591/2012

Annettu Helsingissä 1 päivänä marraskuuta 2012

Valtioneuvoston asetus laitosten toimintaan, kapasiteettiin tai tuotantotasoon kohdistuvien muutosten ilmoittamisesta ja tietojen todentamisesta päästökauppakaudella 2013—2020

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään päästökauppalain (311/2011) 16 §:n 3 momentin ja 33 §:n 2 momentin nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan päästökauppalain (311/2011) soveltamisalaan kuuluvien laitosten tuotantotason muutoksista, toiminnan lopettamisesta ja merkittävistä kapasiteetin supistumisista ilmoittamiseen sekä merkittäviä kapasiteetin supistumisia koskevien tietojen todentamiseen päästökauppakaudella 2013–2020.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) ilmaisjakopäätöksellä päästöoikeuksien yhdenmukaistettua maksutta tapahtuvaa jakoa koskevien unionin laajuisten siirtymäsäännösten vahvistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY 10 a artiklan mukaisesti annettua komission päätöstä 2011/278/EU;

2) merkittävällä kapasiteetin supistumisella ilmaisjakopäätöksen 3 artiklan (j) kohdassa tarkoitettua laitoksen kapasiteetin vähentämistä;

3) tuotantotason muutoksella ilmaisjakopäätöksen 23 artiklassa tarkoitettuja muutoksia;

4) toiminnanharjoittajalla luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, jolla on tosiasiallinen määräysvalta päästökauppalain soveltamisalaan kuuluvan laitoksen toiminnasta;

5) muuttujalla laitoksen alustavan päästöoikeusmäärän laskennassa tarvittavaa laitosta tai sen tuotantoa taikka tuotannon osaa koskevaa ilmaisjakopäätöksen liitteessä IV tarkoitettua tietoa.

3 §
Ilmoittaminen laitoksen toimintaan, kapasiteettiin tai tuotantotasoon kohdistuvista muutoksista

Toiminnanharjoittajan on ilmoitettava työ- ja elinkeinoministeriölle kirjallisesti kaikista päästökauppalain 16 ja 33 §:ssä tarkoitetuista muutoksista laitoksen toimintaan, kapasiteettiin tai tuotantotasoihin. Toiminnanharjoittajan on allekirjoitettava ilmoitus.

Ilmoituksesta on käytävä ilmi:

1) toiminnanharjoittajan nimi, yritys- ja yhteisötunnus sekä yhteystiedot;

2) laitoksen nimi, sijaintipaikka ja yhteystiedot.

Ilmoitukseen on liitettävä:

1) 4 §:ssä tarkoitettu sähköinen lomake päästöoikeuksien laskemiseksi tarvittavien laitoskohtaisten tietojen toimittamiseksi ja muut 4 §:ssä tarkoitetut tiedot;

2) muut ministeriön pyytämät ilmoituksen käsittelemiseksi tarpeelliset tiedot ja asiakirjat.

Jos ilmoitus koskee laitoksen kapasiteetin merkittävää supistumista, siihen on lisäksi liitettävä 8 §:ssä tarkoitettu todentamisraportti ja 10 §:ssä tarkoitettu todentajan lausunto.

4 §
Ministeriölle toimitettavat tiedot

Edellä 3 §:ssä tarkoitetussa ilmoituksessa on oltava tiedot kaikista komission ilmaisjakopäätöksen liitteessä V mainituista muuttujista sekä muut työ- ja elinkeinoministeriön vaatimat alustavan päästöoikeusmäärän laskennassa tarvittavat tiedot. Tietoja toimitettaessa kukin laitos on jaettava ilmaisjakopäätöksen 6 artiklan mukaisesti osiin ja vaadittavat tiedot on toimitettava kunkin laitoksen osan mukaisesti eriteltyinä. Tiedot on toimitettava työ- ja elinkeinoministeriölle käyttämällä Euroopan komission tätä tarkoitusta varten laatimaa ja julkaisemaa sähköistä lomaketta.

Siltä osin kuin kysymys on laitoksen kapasiteetin merkittävästä supistumisesta, sähköiseen lomakkeeseen saa sisällyttää vain tietoja, jotka todentaja on todennut tyydyttäviksi tai joista on annettu todentajan arvio puutteista.

Toiminnanharjoittajan on toimitettava puuttuvien tietojen osalta asianmukainen perustelu tietojen puuttumiselle. Siltä osin kuin todentaja ei ole todennut tietoja tyydyttäviksi ja kyseiset tiedot on merkitty sähköiseen lomakkeeseen, toiminnanharjoittajan on toimitettava hakemuksen liitteenä todentajan arvio puutteista, jotka ovat johtuneet poikkeuksellisista ja ennakoimattomista olosuhteista, jotka eivät olleet kaikkea huolellisuutta noudattamalla vältettävissä ja joihin kyseisen laitoksen toiminnanharjoittaja ei ole voinut vaikuttaa.

5 §
Tietojen todentaminen ja käytettävä todentaja

Kaikki tässä asetuksessa tarkoitetut työ- ja elinkeinoministeriölle toimitettavat merkittäviä kapasiteetin supistumisia koskevat tiedot on todennutettava hyväksytyllä todentajalla ennen tietojen toimittamista.

Toiminnanharjoittajan on käytettävä todentamistehtävän suorittamiseen päästökauppalain mukaisesti hyväksyttyä todentajaa. Todentajan on tunnettava komission ilmaisjakopäätöksen tietojen toimittamisen ja todentamisen kannalta tarpeelliset säännökset ja ohjeet sekä lukujen keräämistä, mittaamista, laskentaa ja raportointia koskevien tietojen syntytapa.

