853/2012

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2012

Valtioneuvoston asetus geenitekniikkalain mukaisten suoritteiden maksullisuudesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään geenitekniikkalain (377/1995) 35 §:n 1 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 847/2004:

1 §
Soveltamisala

Tällä asetuksella säädetään geenitekniikkalain (377/1995) mukaisista ilmoituksista ja hakemuksista perittävien käsittelymaksujen sekä mainitun lain mukaiseen valvontaan kuuluvista tarkastuksista ja tutkimuksista perittävien maksujen suuruudesta.

2 §
Käyttöön suljetussa tilassa liittyvien suoritteiden maksut

Muuntogeenisten organismien käyttöön suljetussa tilassa liittyvistä suoritteista toiminnanharjoittajalta perittävät maksut ovat:

1) geenitekniikkalain 14 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen käsittelymaksu 375 euroa;

2) geenitekniikkalain 14 a §:ssä tarkoitetun ilmoituksen käsittelymaksu 375 euroa, kun toiminnanharjoittaja ei ole pyytänyt 14 c §:n mukaisesti kirjallista päätöstä;

3) geenitekniikkalain 14 a §:ssä tarkoitetun ilmoituksen käsittelymaksu 495 euroa, kun toiminnanharjoittaja on pyytänyt 14 c §:n mukaisesti kirjallisen päätöksen;

4) geenitekniikkalain 14 b §:ssä tarkoitetun hakemuksen käsittelymaksu 935 euroa; sekä

5) Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston suorittama kirjallinen tarkastus 150 euroa.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tekemistä tarkastuskäyntiin perustuvista tarkastuksista toiminnanharjoittajalta peritään maksu, joka perustuu tarkastuksiin käytettyyn tuntimäärään siten, että kultakin alkavalta tunnilta peritään 85 euroa. Tuntimäärään sisältyy tarkastuksen valmisteluun käytetty aika, tarkastuskäynteihin käytetty aika ja tarkastuksen jälkitoimenpiteisiin käytetty aika. Maksua ei kuitenkaan peritä valmisteluun tai jälkitoimenpiteeseen käytetystä ajasta siltä osin kuin kumpikin erikseen ylittää kolme tuntia. Maksua ei peritä myöskään tarkastajan matkoihin käyttämästä ajasta eikä matkakustannuksista.

Edellä 2 momentissa tarkoitettuun tarkastukseen liittyvistä mittauksista ja tutkimuksista sekä niihin sisältyvästä näytteenotosta toiminnanharjoittajalta peritään aiheutuneet välittömät kustannukset.

3 §
Tarkoitukselliseen levittämiseen ympäristöön liittyvien suoritteiden maksut

Muuntogeenisten organismien tarkoitukselliseen levittämiseen ympäristöön liittyvistä suoritteista toiminnanharjoittajalta perittävät maksut ovat:

1) geenitekniikkalain 17 §:ssä tarkoitetun muuntogeenisten organismien tarkoituksellista levittämistä muussa kuin markkinoillesaattamistarkoituksessa koskevan hakemuksen käsittely 3 300 euroa;

2) geenitekniikkalain 20 §:ssä tarkoitetun tuotteen markkinoille saattamista koskevan hakemuksen käsittely 6 600 euroa; sekä

3) Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston, Suomen ympäristökeskuksen tai Elintarviketurvallisuusviraston suorittama kirjallinen tarkastus 150 euroa.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston, Suomen ympäristökeskuksen tai Elintarviketurvallisuusviraston tekemistä tarkastuskäyntiin perustuvista tarkastuksista toiminnanharjoittajalta peritään maksu, joka perustuu tarkastuksiin käytettyyn tuntimäärään siten, että kultakin alkavalta tunnilta peritään 85 euroa. Tuntimäärään sisältyy tarkastuksen valmisteluun käytetty aika, tarkastuskäynteihin käytetty aika ja tarkastuksen jälkitoimenpiteisiin käytetty aika. Maksua ei kuitenkaan peritä valmisteluun tai jälkitoimenpiteeseen käytetystä ajasta siltä osin kuin kumpikin erikseen ylittää kolme tuntia. Maksua ei peritä myöskään tarkastajan matkoihin käyttämästä ajasta eikä matkakustannuksista.

Edellä 2 momentissa tarkoitettuun tarkastukseen liittyneistä mittauksista ja tutkimuksista sekä niihin sisältyvästä näytteenotosta toiminnanharjoittajalta peritään aiheutuneet välittömät kustannukset.

4 §
Ilmoitusten ja hakemusten käsittelymaksujen laskuttaminen

Geenitekniikan lautakunta laskuttaa 2 §:n 1 momentin 1–4 kohdassa sekä 3 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut maksut.

5 §
Tarkastuksiin liittyvien maksujen laskuttaminen

Kukin valvontaviranomainen laskuttaa itse omaan valvontatoimintaansa liittyvät 2 §:n 1 momentin 5 kohdassa ja 2 ja 3 momentissa sekä 3 §:n 1 momentin 3 kohdassa ja 2 ja 3 momentissa tarkoitetut maksut.

6 §
Maksun perimättä jättäminen

Tässä asetuksessa säädetyn maksun perimättä jättämisestä osittain tai kokonaan säädetään geenitekniikkalain 35 §:n 2 momentissa.

7 §
Asiakirjan antamisesta ja tiedon esille hakemisesta perittävät maksut

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä pykälän 3 momentissa tarkoitetusta tiedon antamisesta kopiona tai tulosteena perittävistä maksuista päättävät geenitekniikan lautakunta sekä kukin valvontaviranomainen osaltaan noudattaen, mitä mainitussa pykälässä säädetään.

8 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013 ja se on voimassa 31 päivään joulukuuta 2015.

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2012

Peruspalveluministeri
Maria Guzenina-Richardson

Hallitussihteeri
Helena Korpinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.