849/2012

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2012

Valtioneuvoston asetus uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

kumotaan uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun valtioneuvoston asetuksen (1397/2010) 6 §:n 2 momentti ja 12 §:n 2 momentti sekä

muutetaan 3 §:n 2 momentti, 4 ja 5 § seuraavasti:

3 §
Sähkön ja päästöoikeuden markkinahintojen keskiarvo

Päästöoikeuden markkinahinnan keskiarvo määräytyy aritmeettisena keskiarvona Euroopan talousalueen vaihdoltaan vähintään kahden suurimman päästöoikeuspörssin päivän päätöshinnan perusteella. Päästöoikeuden markkinahinnan keskiarvo lasketaan kutakin tariffijaksoa vastaavan kolmen kuukauden päivän päätöshintojen aritmeettisena keskiarvona.

4 §
Metsähakevoimalan tuotantotuki

Metsähakevoimalassa tuotetusta sähköstä maksettava syöttötariffi (euroa megawattitunnilta) lasketaan kaavalla:

1) 35,65 – 1,824 x turpeen vero – 1,358 x päästöoikeuden kolmen kuukauden keskiarvohinta, kun päästöoikeuden kolmen kuukauden keskiarvohinta on vähintään 10 euroa;

2) 22,07 – 1,824 x turpeen vero, kun päästöoikeuden kolmen kuukauden keskiarvohinta on alle 10 euroa.

Syöttötariffia maksetaan kuitenkin ainoastaan, jos syöttötariffin suuruus 1 momentin mukaan laskettuna on vähintään 1 euro megawattitunnilta.

Syöttötariffin korotuksena maksettava kaasutinpreemio lasketaan kaavalla:

1) 1,824 x turpeen vero – 3,466, kun syöttötariffia maksetaan 1 ja 2 momentin perusteella;

2) 32,184 – 1,358 x päästöoikeuden kolmen kuukauden keskiarvohinta, kun syöttötariffia ei makseta 1 tai 2 momentin perusteella.

5 §
Omakäyttölaitteet

Mitä voimalaitosten omakäyttölaitteista annetussa kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksessa (309/2003) säädetään omakäyttölaitteista, sovelletaan määritettäessä tavoitehintaan, muuttuvaan tuotantotukeen, lämpöpreemioon ja kaasutinpreemioon oikeuttavaa sähkön tuotantoa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013.

Metsähakevoimalan tuotantotukeen sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä, jos tuki maksetaan sähköstä, joka on tuotettu ennen 1 päivää tammikuuta 2013.

  Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2012

Elinkeinoministeri
Jan Vapaavuori

Hallitusneuvos
Anja Liukko

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.