Todentaja voi todentamistehtävässä käyttää apunaan ulkopuolisia henkilöitä. Todentaja vastaa apunaan käyttämiensä henkilöiden toiminnasta.

6 §
Strateginen analyysi, riskianalyysi ja todentamissuunnitelma

Todentamistehtävän asianmukaiseksi suorittamiseksi todentajan on:

1) muodostettava itselleen yleiskuva kaikesta laitoksen toiminnasta ja sen merkityksestä päästöoikeusmäärän laskennan kannalta sekä aloitettava todentamisprosessi kaiken laitoksessa harjoitetun päästökauppalain soveltamisalaan kuuluvan toiminnan strategisella analyysilla; 

2) analysoitava laitoksen toiminnan ja päästöoikeusmäärän laskennassa käytettävien muuttujien laajuuteen ja monimutkaisuuteen sisältyvät riskit ja niihin liittyvät valvontariskit, jotka voivat johtaa olennaisiin väärintulkintoihin, sekä laadittava tämän riskianalyysin pohjalta todentamissuunnitelma.

7 §
Todentamistehtävän sisältö

Todentajan on tutkittava toiminnanharjoittajan toimittamien tietojen luotettavuutta, uskottavuutta ja tarkkuutta.  Todentaminen on suunniteltava ja suoritettava komission ilmaisjakopäätöksen 8 artiklan mukaisesti. Todentaja suunnittelee ja suorittaa todennuksen noudattaen ammattimaista skeptisyyttä ja tunnustaen olevan mahdollista, että joidenkin seikkojen vuoksi laitoksen toiminnanharjoittajan tiedot on ilmoitettu oleellisesti väärin. Todentajan on suoritettava tehtävänsä ammattimaisen johdonmukaisesti ja objektiivisesti.

Arvioidessaan laitoksen asetettua alkukapasiteettia todentajan on otettava huomioon tiedot, jotka sisältyvät kasvihuonekaasujen päästölupaan, ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaiseen ympäristölupaan tai muuhun viranomaisen myöntämään lupaan.

Todentajan on pyydettävä toiminnanharjoittajaa antamaan mahdolliset puuttuvat tiedot tai täydentämään tarkastusketjun puuttuvat osat, selittämään päästötietojen ja muuttujien vaihtelun syyt sekä tarkistamaan laskelmia tai mukauttamaan tietoja.

Todentajan on käytävä tarvittaessa paikan päällä tarkastamassa laitoksen mittareiden ja seurantajärjestelmien toimintaa, tekemässä haastatteluja ja keräämässä riittävästi tietoa ja näyttöä. Jos todentaja katsoo, ettei tarkastus paikan päällä ole tarpeen, todentajan on perusteltava tämä 8 §:n mukaisessa todentamisraportissa.

8 §
Todentamisraportti

Todentajan on laadittava sisäinen todentamisraportti, jossa annetaan riittävästi tietoa todentajan lausunnon tueksi. Raporttiin on kirjattava todisteet, jotka osoittavat, että strateginen analyysi, riskianalyysi ja todentamissuunnitelma on toteutettu täysimääräisesti.

Todentaja arvioi sisäisen todentamisraportin havaintojen perusteella, onko toiminnanharjoittajan ilmoittamissa muuttujissa olennaisia väärintulkintoja ja onko muita seikkoja, jotka voivat vaikuttaa todentajan lausuntoon.

Todentaja toimittaa toiminnanharjoittajalle todentamisraportin, jossa esitetään todentamismenetelmä, todentajan havainnot ja todentajan lausunto.

9 §
Ilmoitettujen tietojen tyydyttäviksi toteaminen

Todentaja toteaa toiminnanharjoittajan keräämät ja ilmoittamat tiedot tyydyttäviksi, jos ne on määritetty suurella varmuudella. Suuri varmuus edellyttää toiminnanharjoittajan osoittavan, että:

1) ilmoitetuissa muuttujissa ei ole ristiriitaisuuksia;

2) muuttujat on kerätty sovellettavissa olevien tieteellisten vaatimusten tai ohjeiden mukaisesti;

3) toiminnanharjoittajan keräämät tiedot ovat täydellisiä ja johdonmukaisia.

10 §
Todentajan lausunto

Todentajan lausunto annetaan komission ohjeen mukaisesti laaditulla ja työ- ja elinkeinoministeriön vahvistamalla lomakkeella. Todentajan lausunnossa on todettava, onko toiminnanharjoittajan toimittamat tiedot määritetty tyydyttävästi. Jos kaikkia tietoja ei ole määritetty tyydyttävästi, todentajan on annettava arvio tiedoissa olevista puutteista.

Todentamisraportin, todentajan lausunnon ja arvion allekirjoittaa todennuksesta vastannut todentaja. Työ- ja elinkeinoministeriö voi pyytää tarvittaessa toiminnanharjoittajalta, että todentamisraporttia, todentajan lausuntoa tai arviota tulee täydentää.

11 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013.

Edellä 5 §:ssä tarkoitetun todentamistehtävän suorittamiseen saa vuonna 2013 käyttää myös päästökauppalailla kumotun päästökauppalain (683/2004) mukaisesti hyväksyttyä todentajaa.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi: 2009/29/EY; N:o L 140, 5.6.2009, s. 63
Komission päätös: 2011/278/EU; N:o L 130, 17.5.2011, s. 1

  Helsingissä 1 päivänä marraskuuta 2012

Työministeri
Lauri Ihalainen

Hallitusneuvos
Päivi Janka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.