825/2012

Annettu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2012

Valtioneuvoston asetus laivaväen asuinympäristöstä aluksella

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään laivaväen työ- ja asuinympäristöstä sekä ruokahuollosta aluksella annetun lain (395/2012) 11 ja 13 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan suomalaiseen alukseen. Tätä asetusta ei kuitenkaan sovelleta:

1) puolustus- ja merivartiotehtäviin käytettävään valtion alukseen;

2) kantosiipi-, ilmatyyny- ja perinnealukseen;

3) kalastusalukseen, jonka pituus on alle 24 metriä;

4) huvialukseen.

2 §
Asuintilojen korkeus ja sijainti

Vapaan korkeuden on oltava asuintilojen tavanomaisilla kulku- ja oleskelualueilla vähintään 203 senttimetriä.

Asuintilaa ei saa käyttää läpikulkutienä työpisteisiin eikä asuintila saa olla suorassa yhteydessä työtiloihin. Matkustajatiloista ei saa olla vapaata kulkua laivaväen asuintiloihin. Asuintiloihin ei saa johtaa läpivientejä hydrauli-, kaasu-, höyry- tai muille putkille.

Aluksella, jonka bruttovetoisuus on vähintään 500, makuuhytit on sijoitettava kokonaan ylimmän lastivesiviivan yläpuolelle aluksen keski- tai peräosaan siten, että niihin tulee luonnonvalo. Makuuhyttejä ei saa sijoittaa sellaisen kannen alapuolelle, josta aiheutuu häiritsevä meluhaitta.

3 §
Makuu- ja päivähytit

Yhden hengen makuuhytin vähimmäispinta-ala on 4,5 neliömetriä, jos aluksen bruttovetoisuus on alle 3 000, 5,5 neliömetriä, jos aluksen bruttovetoisuus on vähintään 3 000 ja alle 10 000 ja 7,0 neliömetriä, jos aluksen bruttovetoisuus on 10 000 tai enemmän.

Matkustaja- ja erikoisaluksella muun kuin päällystöön kuuluvan laivaväen makuuhytin vähimmäispinta-ala on 7,5 neliömetriä kahden hengen hytissä, 11,5 neliömetriä kolmen hengen hytissä ja 14,5 neliömetriä neljän hengen hytissä. Sellaisella muulla kuin matkustaja- tai erikoisaluksella, jonka bruttovetoisuus on alle 1 000 ja jonka osalta työsuojeluviranomainen on myöntänyt poikkeuksen laivaväen työ- ja asuinympäristöstä sekä ruokahuollosta aluksella annetun lain (395/2012) 11 §:n mukaisesti, makuuhytin voi jakaa kaksi henkilöä edellyttäen, että hytin lattiapinta-ala on vähintään 7 neliömetriä.

Aluksen päälliköllä, yliperämiehellä, konepäälliköllä, ensimmäisellä konemestarilla ja talousosaston esimiehellä on oltava makuuhytin yhteydessä erillinen päivähytti. Mikäli vaatimus erillisestä päivähytistä on kohtuuton aluksen käyttötarkoitus ja liikennealue huomioon ottaen, voidaan tästä vaatimuksesta myöntää poikkeus sellaisen aluksen osalta, jonka bruttovetoisuus on alle 3 000 siten kuin laivaväen työ- ja asuinympäristöstä sekä ruokahuollosta aluksella annetun lain 11 §:ssä säädetään. Jos päällystöön kuuluvalla ei ole makuuhytin yhteydessä erillistä päivähyttiä, on makuuhytin vähimmäispinta-alan oltava matkustaja- ja erikoisaluksilla 8,5 neliömetriä ja muilla aluksilla 7,5 neliömetriä, jos aluksen bruttovetoisuus on alle 3 000, 8,5 neliömetriä, jos aluksen bruttovetoisuus on vähintään 3 000 mutta alle 10 000, ja 10,0 neliömetriä, jos aluksen bruttovetoisuus on 10 000 tai enemmän.

