835/2012

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2012

Ympäristöministeriön asetus Suomen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista

Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994, ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 495/2005:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään Suomen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista, niiden maksuperusteista sekä julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä maksuista.

2 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Julkisoikeudellisista suoritteista peritään maksut tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

3 §
Muut suoritteet

Maksullisia suoritteita, jotka hinnoitellaan liiketaloudellisin perustein, ovat seuraavat tilaukseen tai muuhun toimeksiantoon perustuvat palvelut ja muut suoritteet:

1) tutkimus-, selvitys-, havainto-, mittaus- ja laboratoriopalvelut ja laitetestaukset,

2) ympäristönäytteenottajien pätevyystodistukset,

3) tietojärjestelmien suunnittelu sekä niiden rakentaminen ja ylläpito,

4) tietojen luovutus sekä tietojärjestelmien suorakäyttö, jollei jäljempänä 2 momentissa tai muutoin toisin säädetä,

5) julkaisut, lehdet, videonauhoitteet, äänitteet ja muut vastaavat suoritteet,

6) tiedonhaut ja kaukopalvelulainat,

7) menetelmien, tietojärjestelmien, ohjelmien ja muiden vastaavien suoritteiden myynti ja käyttöoikeuden luovutus,

8) merentutkimusaluksen suorittama kuljetus, avustustehtävä tai muu työsuoritus sekä aluksen vuokraus ja rahtaus,

9) huonetilojen käyttö,

10) koulutuspalvelut,

11) valokopiot, tulosteet ja muut jäljennökset lukuun ottamatta 3 momentissa tarkoitettuja kopioita ja tulosteita sekä

12) muut vastaavat suoritteet.

Tietojen ja julkaisujen kansainvälisestä luovutuksesta sekä tietojen kansallisesta luovutuksesta tutkimus- tai opetustarkoituksiin ei peritä maksua, jos maksuttomuus perustuu vastavuoroisuuteen tai yleiseen kansainväliseen tai kansalliseen käytäntöön ja käyttö on Suomen ympäristökeskuksen määrittelemien käyttöehtojen mukaista.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää Suomen ympäristökeskus ottaen huomioon, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään.

4 §
Eräitä julkisoikeudellisista suoritteista perittäviä maksuja koskevia säännöksiä

Ennakkomaksua suoritteesta peritään siten kuin tämän asetuksen liitteenä olevassa taulukossa säädetään.

Peruutetusta tai muuten rauenneesta hakemuksen tai ilmoituksen käsittelystä peritään tehtyä työmäärää vastaava osuus liitteenä olevan taulukon mukaisesta maksusta, ellei taulukossa toisin säädetä.

Myönteisestä ja kielteisestä päätöksestä peritään samansuuruinen maksu, ellei liitteen maksutaulukossa toisin säädetä.

Muutoksenhaun johdosta tuomioistuimen uudelleen käsiteltäväksi palauttaman asian käsittelymaksusta vähennetään, mitä samassa asiassa aikaisemmin annetusta Suomen ympäristökeskuksen päätöksestä on peritty.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013 ja on voimassa vuoden 2015 loppuun saakka.

Suoritteista, joita koskeva asia on tullut vireille ennen tämän asetuksen voimaantuloa, peritään maksu tämän asetuksen voimaantullessa voimassa olleiden säännösten mukaan.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2012

Ympäristöministeri
Ville Niinistö

Hallitussihteeri
Elise Sahivirta

Maksutaulukko

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.