain 183 §:n mukaisten kustannusten jakamista koskeva, Eläketurvakeskukselle suoritettu tai siltä saatu maksu tai hyvitys korkoineen suoritetaan maaliskuun kolmannen maksuerän yhteydessä. Maksun tai hyvityksen määrälle lasketaan edellä mainittu korko niiden maksupäivän ja maaliskuun kolmannen maksuerän maksupäivän väliseltä ajalta.

2 §
Valtion maksama kustannusten korvaus

Valtion eläkerahasto suorittaa valtion eläkelain (1295/2006) 135 §:ssä tarkoitetusta työnantajan eläkemaksusta kunnalliselle eläkelaitokselle korvauksen valtion eläkelain 143 §:ssä säädettyjen tehtävien hoitamisesta. Valtiovarainministeriö vahvistaa korvauksen suuruuden siten kuin työnantajan eläkemaksun perusteista annetussa valtioneuvoston asetuksessa (863/2012) säädetään.


3 §
Kunnalliselle eläkelaitokselle maksettava korvaus siirtymäkauden kustannuksista

Valtion eläkerahasto maksaa kunnalliselle eläkelaitokselle erillisen valtion maksuperustelain 6 §:ssä tarkoitettua omakustannusarvoa vastaavan korvauksen niistä kustannuksista, jotka kunnalliselle eläkelaitokselle aiheutuu ennen vuotta 2013 työnantajan eläkemaksun toimeenpanon siirtämisestä Valtiokonttorista kunnalliselle eläkelaitokselle. Nämä kustannukset maksetaan viimeistään huhtikuussa 2013 ja niille lasketaan 1 päivän syyskuuta 2012 ja maksupäivän väliseltä ajalta korko, joka on suuruudeltaan sama kuin valtion talousarviosta annetun asetuksen 56 §:ssä tarkoitettu valtion euromääräisen pitkäaikaisen lainanoton efektiivinen nimellinen korkokustannus. Kunnallisen eläkelaitoksen on esitettävä valtiovarainministeriölle laskelma syntyneistä kustannuksista.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

  Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2012

Hallinto- ja kuntaministeri
Henna Virkkunen

Lainsäädäntöneuvos
Marja Isomäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.