696/2012

Annettu Helsingissä 29 päivänä marraskuuta 2012

Valtioneuvoston asetus edunvalvojan palkkion suuruudesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään holhoustoimesta annetun lain (442/1999) 44 §:n 5 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 122/2011:

1 §
Palkkio edunvalvojan tehtävästä

Edunvalvojan holhoustoimesta annetun lain (442/1999) 44 §:n 2 momentin mukainen palkkio muodostuu vuotuisesta perusmaksusta ja lisämaksuista.

Jos edunvalvoja on määrätty kertaluonteiseen tai muuten rajattuun tehtävään, johon ei liity yleisesti päämiehen taloudellisten asioiden ja omaisuuden hoitamista, hän on oikeutettu saamaan tehtävästään palkkion esittämänsä kohtuullisen laskun mukaisesti.

2 §
Kulukorvaus, erityiskorvaus ja velvollisuus jättää palkkio perimättä

Edunvalvojan oikeudesta saada palkkion lisäksi kulukorvausta ja erityiskorvausta, säädetään holhoustoimesta annetun lain 44 §:n 2 momentissa. Tilanteista, joissa palkkiota ei saa periä, säädetään mainitun pykälän 3 ja 4 momentissa.

3 §
Perusmaksu

Perusmaksu on 440 euroa vuodessa.

Perusmaksu on kuitenkin 280 euroa, jos päämiehen holhoustoimesta annetun lain 44 §:n 3 momentissa tarkoitettu vuositulo on 14 000 euroa tai sitä pienempi ja hänen varallisuutensa arvo on pienempi kuin mainitun pykälän 4 momentissa tarkoitettu varallisuusraja.

4 §
Lisämaksut

Edunvalvonnan aloittamisesta aiheutuvista toimenpiteistä perittävä lisämaksu on 200 euroa. Holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä annetussa laissa (575/2008) tarkoitetulla palveluntuottajalla ei kuitenkaan ole oikeutta edunvalvonnan aloittamisesta perittävään lisämaksuun, jos edunvalvojan tehtävä on siirtynyt sille palveluntuottajan vaihtumisen vuoksi.

Toimenpiteestä, joka edellyttää holhousviranomaisen lupaa tai joka on vaativuudeltaan sellaista vastaava, perittävä lisämaksu on 200 euroa. Jos toimenpide koskee omaisuuden ositusta, erottelua tai perinnönjakoa, lisämaksuna saadaan kuitenkin periä 300 euroa, kun päämiehelle tulevan varallisuuden määrä on yli 20 000 euroa ja 600 euroa, kun päämiehelle tulevan varallisuuden määrä on yli 100 000 euroa.

Omaisuuden hoitamisesta perittävä lisämaksu on kaksi prosenttia hoidettavana olevan varallisuuden arvosta. Varallisuuden arvoksi katsotaan tällöin holhoustoimesta annetun lain 44 §:n 4 momentissa tarkoitettu varallisuus vähennettynä mainitussa momentissa tarkoitetun varallisuusrajan suuruisella euromäärällä.

5 §
Palkkion enimmäismäärä

Perusmaksun ja lisämaksun yhteenlaskettu määrä saa kuitenkin olla korkeintaan 18 prosenttia päämiehen laskennallisesta vuositulosta. Laskennallinen vuositulo on 2 ja 3 momentissa tarkoitetun vuositulon ja varallisuuteen perustuvan tulon yhteenlaskettu määrä.

Vuositulo on holhoustoimesta annetun lain 44 §:n 3 momentissa tarkoitettu tulo vähennettynä mainitussa momentissa tarkoitetun tulorajan suuruisella euromäärällä.

Varallisuuteen perustuva tulo on kaksi prosenttia edunvalvojan hoidettavana olevan päämiehen varallisuuden arvosta. Varallisuuden arvo on holhoustoimesta annetun lain 44 §:n 4 momentissa tarkoitettu varallisuus vähennettynä mainitussa momentissa tarkoitetun varallisuusrajan suuruisella euromäärällä

6 §
Palkkio vuotta lyhyemmältä ajalta

Jos edunvalvojan tehtävä on kestänyt vuotta lyhemmän ajan, peruspalkkion ja omaisuuden hoitamisesta perittävän lisämaksun yhteismäärä jaetaan kahdellatoista ja kerrotaan tehtävän hoitamista vastaavien kuukausien määrällä. Vajaa kuukausi katsotaan täydeksi kuukaudeksi.

Edellä asetuksen 3 §:n 2 momentissa ja 5 §:n 2 momentissa tarkoitettu vuositulo lasketaan jakamalla tehtävän hoitamisen aikana saatu tulo vastaavien kuukausien määrällä ja kertomalla kahdellatoista.

7 §
Arvonlisävero

Tässä asetuksessa säädetty edunvalvojan palkkio ei sisällä arvonlisäveroa.

8 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa tehtyihin edunvalvojan toimiin sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

  Helsingissä 29 päivänä marraskuuta 2012

Oikeusministeri
Anna-Maja Henriksson

Hallitusneuvos
Merja Muilu

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.