590/2012

Annettu Helsingissä 1 päivänä marraskuuta 2012

Valtioneuvoston asetus päästökaupan uusista osallistujista ja laitosten toiminnan muutoksista päästökauppakaudella 2013—2020

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään päästökauppalain (311/2011) 16 §:n 3 momentin, 28 §:n 1 momentin, 29 §:n 1 momentin ja 33 §:n 2 momentin nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Tarkoitus ja suhde ilmaisjakopäätökseen

Tässä asetuksessa säädetään päästöoikeuksien yhdenmukaistettua maksutta tapahtuvaa jakoa koskevien unionin laajuisten siirtymäsäännösten vahvistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY 10 a artiklan mukaisesti annetun komission päätöksen 2011/278/EU, jäljempänä ilmaisjakopäätös, kansallisesta täytäntöönpanosta päästökauppakaudelle 2013—2020 siltä osin, kuin ilmaisjakopäätös koskee päästökaupan uusia osallistujia, laitosten toiminnan vähentämistä ja kapasiteetin merkittävää supistamista.

Sen lisäksi, mitä tässä asetuksessa säädetään, päästöoikeuksien maksutta tapahtuvaan jakamiseen uusille osallistujille sekä laitoksille, joiden toiminnassa on tapahtunut 1 momentissa tarkoitettuja muutoksia 30 päivän kesäkuuta 2011 jälkeen, sovelletaan ilmaisjakopäätöstä.

2 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan maksuttomien päästöoikeuksien hakemiseen ja jakamiseen päästökauppalain (311/2011) 5 luvussa tarkoitetuille uusille osallistujille sekä laitoksille, joiden toiminnassa on tapahtunut ilmaisjakopäätöksessä tarkoitettuja maksutta jaettavien päästöoikeuksien määrään vaikuttavia muutoksia 30 päivän kesäkuuta 2011 jälkeen.

3 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) päästökauppadirektiivillä kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta ja neuvoston direktiivin 96/61/EY muuttamisesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2003/87/EY;

2) uudella laitoksella laitosta, jolle on myönnetty kasvihuonekaasujen päästölupa tai päästökauppalain 13 §:ssä mainittu tilapäinen kasvihuonekaasujen päästölupa 30 päivän kesäkuuta 2011 jälkeen;

3) merkittävällä kapasiteetin laajentumisella laitoksen osan asetetun alkukapasiteetin merkittävää lisääntymistä siten, että seuraavat vaatimukset täyttyvät;

a) laitoksen osassa tapahtuu yksi tai useampi sen tekniseen laitteistoon ja toimintaan liittyvä määritettävissä oleva fyysinen muutos, joka on muu kuin pelkkä olemassa olevan tuotantolinjan korvaaminen, ja

b) laitoksen osa voi muutoksen jälkeen toimia kapasiteetilla, joka on vähintään 10 prosenttia suurempi kuin sen asetettu alkukapasiteetti ennen muutosta, tai

c) laitoksen osalla, johon fyysiset muutokset liittyvät, on merkittävästi korkeampi tuotantotaso, minkä seurauksena laitoksen osalle jaetaan lisää päästöoikeuksia vähintään 50 000 päästöoikeutta vuodessa ja tämä edustaa yli viittä prosenttia alustavasta vuosittaisesta päästöoikeuksien määrästä, joka tälle laitoksen osalle on myönnetty maksutta ennen muutosta;

4) merkittävällä kapasiteetin supistumisella yhtä tai useampaa määritettävissä olevaa fyysistä muutosta, joka vähentää laitoksen osan asetettua alkukapasiteettia ja sen toiminnan tasoa siten, että muutoksen laajuuden katsotaan vastaavan merkittävää kapasiteetin laajentumista;

5) uudella osallistujalla uutta laitosta ja laitosta, jossa on tapahtunut merkittävä kapasiteetin laajentuminen;

6) normaalin toiminnan aloittamisella ensimmäistä päivää sellaisella 90 päivän jaksolla, jonka aikana laitoksen kapasiteetin käyttöasteen keskiarvo on ollut vähintään 40 prosenttia sen suunnitellusta kapasiteetista

7) muutetun toiminnan aloittamisella ensimmäistä päivää sellaisella 90 päivän jaksolla, jonka aikana muutetun laitoksen osan kapasiteetin käyttöasteen keskiarvo on ollut vähintään 40 prosenttia sen suunnitellusta kapasiteetista;

8) tuotteen vertailuarvon piiriin kuuluvalla laitoksen osalla panoksia, tuotoksia ja niihin liittyviä päästöjä, jotka liittyvät sellaisen tuotteen tuotantoon, jonka vertailuarvo on ilmaisjakopäätöksen liitteessä I;

9) lämmön vertailuarvon piiriin kuuluvalla laitoksen osalla tuotteen vertailuarvon piiriin kuuluvaan laitoksen osaan kuulumattomia panoksia, tuotoksia ja niihin liittyviä päästöjä, jotka liittyvät mitattavissa olevan lämmön tuotantoon tai sen tuontiin päästökauppalain soveltamisalaan kuuluvasta laitoksesta tai sen osasta, kun lämpö käytetään laitoksen rajojen sisällä tai viedään päästökauppalain soveltamisalaan kuulumattomaan laitokseen tai laitoksen osaan komission ilmaisjakopäätöksen 3 artiklan c kohdassa tarkoitetulla tavalla;