Miehillä ja naisilla on oltava erilliset makuuhytit.

4 §
Ilmanvaihto

Asuintilojen on oltava ilmastoituja. Ilmanvaihdon on oltava riittävä ottaen huomioon tilan käyttötarkoitus. Makuu- ja ruokailutilojen tuuletusjärjestelmien tulee olla säädettävissä siten, että tyydyttävä ilman laatu ja riittävä ilmanvaihto voidaan varmistaa kaikissa sää- ja ilmasto-olosuhteissa. Saniteettitiloista ja sairashytistä poistoilma on johdettava suoraan ulkoilmaan.

Asuintilojen koneellinen ilmanvaihtolaitteisto on pidettävä toimintakunnossa. Laitteistossa oleva laivaväelle välitöntä terveyshaittaa aiheuttava lika ja muut epäpuhtaudet on puhdistettava. Laitteiston on toimittava niin, että laivaväen terveydelle ei aiheudu haittaa tai vaaraa.

5 §
Lämmitys

Lämmityksen on oltava riittävä aluksen liikennealue huomioon ottaen. Lämpötilan on oltava noin 20 celsiusastetta. Lämmön on jakauduttava tilaan tasaisesti siten, ettei siitä aiheudu haittaa.

6 §
Valaistus

Asuintiloissa on oltava yleisvalaistus, tarvittaessa paikallisvalaistus ja asuintilojen kulkuteillä varavalaistus. Makuusijan pääpuolessa on oltava lukuvalaistus. Lisäksi makuu- tai päivähytissä on oltava pöytävalaistus.

Valaistuksen on oltava väriltään yhtenäinen, mahdollisimman lähellä luonnonvaloa ja kohdistettu siten, ettei siitä aiheudu häikäisyä tai muuta näkemistä haittaavaa vaikutusta. Lisäksi valo on suunnattava siten, ettei siitä muodostu häiritsevää tai väärää näkövaikutelmaa synnyttävää varjoa. Haittaavan varjonmuodostuksen välttämiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota käytävien ja portaikkojen valaistuksessa.

Katkaisijat on sijoitettava siten, että valaistuksen jatkuva ylläpitäminen erityisesti kulkuteillä on mahdollista. Katkaisijoiden sijaintitaajuutta arvioitaessa tulee huomioida mahdolliset yleiskatkaisijat.

7 §
Valaistusvoimakkuuden vähimmäisarvot

Asuintilojen keinovalaistuksen valaistusvoimakkuuden tulee olla vähintään seuraava:

Yleisvalaistus 100 luksia
Pöytävalaistus ruokailu- ja virkistystiloissa 150 luksia
Luku- ja kirjoitusvalaistus
Pöytävalaistus 500 luksia
Makuusijan lukuvalaistus 300 luksia
Käytävät ja portaikot 100 luksia
Saniteettitilat
Yleisvalaistus 100 luksia
Peilivalaistus 300 luksia

Valaistusvoimakkuuden mittauksesta säädetään liitteessä 1.

8 §
Melu

Asuintilojen A-äänitason melu ei saa ylittää liitteen 2 mukaisia arvoja.

Melutaso mitataan ja mittaustulokset ilmoitetaan työsuojeluviranomaiselle liitteen 3 mukaisesti.

9 §
Ilmaäänen eristys

Ilmaäänen eristyksen asuinhyttien ja muiden tilojen välillä tulee olla vähintään seuraavien eristysindeksilukujen mukaisia:

1. Asuinhytti – asuinhytti 30 dB
2. Asuinhytti – meluinen tila, jonka A-äänitaso on korkeintaan 85 dB 45 dB
3. Asuinhytti – käytävä 30 dB
4. Oleskelutila – avokansi 40 dB

Aluksen ilmaäänen eristyksen mittaus on suoritettava, mikäli havaitaan tai on syytä epäillä, että eristys ei vastaa edellä mainittuja eristysindeksilukuja.

