720/2012

Annettu Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 2012

Maa- ja metsätalousministeriön asetus sikaeläinten tunnistamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläintunnistusjärjestelmästä annetun lain (238/2010) nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan kesysikoihin, mini- ja mikrosiat mukaan lukien, villisikoihin sekä kesysian ja villisian risteymiin.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) emakolla kahdeksan kuukauden ikäistä tai vanhempaa naaraspuolista sikaeläintä;

2) karjulla kahdeksan kuukauden ikäistä tai vanhempaa urospuolista sikaeläintä;

3) nuorella siitossialla jälkeläisten tuotantoon tarkoitettua vähintään kolmen kuukauden, mutta alle kahdeksan kuukauden ikäistä uros- tai naaraspuolista sikaeläintä;

4) lihasialla lihantuotantoon tarkoitettua vähintään kolmen kuukauden, mutta alle kahdeksan kuukauden ikäistä sikaeläintä; sekä

5) porsaalla alle kolmen kuukauden ikäistä sikaeläintä.

3 §
Ilmoitukset eläintenpitäjä-, eläinvälittäjä- ja pitopaikkarekistereihin

Eläintunnistusjärjestelmästä annetun lain (238/2010), jäljempänä eläintunnistusjärjestelmälaki, 9 §:n 1 ja 2 momentissa ja 11 §:n 1 momentissa tarkoitetut eläintenpitäjää ja pitopaikkaa koskevat ilmoitukset toimitetaan sille kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka toimialueella eläinten pääasiallinen pitopaikka sijaitsee. Vastaavat eläinvälittäjää koskevat ilmoitukset toimitetaan sille aluehallintovirastolle, jonka toimialueella eläinvälitystoimintaa pääasiassa harjoitetaan.

Ilmoitusvelvollisuus koskee yhdenkin eläimen pitoa.

4 §
Pitopaikkakohtaisen eläinmäärän ilmoittaminen

Eläintunnistusjärjestelmälain 10 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettu pitopaikkakohtainen eläinmäärä ilmoitetaan jokaisen kalenterikuukauden osalta tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

5 §
Ilmoitukset eläinrekisteriin

Tiedot eläinrekisteriin ilmoitetaan eläintunnistusjärjestelmälain 13 §:n 1 momentin mukaisesti siten, että mainitun lain 12 §:ssä tarkoitetusta eläimen siirtämisestä, luovuttamisesta tai vastaanottamisesta ilmoitetaan viimeistään seitsemäntenä päivänä tapahtumasta.

6 §
Merkitsemisajankohta ja -tapa

Eläin merkitään eläintenpitäjäkohtaisella tunnistuskoodilla (merkintätunnus) ennen siirtämistä tai luovuttamista syntymäpitopaikasta. Eläin merkitään joko:

1) tatuoimalla merkintätunnus eläimen korvalehteen tai reiden ulkopintaan; tai

2) kiinnittämällä eläimeen merkintätunnuksella varustettu korvamerkki.

Merkintätunnuksen on oltava selkeästi ja ilman kohtuutonta vaivaa luettavissa eläimen koko elinajan. Merkintätunnuksen lisäksi eläin voidaan merkitä yksilöllisellä tunnistuskoodilla siten, ettei se heikennä tai vaaranna merkintätunnuksen luettavuutta.

Euroopan unionin jäsenvaltiosta Suomeen tuotu eläin säilyttää alkuperäisen merkintätunnuksensa.

Euroopan unionin alueen ulkopuolelta Suomeen tuotu eläin merkitään 1 momentin mukaisesti ennen siirtämistä tai luovuttamista tulopitopaikasta ja joka tapauksessa viimeistään 30 päivänä eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen loppuunsaattamisesta. Eläintä ei kuitenkaan tarvitse merkitä 1 momentin mukaisesti, jos eläin tuodaan suoraan pitopaikkaan, joka on eläintunnistusjärjestelmälain 5 §:n 4 kohdassa tarkoitetun elintarvikealan toimijan hallinnassa oleva teurastamo ja eläin teurastetaan viimeistään 30 päivänä eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen loppuunsaattamisesta.

Jos 1 momentissa tarkoitettu merkintätunnus muuttuu lukukelvottomaksi, on eläin merkittävä viivytyksettä uudelleen mainitussa momentissa tarkoitetulla tavalla.

