612/2012

Annettu Helsingissä 16 päivänä marraskuuta 2012

Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain (1260/1996) 2 §:n 20 kohta, 12 §:n 1 momentin 3 kohta, 14 §:n 1 momentti, 21 §:n 1 momentin 3 kohta ja 2 momentti sekä liite,

sellaisina kuin ne ovat, 2 §:n 20 kohta, 14 §:n 1 momentti, 21 §:n 1 momentin 3 kohta ja 2 momentti sekä liitteen verotaulukko 1 laissa 1400/2010, liitteen verotaulukko 2 laissa 1444/2011 ja 12 §:n 1 momentin 3 kohta laissa 1168/2002, sekä

lisätään 2 §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 1306/2007 ja 1400/2010, uusi 21 kohta, 12 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on osaksi laissa 1168/2002, uusi 4 kohta ja 21 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on laissa 1400/2010, uusi 4 kohta seuraavasti:

2 §

Tässä laissa tarkoitetaan:


20) lämmityksellä polttoaineiden käyttöä polttotarkoituksiin;

21) yksityisellä huvialuksella alusta, jota luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö käyttää sen omistajana, vuokraajana tai sen muulla tavoin käyttöönsä saaneena muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin ja erityisesti muihin tarkoituksiin kuin vastiketta vastaan tai julkisten viranomaisten tarkoituksiin tapahtuviin matkustajien tai tavaroiden kuljetuksiin taikka palvelujen tarjoamiseen.

12 §

Valmisteverotonta ja huoltovarmuusmaksutonta on:


3) kivihiili, joka käytetään sähköntuotannossa ja erillisen sähköntuotannon ylösajossa, alasajossa tai tuotantovalmiuden ylläpitämisessä;            

4) kivihiili, joka käytetään alusliikenteen polttoaineena muuten kuin yksityisellä huvialuksella.


14 §

Jos muu kuin valtuutettu varastonpitäjä on käyttänyt kivihiiltä 4 §:n 3 momentissa tarkoitetulla tavalla tai 12 §:n 1 momentin 1, 3 tai 4 kohdassa verottomaksi säädettyyn tarkoitukseen, veronalennus tai verottomuus toteutetaan palauttamalla suoritettu vero tai osa verosta hakemuksesta käyttäjälle.


21 §

Verotonta ja huoltovarmuusmaksutonta on maakaasu, joka käytetään:


3) sähköntuotannossa ja erillisen sähköntuotannon ylösajossa, alasajossa tai tuotantovalmiuden ylläpitämisessä, lukuun ottamatta 5 §:n 2 momentissa tarkoitettua sähköntuotantoa;

4) alusliikenteen polttoaineena muuten kuin yksityisellä huvialuksella.

Maakaasuverkonhaltija tai valtuutettu varastonpitäjä saa luovuttaa maakaasua verotta, jos luovutuksensaaja on rekisteröity käyttäjä tai maakaasu luovutetaan käytettäväksi 1 momentin 4 kohdassa mainittuun tarkoitukseen.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

HE 91/2012
VaVM 19/2012
EV 99/2012

  Helsingissä 16 päivänä marraskuuta 2012

Tasavallan Presidentti
SAULI NIINISTÖ

Valtiovarainministeri
Jutta Urpilainen

Liite

VEROTAULUKKO 1
Tuote Tuoteryhmä Energiasisältövero Hiilidioksidivero Huoltovarmuusmaksu Yhteensä
Kivihiili, kivihiilibriketit, kivihiilestä valmistetut kiinteät polttoaineet euroa/t 1 47,10 84,43 1,18 132,71
Maakaasu euroa/MWh 2  6,65*  6,93 0,084  13,664
* Maakaasun energiasisältövero on 4,45 euroa/MWh 1.1.2013—31.12.2014.
VEROTAULUKKO 2
Tuote Tuoteryhmä Energiavero Huoltovarmuusmaksu Yhteensä
Sähkö snt/kWh
— veroluokka I 1  1,69 0,013  1,703
— veroluokka II 2  0,69 0,013  0,703
Mäntyöljy snt/kg 3 19,21 0 19,21
Polttoturve euroa/MWh 4  5,90* 0  5,90
* Polttoturpeen vero on 4,90 euroa/MWh 1.1.2013—31.12.2014.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.