10 §
Makuuhyttien varustelu

Makuuhytissä on oltava henkilökohtainen vuode jokaista makuuhyttiin sijoitettua laivaväkeen kuuluvaa kohden. Sängyn on oltava vähintään 1,98 metriä pitkä ja 0,80 metriä leveä. Lisäksi on oltava tuuletettava, lukittava ja hyllyllä varustettu vaatekaappi, jonka korkeus on vähintään 1,80 metriä, leveys 0,6 metriä ja syvyys 0,5 metriä sekä laatikkotilaa 0,1 kuutiometriä.

Makuu- tai päivähytissä on oltava pöytä ja jokaista hyttiin sijoitettua henkilöä varten istuin. Makuuhytissä tulee olla peili sekä kaappi henkilökohtaisia esineitä varten, kirjahylly ja tarpeellinen määrä vaatekoukkuja. Makuusija on varustettava verhoilla, mikäli makuuhytissä on useampia makuusijoja.

Aluksella, jonka bruttovetoisuus on vähintään 500, on oltava yksi ylimääräinen vaatekaappi sellaisissa hyteissä, joihin sijoitetaan säännöllisesti vaihtuvaa henkilöstöä.

Aluksella, jonka bruttovetoisuus on alle 500 tai erikoisaluksella hytin varustelusta voidaan poiketa, jos se on teknisesti välttämätöntä ja muuten voidaan järjestää samantasoinen varustelu.

11 §
Virkistystilat

Aluksen avoimelle kannelle on varattava virkistäytymistä varten tila tai tiloja, joihin laivaväellä on vapaa pääsy. Aluksella, jonka bruttovetoisuus on yli 500, on oltava tarkoituksenmukaisesti sijoitetut ja varustetut virkistystilat.

Aluksella, jonka bruttovetoisuus on vähintään 5 000, on oltava lisäksi asianmukaisesti varustettu kokoontumishuone sekä erikseen tilat harrastustoimintaa ja kuntoliikuntaa varten.

12 §
Käytävät

Käytävän vapaan, käsijohteiden välisen leveyden on oltava vähintään seuraava:

aluksen bruttovetoisuus käytävän vapaa leveys (metriä)
alle 100 0,65
100 - 499 0,70
500 - 999 0,75
1 000 - 2 999 0,85
3 000 ja yli 0,90
13 §
Ruokailutilat

Aluksella on oltava riittävän tilavat ja asianmukaisesti varustetut ruokailutilat. Ruokailutilat on suunniteltava matkustaja-aluksia lukuun ottamatta siten, että koko laivaväki voi ruokailla samanaikaisesti ja että niihin tulee luonnonvalo. Ruokailutilan pinta-alan on oltava vähintään 1,5 neliömetriä ruokailijaa kohden.

Aluksella, jonka bruttovetoisuus on alle 100 tai erikoisaluksella ruokailutiloja koskevista säännöksistä voidaan poiketa, jos se on teknisesti välttämätöntä.

14 §
Keittiö

Aluksella, jonka bruttovetoisuus on vähintään 100, on oltava asianmukaisesti varustettu keittiö.

15 §
Peseytymistilat

Aluksella on oltava asianmukaisesti varustetut peseytymistilat erikseen miehille ja naisille. Aluksella, jonka bruttovetoisuus on vähintään 500, on jokaisessa makuuhytissä, matkustaja-aluksia lukuun ottamatta, oltava pesuallas ellei pesuallasta ole hyttiin liittyvässä kylpyhuoneessa.

Jos aluksella ei ole suihkua yhden tai kahden henkilön omassa käytössä, on aluksella oltava peseytymistilat, joissa on pesuallas, wc ja suihku jokaista kuutta henkilöä kohden.

