658/2012

Annettu Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 2012

Laki valtion taiteilija-apurahoista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan valtion taiteilija-apurahoista annetun lain (734/1969) 3 §:n 4 momentti sekä 4, 4 b, 4 d ja 4 e §, sellaisina kuin ne ovat, 3 §:n 4 momentti laissa 1135/2010, 4 § laissa 531/2008, 4 b § laissa 367/2000 sekä 4 d ja 4 e § laissa 666/2002, seuraavasti:

3 §

Taiteen edistämiskeskus päättää valtion taiteilija-apurahan suuruuden.


4 §

Tasavallan presidentti voi Taiteen edistämiskeskuksesta annetun lain (657/2012) 5 §:ssä tarkoitetun taideneuvoston esityksestä myöntää akateemikon arvonimen erittäin ansioituneelle taiteenharjoittajalle. Tällainen arvonimi voi olla samanaikaisesti korkeintaan yhdellätoista taiteenharjoittajalla. Toimituskirja, jolla arvonimi myönnetään, on maksuton.

4 b §

Apurahan myöntämisestä päättää Taiteen edistämiskeskuksesta annetun lain 6 §:ssä tarkoitettu valtion taidetoimikunta.

Apurahan myöntämistä koskevaan päätökseen saa vaatia oikaisua päätöksen tekijältä siten kuin hallintolaissa (434/2003) säädetään.

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valituksen saa tehdä vain sillä perusteella, että päätös on lainvastainen. Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Apurahaa tai avustusta koskevan päätöksen täytäntöönpanoon sovelletaan valtionavustuslain (688/2001) 35 §:ää.

4 d §

Valtion taiteilija-apuraha maksetaan kalenterikuukausittain noudattaen valtion virkamiesten palkkauksen yleiskorotuksista sovittuja perusteita. Maksatusaikataulusta voidaan perustellusta syystä poiketa.

4 e §

Tässä laissa tarkoitettuihin taiteilija-apurahoihin sovelletaan muutoin, mitä valtionavustuslaissa säädetään.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

HE 52/2012
SiVM 3/2012
EV 94/2012

  Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 2012

Tasavallan Presidentti
SAULI NIINISTÖ

Kulttuuri- ja urheiluministeri
Paavo Arhinmäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.