727/2012

Annettu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2012

Valtioneuvoston asetus Taiteen edistämiskeskuksesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään Taiteen edistämiskeskuksesta annetun lain (657/2012) ja valtion virkamieslain (750/1994) 8 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin niistä viimeksi mainittu on laissa 281/2000, seuraavasti:

1 §
Taiteen edistämiskeskuksen toiminnan järjestäminen

Sen lisäksi, mitä Taiteen edistämiskeskuksesta annetussa laissa (657/2012) säädetään, keskuksen aluetoimipisteillä voi olla sivutoimipisteitä.

2 §
Tehtävät

Sen lisäksi, mitä Taiteen edistämiskeskuksesta annetussa laissa säädetään, keskuksen tehtävänä on:

1) seurata ja arvioida keskuksen toimialan kehitystä ja tehdä toimintaa koskevia kehittämisehdotuksia;

2) päättää läänintaiteilijoiden toimialat ja tehtävät kuultuaan alueellisia taidetoimikuntia;

3) ratkaista tarvittaessa minkä taidetoimikunnan alaan toimikuntien ratkaistavaksi annettu asia kuuluu ja huolehtia toimikuntien välisestä yhteistyöstä;

4) jakaa keskukselle osoitetuista määrärahoista varat toimikuntien päätettäviksi.

3 §
Henkilöstö

Keskuksella on johtajan lisäksi muita virkamiehiä. Lisäksi keskuksella voi olla työsopimussuhteista henkilöstöä.

4 §
Johtajan tehtävät

Johtaja kehittää keskuksen toimintaa sekä vastaa siitä, että keskukselle kuuluvat tehtävät hoidetaan tuloksellisesti.

Johtajan tehtävänä on järjestää keskuksen toiminta siten, että taideneuvostolla ja taidetoimikunnilla on edellytykset hoitaa laissa säädetyt taiteen edistämisen tehtävät.

5 §
Virkojen kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena keskuksen virkoihin on:

1) johtajalla ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys viran tehtäväalaan sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus;

2) toimintayksikön päälliköllä sekä virka-asemaltaan vastaavalla virkamiehellä ylempi korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyys viran tehtäväalaan ja käytännössä osoitettu johtamistaito; 

3) muulla virkamiehellä, joka toimii esittelijänä tai jonka tehtävät ovat vaativuudeltaan vastaavia, korkeakoulututkinto.

6 §
Virkojen täyttäminen

Johtajan nimittää opetus- ja kulttuuriministeriö enintään viiden vuoden määräajaksi.

Muun virkamiehen ja työsopimussuhteessa olevan nimittää tai ottaa johtaja, jollei työjärjestyksessä toisin määrätä.

7 §
Virkavapaus ja sijaisuus

Virkavapauden johtajalle myöntää opetus- ja kulttuuriministeriö. Muulle virkamiehelle virkavapauden myöntää johtaja, jollei työjärjestyksessä toisin määrätä. Viran hoidosta virkavapauden aikana tai viran ollessa avoinna määrää se viranomainen, joka myöntää virkavapauden.

Johtajan ollessa estynyt hänen tehtäviään hoitaa työjärjestyksessä määrätty virkamies.

8 §
Asioiden ratkaiseminen

Sen lisäksi, mitä Taiteen edistämiskeskuksesta annetussa laissa säädetään, johtaja ratkaisee esittelystä:

1) keskuksen yleisiä toimintalinjoja koskevat asiat ja niihin rinnastettavat muut asiat;

2) asiat, jotka koskevat keskuksen talousarvioehdotusta, esitystä keskuksen tulostavoitteiksi, toimintakertomusta sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaa;

3) yhteisöille myönnettävät valtionavustukset ja taiteilijoiden matka-apurahat;

4) muut tässä asetuksessa johtajan päätettäviksi säädetyt asiat.

Johtaja voi yksittäistapauksessa pidättää päätösvallan asiassa, jonka hänen alaisensa muutoin saisi ratkaista, ja asiassa, joka on työjärjestyksessä alaisen ratkaistavaksi annettu.