16 §
Käymälät

Aluksella on oltava vähintään yksi käymälä. Jokaisessa käymälässä on oltava pesuallas.

Aluksella, jonka bruttovetoisuus on vähintään 500, on oltava käymälät, joihin on vaivaton pääsy komentosillalta, konehuoneesta ja konevalvontahuoneesta. Lastialuksella, jonka bruttovetoisuus on vähintään 500, on oltava käymälä, johon on pääsy suoraan kannelta.

17 §
Saunatilat

Aluksella, jonka bruttovetoisuus on vähintään 500, on oltava saunatilat, joihin sisältyy löylyhuone, pesuhuone ja pukuhuone. Löylyhuoneen oven tulee avautua ulospäin pelkällä työnnöllä.

18 §
Toimistot

Aluksella, jonka bruttovetoisuus on vähintään 500, on oltava erillinen toimisto tai neuvottelutila. Jos aluksen bruttovetoisuus on vähintään 1 600, on konepäälliköllä oltava toimisto. Lisäksi matkustajia tai kappaletavaraa kuljettavalla aluksella, jonka bruttovetoisuus on vähintään 500, on perämiehillä oltava toimisto.

19 §
Sairashytti

Aluksella on oltava sairashytti, jos laivaväkeä on vähintään 15 henkilöä ja jos alus on tavallisissa oloissa keskeytyksettä merellä yli kolme vuorokautta. Sairashyttiä saa käyttää vain sen suunniteltuun tarkoitukseen.

Sairashyttiin on oltava helppo pääsy kaikissa sääoloissa. Vuodepaikat, valaistus, ilmanvaihto ja lämmitys on suunniteltava siten, että ne edistävät potilaan hoitoa ja hyvinvointia.

Sairashytin yhteydessä on oltava kylpyhuone. Vuodepaikalla on oltava laite, jolla saa yhteyden komentosillalle.

20 §
Pesula

Aluksella, jonka bruttovetoisuus on vähintään 500, on oltava tilat laivaväen vaatteiden pesua, kuivausta ja silittämistä varten. Tilat on mitoitettava henkilömäärän ja tavanomaisen matkan keston mukaan riittäviksi. Pesula on varustettava asianmukaisin laittein.

21 §
Kaapit ja muut säilytystilat sekä ilmoitustaulu

Aluksella, jonka bruttovetoisuus on vähintään 500, on kansi- ja konehenkilökunnalla oltava makuuhytin ulkopuolella tuuletettava ja lukittava henkilökohtainen kaappi työvaatteiden säilyttämistä varten.

Päällystöllä ja miehistöllä on oltava erillinen tuuletettava ja lukittava tila kastuneiden työvaatteiden kuivattamista varten, jos aluksella asutaan säännöllisesti.

Aluksella on oltava tarkoituksenmukainen tila siivousvälineitä varten.

Laivaväen tullaamatonta tavaraa varten on oltava vähintään yksi asianmukaisesti sinetöitävä kaappi.

Työsuojelun yhteistoimintaa ja muita työsuhdetoimintaa koskevia asiakirjoja varten on järjestettävä asianmukainen säilytystila.

Aluksella on oltava tarkoituksenmukaiseen paikkaan sijoitettu ilmoitustaulu.

22 §
Ruoansäilytystilat

Ruoansäilytystilat on sijoitettava siten, että niihin pääsee vaivatta keittiöstä. Ruoka on voitava kuljettaa alukseen ja varastoihin nostolaitteella tai muulla teknisellä apuvälineellä.

Eri elintarvikeryhmille on varattava asianmukaiset säilytystilat. Ruoansäilytystilat on varustettava lämpömittarein.

Pakastehuoneessa on oltava hälytyslaite. Pakastehuoneen ovi tulee voida avata myös sisäpuolelta. Pakaste- ja kylmähuoneessa on oltava riittävästi hyllytilaa.

