728/2012

Annettu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2012

Valtioneuvoston asetus Kilpailu- ja kuluttajavirastosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain (661/2012) 2 §:n 3 momentin, 3 §:n 6 momentin ja 5 §:n 2 momentin sekä valtion virkamieslain (750/1994) 8 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin niistä on valtion virkamieslain 8 §:n 2 momentti laissa 281/2000:

1 §
Tehtävät

Sen lisäksi, mitä Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain (661/2012) 2 §:ssä säädetään, Kilpailu- ja kuluttajavirasto:

1) seuraa ja arvioi kilpailuolosuhteita ja kuluttajien asemaan vaikuttavaa kehitystä sekä elinkeinoelämään liittyvien säännösten ja määräysten valmistelua ja antaa lausuntoja kysymyksistä, joilla saattaa olla kilpailu- tai kuluttajapoliittisia vaikutuksia;

2) toimii perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklassa vahvistettujen kilpailusääntöjen täytäntöönpanosta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1/2003 35 artiklassa tarkoitettuna kansallisena kilpailuviranomaisena ja voi tehdä yrityskeskittymien valvonnasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 4 artiklan 4 ja 5 kohdassa sekä 9 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen, 9 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun huomautuksen ja 22 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetun pyynnön;

3) osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön ja vastaa virastolle kuuluvista kansainvälisistä tehtävistä ja velvoitteista;

4) antaa elinkeinonharjoittajille ja kuluttajille tietoa viraston ja kuluttaja-asiamiehen toimialaan kuuluvan lainsäädännön sisällöstä ja soveltamiskäytännöstä sekä julkaisee tärkeimmät ratkaisut sopivalla tavalla;

5) harjoittaa toimialaansa kuuluvaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa;

6) huolehtii sellaisista kuluttajakysymyksistä, jotka eivät kuulu muiden kuluttajaviranomaisten tehtäviin.

2 §
Aluehallintoviraston ohjaaminen

Kilpailu- ja kuluttajavirasto sekä kuluttaja-asiamies ohjaavat kumpikin omalla toimialallaan aluehallintovirastoa.

3 §
Neuvottelukunnan tehtävät ja kokoonpano

Kilpailu- ja kuluttajaviraston neuvottelukunnan tehtävänä on tukea viraston strategista suunnittelua sekä edistää viraston ja sen sidosryhmien välistä yhteistyötä.

Neuvottelukunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä enintään 14 muuta jäsentä, jotka edustavat ministeriöitä ja muita viranomaisia sekä viraston keskeisiä sidosryhmiä. Kullekin jäsenelle on määrättävä henkilökohtainen varajäsen. Lisäksi neuvottelukunnassa ovat Kilpailu- ja kuluttajaviraston pääjohtaja ja ylijohtajat sekä henkilöstön edustaja.

Työ- ja elinkeinoministeriö asettaa neuvottelukunnan kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

4 §
Henkilöstön nimittäminen ja ottaminen

Pääjohtaja nimittää muut virkamiehet kuin kilpailuasioiden vastuualueen ylijohtajan ja kuluttaja-asioiden vastuualueen ylijohtajan sekä ottaa työsopimussuhteisen henkilöstön, jollei työjärjestyksessä toisin määrätä.

5 §
Kelpoisuusvaatimukset

Pääjohtajalta vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto, tehtävän edellyttämää monipuolista kokemusta sekä käytännössä osoitettua johtamistaitoa ja johtamiskokemusta.

Kilpailuasioiden vastuualueen ylijohtajalta vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto, hyvää perehtyneisyyttä kilpailuasioihin ja käytännössä osoitettua johtamistaitoa.

Kuluttaja-asioiden vastuualueen ylijohtajalta vaaditaan ylempi oikeustieteellinen korkeakoulututkinto, hyvää perehtyneisyyttä kuluttaja-asioihin ja käytännössä osoitettua johtamistaitoa.

Muulta välittömästi pääjohtajan alaisen toimintayksikön päälliköltä vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyyttä viran tehtäväalaan ja käytännössä osoitettua johtamistaitoa.

6 §
Sijaisten määrääminen

Pääjohtajan sekä kilpailuasioiden vastuualueen ylijohtajan ja kuluttaja-asioiden vastuualueen ylijohtajan sijaisen määrää työ- ja elinkeinoministeriö.

Muun henkilöstön sijaiset määrää pääjohtaja, jollei työjärjestyksessä toisin määrätä.

7 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013.

  Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2012

Työministeri
Lauri Ihalainen

Vanhempi hallitussihteeri
Mikko Holm

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.