7 §
Merkitsemistapa teuraskuljetukseen luovutettaessa

Sen lisäksi, mitä eläimen merkitsemisestä säädetään 6 §:ssä, eläin merkitään ennen teuraskuljetukseen luovuttamista tatuoimalla merkintätunnus eläimen keskiselän tai kyljen alueelle keskilinjan molemmille puolille (teurasmerkintä). Jos eläin luovutetaan teuraskuljetukseen suoraan syntymäpitopaikasta, voidaan eläin merkitä yksinomaan teurasmerkinnällä.

Edellä 1 momentista poiketen villisika voidaan luovuttaa teuraskuljetukseen ilman teurasmerkintää. 

8 §
Luettelon pitäminen

Eläimistä pidetään luetteloa eläintunnistusjärjestelmälain 21 ja 22 §:n mukaisesti. Edellä 6 §:n 4 momentissa tarkoitettu merkintätunnuksen muuttaminen sekä mainitun pykälän 5 momentissa tarkoitettu uudelleen merkintä on kirjattava luetteloon siten, että eläimen alkuperä on jäljitettävissä.

9 §
Valvontamäärä

Eläinten tunnistamista koskevan lainsäädännön noudattamista valvotaan vuosittain siten, että valvontamäärä kattaa vähintään kolme prosenttia pitopaikoista.

10 §
Pitopaikan kaikkia eläimiä koskeva kielto

Eläintunnistusjärjestelmälain 32 §:n 1 momentissa tarkoitetun kaikkia pitopaikassa olevia saman eläinlajin eläimiä koskevan kiellon edellytyksenä on, että vähintään 20 prosenttia eläimistä ei täytä tunnistus- ja rekisteröintivaatimuksia.

11 §
Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Tällä asetuksella kumotaan sikojen merkitsemisestä ja rekisteröinnistä annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (1296/2001).

Jos mini- tai mikrosian pitäminen on aloitettu ennen tämän asetuksen voimaantuloa, on eläintunnistusjärjestelmälain 9 §:n 1 momentissa tarkoitettu eläintenpitäjää koskeva ilmoitus sekä saman lain 11 §:n 1 momentissa tarkoitettu pitopaikkaa koskeva ilmoitus annettava tämän asetuksen 3 §:ssä tarkoitetulle viranomaiselle viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2013.

Neuvoston direktiivi 2008/71/EY (32008L0071); EYVL L 213, 8.8.2008, s. 31
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/15/EY (32000L0015); EYVL L 105, 3.5.2000, s. 34
Komission päätös 2000/678/EY (32000D0678); EYVL L 281, 7.11.2000, s.16

Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 2012

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Eläinlääkintöylitarkastaja
Ulla Joutsenlahti

Liite

Eläintenpitäjää koskevat 4 §:n mukaiset eläinmääräilmoitukset

Ilmoitettava eläinmäärä: Laskenta-ajanjakso tai – päivä: Ilmoittamisen ajankohta:
1) Pitopaikassa syntyneiden porsaiden lukumäärä Jokaisen kalenterikuukauden aikana pitopaikassa elävänä tai kuolleena syntyneiden porsaiden yhteismäärä Ensimmäinen vuosikolmannes: Tammi-, helmi-, maalis- ja huhtikuun tiedot on ilmoitettava viimeistään 31.5.
2) Pitopaikassa kuolleiden porsaiden lukumäärä Jokaisen kalenterikuukauden aikana pitopaikassa kuolleiden porsaiden yhteismäärä, kuolleena syntyneet mukaan luettuna Toinen vuosikolmannes: Touko-, kesä-, heinä- ja elokuun tiedot on ilmoitettava viimeistään 30.9.
3) Pitopaikassa kuolleiden emakoiden, karjujen, nuorten siitossikojen ja lihasikojen lukumäärä Jokaisen kalenterikuukauden aikana pitopaikassa kuolleiden muiden kuin porsaiden yhteismäärä Kolmas vuosikolmannes: Syys-, loka-, marras- ja joulukuun tiedot on ilmoitettava viimeistään 31.1.
4) Pitopaikassa olevien emakoiden, karjujen, nuorten siitossikojen, lihasikojen ja porsaiden tai mikro-/minisikojen lukumäärä Jokaisen kalenterikuukauden 1. päivänä pitopaikassa olevien eläinten lukumäärät ryhmittäin

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.