23 §
Siisteys ja järjestys

Asuintiloissa on noudatettava siisteyttä ja järjestystä. Tilat on puhdistettava ja tuuletettava riittävän usein. Tilat on puhdistettava perusteellisesti kolmesti vuodessa, kun koko laivaväki vaihtuu ja kun tartuntavaara tai muu vastaava syy sitä vaatii. Makuuhytit ja päivähytit on puhdistettava perusteellisesti silloin, kun kaikki hyttiin sijoitetut henkilöt vaihtuvat.

24 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013.

Tällä asetuksella kumotaan laivaväen asuintiloista aluksella annettu asetus (518/1976).

Asetuksen 2–4, 12, 13 ja 16 §:ää ei sovelleta alukseen:

1) joka on käytössä tai valmis tämän asetuksen voimaan tullessa;

2) jonka köli on laskettu 30 päivänä huhtikuuta 2013 tai sitä ennen;

3) joka on hankittu käytettynä ulkomailta 20 päivänä elokuuta 2023 tai sitä ennen.

Edellä 2 momentissa tarkoitettuihin aluksiin sovelletaan eräitä aluksen tiloja koskevia mittoja ja henkilömääriä seuraavasti:

1) aluksessa, jonka bruttovetoisuus on alle 400, on vapaan korkeuden oltava asuintilojen tavanomaisilla kulku- ja oleskelualueilla vähintään 1,90 metriä ja muilla aluksilla vähintään 1,98 metriä;

2) makuuhyttien henkilömäärien on oltava liitteen 4 ja makuuhyttien lattiapinta-alojen liitteen 5 mukaisia;

3) käytävän vapaan, käsijohteiden välisen leveyden on oltava vähintään seuraavan taulukon mukainen:

aluksen bruttovetoisuus käytävän vapaa leveys (metriä)
65 - 399 0,65
400 - 999 0,75
1 000 - 2 999 0,85
3 000 ja yli 0,90

4) ruokailutilan lattiapinta-alan on oltava vähintään 1 neliömetri ruokailijaa kohden;

5) aluksessa, jonka bruttovetoisuus on yli 400, on oltava koneellinen ilmanvaihto ja muissa aluksissa asuintilojen ilmanvaihdon on oltava riittävä.

Jos edellä 3 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen alusten asuintilat eivät täytä tämän asetuksen voimaan tullessa 4 momentin 1–4 kohdan mukaisia vaatimuksia ja jos asuintilojen muuttaminen vaatimusten mukaisiksi on käytännössä mahdotonta, ei edellä mainittuja säännöksiä tarvitse soveltaa edellyttäen, että asuintilat muutoin ovat asianmukaiset ja turvalliset käyttää.

Neuvoston direktiivi 2009/13/EY; EUVL L 124, 20.5.2009

Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2012

Sosiaali- ja terveysministeri
Paula Risikko

Hallitussihteeri
Tuula Andersin

Liite 1

Valaistusvoimakkuuden mittaus

1. Yleisvalaistus

Mittaus tulee suorittaa 0,8 metrin korkeudella lattiasta tai portaiden ollessa kyseessä vastaavalla korkeudella askelman pinnasta.

Alue tulee jakaa neliön muotoisiin ruutuihin, joiden sivun pituus enintään yksi metri ja havaintopisteiksi valitaan ruutujen keskipisteet.

Käytävien ja portaikkojen mittaus tulee suorittaa käytävän tai portaikon keskiviivalla havaintopisteiden välin ollessa enintään kaksi metriä.

2. Paikallisvalaistus

Paikallisvalaistusta mitattaessa havaintopiste valitaan valaisimen käyttötarkoituksen mukaan. Mikäli valaisimia on samassa huoneessa useampia kuin yksi, mittaus tulee suorittaa samaa menettelyä käyttäen kuin yleisvalaistusta mitattaessa.

3.

Yleisvalaistuksen ja paikallisvalaistuksen voimakkuudet tulee mitata erikseen muissa tiloissa paitsi saniteettitiloissa.

