842/2012

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2012

Valtiovarainministeriön asetus valtiovarainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan valtiovarainministeriön työjärjestyksen (966/2005) 39 §:n 2 momentti, 40 §:n 3 momentti sekä 58 §:n 1 kohta, sellaisina kuin niistä ovat 39 §:n 2 momentti ja 58 §:n 1 kohta asetuksessa 326/2010,

muutetaan 8 §:n 15 kohta, 17 §, 39 §:n 1 momentti, 8 luvun otsikko ja 50 §, sellaisina kuin niistä ovat 8 §:n 15 kohta, 17 § ja 39 §:n 1 momentti asetuksessa 1271/2011 sekä 50 § asetuksissa 326/2010 ja 1271/2011, sekä

lisätään 8 §:ään uusi 16 kohta ja työjärjestykseen uusi 50 a § seuraavasti:

8 §
Kunta- ja aluehallinto-osasto

Kunta- ja aluehallinto-osasto valmistelee asiat, jotka koskevat:


15) Väestörekisterikeskuksen ja maistraattien tehtäviä ja tulosohjausta sekä väestökirjanpitoa;

16) kunnallisen eläkejärjestelmän valvontaa ja rahoitusta.

17 §
Valmius- ja suojeluorganisaatio

Valtiovarainministeriön valmiuspäällikkönä toimii valtiosihteerin kansliapäällikkönä määräämä virkamies. Valmiuspäällikön tehtävänä on ohjata ja sovittaa yhteen hallinnonalan poikkeusoloihin varautumista. Valmiuspäällikköä avustaa valmiussuunnittelussa valtiosihteerin kansliapäällikkönä määräämä virkamies. Valtiovarainministeriön suojelujohtajan määrää valtiosihteeri kansliapäällikkönä.

39 §
Vuosilomien vahvistaminen

Valtiosihteerin, valtiosihteerin kansliapäällikkönä, alivaltiosihteerin sekä osastojen päälliköiden vuosilomat vahvistaa hallinto- ja kehitysjohtaja. Hallinto- ja kehitysjohtajan vuosilomat vahvistaa valtiosihteeri kansliapäällikkönä.


8 luku

Henkilöstöasioiden ratkaiseminen

50 §
Ministeriössä päätettävä harkinnanvarainen virkavapaus

Harkinnanvaraisen virkavapauden osaston sisäisen yksikön virkamiehelle myöntää osaston päällikkö yksikön päällikön esittelystä.

Harkinnanvaraisen virkavapauden suoraan osastopäällikön alaisuudessa toimivalle virkamiehelle myöntää hallinto- ja kehitysjohtaja osastopäällikön esittelystä.

Harkinnanvaraisen virkavapauden suoraan hallinto- ja kehitysjohtajan alaisuudessa toimivalle virkamiehelle, osastojaon ulkopuoliselle henkilöstölle sekä enintään kolmeksi kuukaudeksi osaston päällikölle myöntää valtiosihteeri kansliapäällikkönä hallinto- ja kehitysjohtajan esittelystä.

Harkinnanvaraisen virkavapauden valtiosihteerille, valtiosihteerille kansliapäällikkönä, alivaltiosihteerille ja hallinto- ja kehitysjohtajalle sekä yli kolmeksi kuukaudeksi osaston päällikölle myöntää ministeri henkilöstöpäällikön esittelystä.

50 a §
Ratkaisuvalta eräissä henkilöstöasioissa

Virkamiehen lähin esimies ratkaisee, jollei tässä työjärjestyksessä toisin säädetä, ilman esittelyä asiat, jotka koskevat:

1) virkavapautta, johon virkamiehellä on oikeus lain tai virkaehtosopimuksen mukaan;

2) todistuksen antamista irtisanoutumisesta ja virkasuhteen päättymisestä;

3) ylityömääräyksen antamista sekä työaikakorvauksia;

4) työajan hyväksymistä ja kohdentamista;

5) virkamatkamääräyksen antamista, ellei osaston työjärjestyksessä toisin määrätä;

6) vuosilomien myöntämistä, säästämistä ja siirtämistä; sekä

7) vuosilomaoikeutta ja vuosilomakorvauksia.

Osastojaon ulkopuolisen henkilöstön osalta 1 momentissa mainitut asiat ratkaisee ilman esittelyä hallinto- ja kehitysjohtaja.

Valtiosihteerin, valtiosihteerin kansliapäällikkönä, alivaltiosihteerin sekä osastojen päälliköiden osalta 1 momentin 1 ja 2 kohdassa mainitut asiat ratkaisee ilman esittelyä hallinto- ja kehitysjohtaja. Hallinto- ja kehitysjohtajan osalta vastaavat asiat ratkaisee ilman esittelyä valtiosihteeri kansliapäällikkönä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013.

  Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2012

Valtiovarainministeri
Jutta Urpilainen

Lainsäädäntöneuvos
Salla Kalsi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.