817/2012

Annettu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2012 

Valtiovarainministeriön asetus Väestörekisterikeskuksen suoritteiden maksuista vuosina 2013 ja 2014

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain (661/2009) 72 §:n nojalla, valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994, sekä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 495/2005:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään Väestörekisterikeskuksen suoritteiden maksullisuudesta, maksuperusteista sekä julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä maksuista

2 §
Maksuttomat julkisoikeudelliset suoritteet

Väestörekisterikeskuksen maksuttomia julkisoikeudellisia suoritteita ovat:

1) väestötietojärjestelmän toimivuuden varmistaminen ja rekisteritoimintojen yhtenäisyydestä huolehtiminen;

2) väestökirjanpidon menetelmien kehittäminen ja rekisterihallinnon paikallisviranomaisten ohjaus;

3) avoimen tietoverkon kautta sähköisessä muodossa jaettavat julkiset tilastot, luettelot ja vastaavat selvitykset;

4) uskonnonvapauslaissa (453/2003) tarkoitetut uskonnollisten yhdyskuntien rekisteröintiin liittyvät tehtävät;

5) väestötietojärjestelmän vakiomuotoiset palvelut valtion virastoille ja laitoksille sekä tuomioistuimille ja muille lainkäyttöelimille, kunnallisille viranomaisille, eduskunnalle ja sen virastoille ja laitoksille, tasavallan presidentin kanslialle, Ahvenanmaan maakunnassa toimiville maakunnan, kunnan ja valtion viranomaisille, tieteelliseen tutkimukseen ja lakisääteiseen tutkintoon johtavaa koulutusta järjestäville oppilaitoksille sekä Kansaneläkelaitokselle;

6) väestötietojärjestelmän rakennus- ja huoneistotietojen toimittaminen kunnalle poimintapalveluna tai muutostietopalvelun perustietotoimituksena kerran kalenterivuoden aikana; sekä

7) väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain (661/2009) 12 §:ssä tarkoitetun henkilötunnuksen muuttamista koskevan hakemuksen käsittely.

3 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Väestörekisterikeskuksen omakustannusarvon mukaisia maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita ovat:

1) muut kuin vakiomuotoiset väestötietopalvelut 2 §:n kohdassa 5 tarkoitetuille tahoille;

2) väestötietopalvelut muille kuin 2 §:n kohdassa 5 tarkoitetuille julkisoikeudellisille yhteisöille;

3) väestötietopalvelut evankelis-luterilaiselle kirkolle ja ortodoksiselle kirkolle julkisoikeudellista tietotarvetta varten;

4) väestötietopalvelut yrityksille ja yhteisöille lakiin tai asetukseen perustuvaa julkisoikeudellista tietotarvetta varten;

5) muut kuin vakiomuotoiset väestötietopalvelut tieteellistä tutkimusta varten;

6) henkilökorttilain (829/1999) 3 §:n 1 momentissa tarkoitettujen varmenteiden myöntäminen sähköiselle henkilökortille ja sirualusta, passilain (671/2006) 5 c §:n 2 momentissa tarkoitettujen varmenteiden luominen passille, ulkomaalaislain (301/2004) 33 b §:n 2 momentissa tarkoitettujen varmenteiden luominen oleskelulupakortille ja oleskelukortille sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain (159/2007) 14 §:n 3 momentissa ja sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain (61/2007) 7 §:n 2 momentissa tarkoitettujen varmenteiden luominen terveydenhuollon toimikortille ja muulle tekniselle alustalle; sekä

7) muut kuin edellä 2 §:ssä mainittuihin tehtäviin liittyvät koulutus- ja konsultointipalvelut edellä kohdissa 1-5 mainituille tahoille.

Edellä 1 momentissa mainituista suoritteista peritään liitteen mukaiset kiinteät maksut tai, jollei suoritetta ole maksutaulukossa mainittu, tapauskohtaisesti erikseen määrättävät maksut. Sähköisen lääkemääräyksen käyttömaksuista ja Väestörekisterikeskukselle maksettavasta osuudesta käyttömaksujen tuotosta varmennepalvelukustannusten kattamiseksi säädetään sähköisen lääkemääräyksen käyttömaksuista annetussa sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa (1108/2011).

4 §
Alennetun omakustannusarvon mukaiset julkisoikeudelliset suoritteet

Väestörekisterikeskus perii väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain 72 § 2 momentin perusteella vain suoritteen luovuttamisesta aiheutuneet tietojenkäsittelykustannukset sekä tietopalvelua koskevien järjestelmien, ohjelmien ja sovellusten valmistamisesta ja ylläpidosta aiheutuneet pääoma- ja korkokustannukset seuraavissa tapauksissa:

1) evankelis-luterilaisen kirkon ja ortodoksisen kirkon seurakunnille jäsenrekisterin ylläpitoa ja erikseen säädettyjä viranomaistehtäviä varten luovutetut henkilötiedot.

5 §
Liiketaloudellisin perustein hinnoitellut suoritteet

Väestörekisterikeskuksen liiketaloudellisin perustein hinnoiteltuja suoritteita ovat:

1) muut kuin 2 - 4 §:ssä mainitut väestötietopalvelut sekä 3 §:ssä mainitut sähköisen asioinnin varmennepalvelut;

2) muut kuin 2 §:ssä mainittuihin tehtäviin liittyvät ja 3 §:n 1 momentin 7 kohdassa tarkoitetut koulutus- ja konsultointipalvelut;

3) muu kuin 2 §:n 3 kohdassa tarkoitettu julkaisutoiminta;

4) muut kuin 2 - 3 §:ssä tarkoitetut asiakirjat tai niiden jäljennökset;

5) tietojen tai asiakirjojen lähettämisestä ja postittamisesta aiheutuvat lisäpalvelut, jollei oheisessa maksutaulukossa toisin määrätä; sekä

6) Väestörekisterikeskuksen hallinnassa olevien tilojen ja laitteiden käyttö.

6 §
Julkisuuslain perusteella annettavat suoritteet

Viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää aiheutuneita kustannuksia vastaavaksi tiedon hakenut ja kopiota ja tulosteita antanut viranomainen ottaen huomioon, mitä viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään.

7 §
Viranomaisen toimivalta

Väestörekisterikeskuksella on itsenäinen toimivalta edellä 5 §:ssä tarkoitettujen liiketaloudellisten suoritteiden maksuja ja hinnoittelua koskevissa asioissa.

8 §
Voimaantulo- ja siirtymäsäännös

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013 ja on voimassa vuoden 2014 loppuun.

Suoritteesta, jota koskeva asia on tullut vireille ennen tämän asetuksen voimaantuloa, peritään maksu tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaan.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

  Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2012

Hallinto- ja kuntaministeri
Henna Virkkunen

Lainsäädäntöneuvos
Sami Kouki

Maksutaulukko

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.