4.

Yleisvalaistusta ja paikallisvalaistusta mitattaessa tulee makuusijan valaisimen olla sammutettuna.

Liite 2

Aluksen bruttovetoisuus
alle 500 500 - 2 999 3 000 - 9 999 10 000 tai yli
Makuu-, päivä- ja sairashytit
jatkuva tasainen melu merellä tai satamassa 70 dB 65 dB 60 dB 60 dB
ajoittainen melu merellä tai satamassa 75 dB 70 dB 65 dB 65 dB
Ruokailutilat sekä päivä- ja kokoontumishuoneet
jatkuva tasainen melu merellä tai satamassa 75 dB 70 dB 65 dB 60 dB
ajoittainen melu merellä tai satamassa 75 dB 70 dB 70 dB 65 dB

Ulkomailta käytettynä hankitun aluksen makuuhyttien A-äänitaso saa ylittää enintään 5 dB edellä mainitut arvot.

Liite 3

Melun mittaus asuintiloissa

1 Yleistä

Melu tulee mitata

1) kaikissa uusissa aluksissa;

2) aluksissa, joissa on tehty olennaisia muutos- tai korjaustöitä;

3) aluksessa, jonka pääkone on vaihdettu ja;

4) käytettynä ulkomailta ostetussa aluksessa, mikäli hyväksyttävää melun mittausta ei ole tehty ennen aluksen ostoa.

Melun mittaus on tehtävä pätevän henkilön toimesta.

2      Mittausolosuhteet

- Melu tulee mitata aluksen ollessa kulussa painolastissa tai vakaassa kurssissa.

- Mittauksen aikana tulee aluksen pääkoneiston kuormituksen olla vähintään 80 prosenttia maksimikuljetustehosta. Myös tarvittavien apukoneiden, tuuletuslaitteiden ja muiden jatkuvasti käytettävien laitteiden tulee olla käynnissä.

- Mikäli on syytä olettaa, että aluksen purkaukseen ja lastaukseen käytettävät laitteet aiheuttavat niin paljon melua, että säädetyt arvot ylittyvät, on mittaus suoritettava myös purku- ja lastauslaitteiden käynnissä ollessa.

3      Mittauslaitteet

- Mittaus suoritetaan A-painotussuodatinta käyttäen.

- Mittaus suoritetaan äänitasomittarilla, joka täyttää vähintään kansainvälisen sähkökomission (IEC) julkaisussa nro 179 tai [IEC 804-1985] asetetut tarkkuusäänitasomittarin vaatimukset.

- Mittauslaite on tarkistettava ennen jokaista mittaussarjaa ja jokaisen mittaussarjan jälkeen. Tarkastuksessa on käytettävä luotettavaa vakioäänilähdettä.

- Osoitinlaitteen tulee melun mittauksen aikana olla säädetty asentoon ”fast response”. Mikäli osoitinlaitteen näyttöpoikkeamat ovat suuret, säädetään laite asentoon ”slow response”. Mittarin keskimääräinen näyttö on tällöin äänenpainetason arvo. Kun kyseessä on tasainen melu, tulee jokaisen mittauksen kestää vähintään viisi sekuntia. Mittausarvot pyöristetään lähimpään kokonaiseen desibeliarvoon.

4      Mittauspaikat

- Kaikissa asuintiloissa tulee suorittaa vähintään yksi mittaus, jolloin mikrofoni tulee asettaa keskelle huonetta noin 1,25 metrin korkeudelle lattialevystä tai korvan korkeudelle siinä asennossa, jossa henkilöt yleensä ovat huoneessa.

- Mittausta ei saa suorittaa 0,5 metriä lähempänä seinää, kantta, huonekalua tms.

- Tuuletus- tai ilmastointilaite tulee säätää täydelle teholle. Mittausta ei saa suoritta yhtä metriä lähempänä tuuletusaukkoa.