10) polttoaineen vertailuarvon piiriin kuuluvalla laitoksen osalla tuotteen vertailuarvon piiriin kuuluvaan laitoksen osaan kuulumattomia panoksia, tuotoksia tai niihin liittyviä päästöjä, jotka liittyvät ei mitattavissa olevan lämmön polttoainetta polttamalla tapahtuvaan tuotantoon, kun lämpö käytetään komission ilmaisjakopäätöksen 3 artiklan d kohdassa tarkoitetulla tavalla;

11) prosessipäästöjen piiriin kuuluvalla laitoksen osalla perfluorihiilipäästöjä ja typpioksiduulipäästöjä, jotka syntyvät vertailuarvon järjestelmän rajojen ulkopuolella tai hiilidioksidipäästöjä, jotka syntyvän komission ilmaisjakopäätöksen liitteessä I mainitun tuotteen vertailuarvon järjestelmän ulkopuolella komission ilmaisjakopäätöksen 3 artiklan h kohdassa tarkoitetuista toimista;

12) hiilivuototoimialalla toimialaa tai toimialan osaa, joka on mainittu luettelon laatimisesta päästökauppadirektiivin nojalla niistä toimialoista ja toimialan osista, joiden katsotaan olevan alttiita merkittävälle hiilivuodon riskille annetussa komission päätöksessä 2010/2/EU, jäljempänä hiilivuotopäätös, tai muussa päästökauppadirektiivin 10 a artiklan 13 kohdan mukaisesti laaditussa luettelossa.

4 §
Laitoksen toiminnan muutoksista ilmoittaminen

Kaikista tässä asetuksessa ja ilmaisjakopäätöksessä tarkoitetuista laitoksen kapasiteettiin, tuotantotasoon tai toimintaan kohdistuvista muutoksista on ilmoitettava työ- ja elinkeinoministeriölle.

5 §
Määräajat

Maksuttomia päästöoikeuksia uudelle osallistujalle on haettava yhdeksän kuukauden kuluessa siitä, kun kyseinen laitos, laitoksen osa tai kapasiteetin merkittävä laajennus on aloittanut normaalin tai muutetun toimintansa.

Edellä 3 §:n 4 kohdassa tarkoitetun merkittävän kapasiteetin supistumisen jälkeen toiminnanharjoittajan on kahdeksan kuukauden kuluessa muutetun toiminnan aloittamisesta ilmoitettava työ- ja elinkeinoministeriölle laitoksen muutetun päästöoikeusmäärän laskennassa tarvittavat ilmaisjakopäätöksen mukaiset todennetut tiedot. Jos kapasiteetin supistuminen tapahtuu siten, ettei kaikkia vaadittavia tietoja ole mahdollista toimittaa sen vuoden loppuun mennessä, jolloin supistuminen tapahtui, on toiminnanharjoittajan ilmoitettava tästä ministeriölle välittömästi, kuitenkin viimeistään supistumisvuoden loppuun mennessä.

Jäljempänä 20 §:ssä tarkoitetusta laitoksen toiminnan osittaisesta keskeyttämisestä on ilmoitettava työ- ja elinkeinoministeriölle sen vuoden loppuun mennessä, jolloin osittainen keskeyttäminen tapahtui, ja sitä koskevat täydelliset tiedot on toimitettava ministeriölle seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä.

Jäljempänä 19 §:ssä tarkoitetusta laitoksen toiminnan keskeyttämisestä on ilmoitettava työ- ja elinkeinoministeriölle välittömästi, kuitenkin viimeistään keskeyttämisvuoden loppuun mennessä.

6 §
Laitosten jakaminen osiin

Maksuttomien päästöoikeuksien jakamista varten kukin laitos tai sen tuotannon osa, joka voi saada maksutta päästöoikeuksia päästökauppadirektiivin 10 a artiklan nojalla, jaetaan ilmaisjakopäätöksen 6 artiklan mukaisesti yhteen tai useampaan seuraavaan osaan:

1) tuotteen vertailuarvon piiriin kuuluva laitoksen osa;

2) lämmön vertailuarvon piiriin kuuluva laitoksen osa;

3) polttoaineen vertailuarvon piiriin kuuluva laitoksen osa;

4) prosessipäästöjen piiriin kuuluva laitoksen osa.

Lämmön vertailuarvon piiriin kuuluvien laitosten osien, polttoaineen vertailuarvoon piiriin kuuluvien laitosten osien ja prosessipäästöjen piiriin kuuluvien laitosten osien osalta määritetään, hyödyttääkö kyseinen prosessi hiilivuototoimialaa.

Laitosten osien tulee vastata mahdollisimman pitkälti laitoksen fyysisiä osia. Laitosten osien yhteenlasketut panokset, tuotokset ja päästöt eivät saa ylittää koko laitoksen panoksia, tuotoksia ja kokonaispäästöjä. Koko laitokselle maksutta jaettava vuotuinen päästöoikeuksien määrä saadaan laskemalla yhteen kyseisen laitoksen osille jaettavat päästöoikeusmäärät.