9 §
Valtion edustaminen

Keskus kantaa ja vastaa valtion puolesta sekä valvoo tuomioistuimessa ja muussa viranomaisessa valtion etua ja oikeutta keskuksen toimialaan kuuluvissa asioissa.

10 §
Taideneuvosto

Taideneuvosto nimetään aloittamaan kolmivuotinen toimikautensa syyskuun ensimmäisenä päivänä.

Taideneuvoston jäsenen paikan tullessa avoimeksi kesken toimikauden nimeää opetus- ja kulttuuriministeriö uuden jäsenen toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

Taideneuvosto kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta. Taideneuvosto on kutsuttava kokoukseen, jos kaksi jäsentä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamaansa asiaa varten.

Taideneuvosto on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on paikalla. Taideneuvoston kokouksessa asiat ratkaistaan erimielisyyden sattuessa yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan tulee päätökseksi se mielipide, jota puheenjohtaja on kannattanut. Keskuksen johtaja toimii taideneuvostossa ratkaistavien asioiden esittelijänä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö määrää taideneuvoston puheenjohtajalle ja muille jäsenille sekä asiantuntijoille maksettavista palkkioista.

11 §
Valtion taidetoimikunta ja alueellinen taidetoimikunta

Valtion taidetoimikunta ja alueellinen taidetoimikunta nimetään aloittamaan kaksivuotinen toimikautensa tammikuun ensimmäisenä päivänä.

Toimikunnan jäsenen paikan tullessa avoimeksi kesken toimikauden nimeää taideneuvosto uuden jäsenen toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

Toimikunnat kokoontuvat puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta. Toimikunta on kutsuttava kokoukseen, jos kaksi jäsentä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamaansa asiaa varten.

Toimikunta on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on paikalla. Toimikunnan kokouksessa asiat ratkaistaan erimielisyyden sattuessa yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan tulee päätökseksi se mielipide, jota puheenjohtaja on kannattanut.

Opetus- ja kulttuuriministeriö määrää toimikuntien puheenjohtajalle ja muille jäsenille sekä asiantuntijoille maksettavista palkkioista.

12 §
Alueellisten taidetoimikuntien toimialueet

Alueellisten taidetoimikuntien toimialueet ovat seuraavat ja ne muodostuvat yhden tai useamman maakunnan alueesta seuraavasti:

1) Uudenmaan toimikunta toimialueenaan Uudenmaan maakunnan alue;

2) Varsinais-Suomen toimikunta toimialueenaan Varsinais-Suomen maakunnan alue;

3) Satakunnan toimikunta toimialueenaan Satakunnan maakunnan alue;

4) Hämeen toimikunta toimialueenaan Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakuntien alueet;

5) Pirkanmaan toimikunta toimialueenaan Pirkanmaan maakunnan alue;

6) Kaakkois-Suomen toimikunta toimialueenaan Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakuntien alueet;

7) Etelä-Savon toimikunta toimialueenaan Etelä-Savon maakunnan alue;

8) Pohjois-Savon toimikunta toimialueenaan Pohjois-Savon maakunnan alue;

9) Pohjois-Karjalan toimikunta toimialueenaan Pohjois-Karjalan maakunnan alue;

10) Keski-Suomen toimikunta toimialueenaan Keski-Suomen maakunnan alue;

11) Pohjanmaan toimikunta toimialueenaan Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakuntien alueet;

12) Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun toimikunta toimialueenaan Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnan alueet;

13) Lapin toimikunta toimialueenaan Lapin maakunnan alue.

13 §
Voimaantulo ja siirtymäsäännös

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013.

Jos valtion taidetoimikunnan tai alueellisen taidetoimikunnan jäsenen paikka tulee avoimeksi Taiteen edistämiskeskuksesta annetun lain 15 §:n 4 momentissa tarkoitettuna aikana, opetus- ja kulttuuriministeriö nimeää uuden jäsenen toimikuntaan jäljellä olevaksi ajaksi.

  Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2012

Liikenneministeri
Merja Kyllönen

Ylijohtaja
Riitta Kaivosoja

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.