5      Mittaustulosten ilmoittaminen

Mittauksista on tehtävä 1 kohdassa mainituista aluksista aluskohtainen selvitys, joka on toimitettava työsuojeluviranomaiselle kuuden kuukauden kuluessa omistusoikeuden siirtymisestä. Selvityksen tulee sisältää mittaajan allekirjoittama ilmoitus aluksen eri tiloissa esiintyvästä melusta.

Selvityksestä tulee ilmetä mittaustulokset mittauspisteittäin. Mittauspisteet tulee merkitä selvitykseen liitettäviin aluksen yleisjärjestely- tai sisustuspiirustuksiin.

Selvityksessä on ilmoitettava

1) matkan laatu, esimerkiksi koeajo tai matka satamien a ja b välillä;

2) aluksen syväys keulassa ja perässä;

3) tuuli, sää ja merenkäynti;

4) nopeus ja kurssi;

5) pää- ja apukoneiston kuormitus ja kierrosluku sekä maksimikierrosluku;

6) muut merkittävät melulähteet, jotka olivat vaikuttamassa mittauksen aikana;

7) mittauslaitteiden ja mikrofonien merkit ja tyypit sekä;

8) muista olosuhteista, joilla on merkitystä melun määrityksessä.

Liite 4

Makuuhyttien henkilömäärät:

Samaan makuuhyttiin ei saa sijoittaa useampia miehistöön kuuluvia kuin

1) neljä henkilöä, jos aluksen bruttovetoisuus on alle 100;

2) kolme henkilöä, jos aluksen bruttovetoisuus on vähintään 100 mutta alle 400;

3) kaksi henkilöä, jos aluksen bruttovetoisuus on vähintään 400.

Jokaisella päällystöön tai alipäällystöön kuuluvalla on oltava oma makuuhytti.

Aluksessa, jonka bruttovetoisuus on yli 1 000 ja joka ei ole matkustaja-alus, on jokaisella laivaväkeen kuuluvalla oltava oma makuuhytti, jos se on mahdollista aluksen koko, käyttötarkoitus ja yleisjärjestely huomioon ottaen.

Aluksessa, jonka bruttovetoisuus on yli 3 000, on aluksen päälliköllä, konepäälliköllä, yliperämiehellä, ensimmäisellä konemestarilla, yhdellä radiosähköttäjällä ja talousosaston esimiehellä oltava mikäli mahdollista makuuhytin lisäksi siihen liittyvä päivähytti.

Liite 5

Makuuhyttien lattiapinta-alat:

1. Päällystö ja alipäällystö

aluksen bruttovetoisuus päällystö; pinta-ala vähintään (m2) alipäällystö; pinta-ala vähintään (m2)
65 - 99 4,70 3,00
100 - 399 5,00 3,15
400 - 999 5,90 3,50
1 000 - 2 999 6,50 3,75
3 000 - 9 999 7,50 4,25
10 000 ja yli 7,50 4,75

2. Miehistö muissa kuin matkustaja-aluksissa

aluksen bruttovetoisuus pinta-ala vähintään (m2)
1 henkilö 2 henkilöä 3 henkilöä 4 henkilöä
65 - 99 3,00 4,00 6,00 8,00
100 - 399 3,15 4,30 6,45 -
400 - 999 3,50 5,00 - -
1 000 - 2 999 3,75 5,50 - -
3 000 - 9 999 4,25 6,50 - -
10 000 ja yli 4,75 7,50 - -

3. Miehistö matkustaja-aluksissa

aluksen bruttovetoisuus pinta-ala vähintään (m2)
1 henkilö 2 henkilöä 3 henkilöä 4 henkilöä
65 - 99 2,85 3,70 5,55 7,40
100 - 399 3,00 4,00 6,00 -
400 - 2 999 3,35 4,70 - -
3 000 ja yli 3,75 6,00 - -

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.