653/2012

Annettu Helsingissä 22 päivänä marraskuuta 2012

Valtioneuvoston asetus maa- ja metsätalousministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

kumotaan maa- ja metsätalousministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen (1061/2003) 3 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on asetuksessa 272/2008, ja

muutetaan 1 §:n 7, 8 ja 11 kohta, 3 §:n 1 momentti, 4 § sekä 5 §:n 2 momentti, sellaisena kuin niistä on 3 §:n 1 momentti asetuksessa 272/2008, seuraavasti:

1 §
Ministeriön tehtävät

Maa- ja metsätalousministeriön tehtäviä ovat:


7) eläinlääkinnälliset ja kasvinterveydelliset rajatarkastukset;

8) kasvinterveys sekä maa- ja puutarhatalouden ja metsätalouden tuotantopanokset;


11) vedenhankinta ja viemäröinti, vesistöjen säännöstely, tulvariskien hallinta, maankuivatus ja kastelu, patoturvallisuus ja vesistörakenteiden ylläpito, valtion velvoitteet vesilain (587/2011) mukaisen luvan haltijana sekä muu vesivarojen käyttö ja hoito mukaan lukien niihin liittyvät rajavesistöasiat;


3 §
Ministeriön organisaatio

Ministeriössä on ruokaosasto, luonnonvaraosasto sekä hallinto- ja suunnitteluosasto.


4 §
Työjärjestys

Työjärjestyksessä säädetään ministeriön hallinnonalan ohjauksesta, ministeriön johtamisesta ja johtoryhmistä, johtavien virkamiesten tehtävistä ja sijaisista, asioiden valmistelusta sekä siitä, kenen virkamiehen ratkaistavaksi asia kuuluu, samoin kuin ministeriön osastojen tehtävistä ja muusta toiminnan järjestämisestä.

Osaston sisäisestä organisaatiosta ja henkilökunnan tehtävistä määrätään tarkemmin osaston hallinnollisissa määräyksissä, jotka osastopäällikkö vahvistaa.

5 §
Ministeriön virkamiehet

Osastopäälliköllä on ylijohtajan arvonimi.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Apulaisosastopäälliköt, joilla tämän asetuksen voimaan tullessa on eläinlääkintöneuvoksen, maatalousneuvoksen tai metsäneuvoksen arvonimi, säilyttävät kyseisen arvonimen niin kauan kuin ovat nimitettyinä virkaansa.

  Helsingissä 22 päivänä marraskuuta 2012

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Lainsäädäntöneuvos
Pekka Kemppainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.