2 luku

Uudet osallistujat

7 §
Asetettu alkukapasiteetti ja lisäkapasiteetti

Kunkin uuden laitoksen osalle määritetään asetettu alkukapasiteetti siten, että:

1) uuden laitoksen osan asetettu alkukapasiteetti on ensisijaisesti kahden suurimman kuukausittaisen tuotantomäärän keskiarvo normaalin toiminnan aloittamista seuraavan 90 päivän jakson aikana; tai

2) jollei asetettua alkukapasiteettia voida määrittää 1 kohdan mukaisesti, laitoksen osan kapasiteetti todennetaan kokeellisesti toimivaltaisen viranomaisen ja todentajan valvonnassa sen varmistamiseksi, että käytetyt muuttujat ovat kyseiselle toimialalle tyypillisiä ja että kokeellisen todennuksen tulokset ovat edustavia.

Kapasiteetin merkittävän laajennuksen jälkeen määritetään kyseisen laitoksen osan lisäkapasiteetti, jolla tarkoitetaan laitoksen osan asetetun alkukapasiteetin sekä merkittävän kapasiteetin laajentumisen jälkeisen kapasiteetin välistä eroa. Merkittävän kapasiteetin laajentumisen jälkeinen kapasiteetti on kahden korkeimman kuukausittaisen tuotantomäärän keskiarvo kuutena ensimmäisenä kuukautena muutetun toiminnan aloittamisen jälkeen.

8 §
Tuotantotasot

Uuden osallistujan päästöoikeusmäärän laskemista varten määritetään uuden laitoksen tai merkittävän kapasiteetin laajennuksen tuotantotasot siten, että:

1) tuotteeseen liittyvä tuotantotaso saadaan kertomalla tuotteen vertailuarvon piiriin kuuluvan laitoksen osan 7 §:n mukaan määritetty asetettu alkukapasiteetti tai lisäkapasiteetti vakiokapasiteetin käyttöasteella;

2) lämpöön liittyvä tuotantotaso saadaan kertomalla lämmön vertailuarvon piiriin kuuluvan laitoksen osan 7 §:n mukaan määritetty asetettu alkukapasiteetti tai lisäkapasiteetti asianmukaisella kapasiteetin käyttöasteella;

3) polttoaineeseen liittyvä tuotantotaso saadaan kertomalla polttoaineen vertailuarvon piiriin kuuluvan laitoksen osan 7 §:n mukaan määritetty asetettu alkukapasiteetti tai lisäkapasiteetti asianmukaisella kapasiteetin käyttöasteella;

4) prosessipäästöihin liittyvä tuotantotaso saadaan kertomalla prosessipäästöjen piiriin kuuluvan laitoksen osan 7 §:n mukaan määritetty asetettu alkukapasiteetti tai lisäkapasiteetti asianmukaisella kapasiteetin käyttöasteella.

Merkittävän kapasiteetin laajentumisen jälkeen tuotantotaso määritetään vain lisäkapasiteetin osalta.

Euroopan komissio määrittää 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetun vakiokapasiteetin käyttöasteen. Työ- ja elinkeinoministeriö määrittää 1 momentin 2—4 kohdassa tarkoitetun asianmukaisen kapasiteetin käyttöasteen.

9 §
Maksuttomien päästöoikeuksien jakosäännöt uusille osallistujille

Kullekin uudelle osallistujalle maksutta jaettavien päästöoikeuksien alustava määrä lasketaan 7 ja 8 §:n mukaisten tietojen perusteella.

Kunkin tuotteen vertailuarvon piiriin kuuluvan laitoksen osan tai lisäkapasiteetin osalta maksutta jaettavien päästöoikeuksien alustava vuotuinen määrä saadaan kertomalla tuotteeseen liittyvä tuotantotaso ilmaisjakopäätöksen liitteen I mukaisella kyseisen tuotteen vertailuarvolla.

Kunkin lämmön vertailuarvon piiriin kuuluvan laitoksen osan tai lisäkapasiteetin osalta maksutta jaettavien päästöoikeuksien alustava vuotuinen määrä saadaan kertomalla lämpöön liittyvä tuotantotaso mitattavissa olevan lämmön ilmaisjakopäätöksen liitteen I mukaisella vertailuarvolla.

Kunkin polttoaineen vertailuarvon piiriin kuuluvan laitoksen osan tai lisäkapasiteetin osalta maksutta jaettavien päästöoikeuksien alustava vuotuinen määrä saadaan kertomalla polttoaineeseen liittyvä tuotantotaso ilmaisjakopäätöksen liitteen I mukaisella polttoaineen vertailuarvolla.

Kunkin prosessipäästöjen piiriin kuuluvan laitoksen osan tai lisäkapasiteetin osalta maksutta jaettavien päästöoikeuksien alustava vuotuinen määrä saadaan kertomalla prosessiin liittyvä tuotantotaso luvulla 0,9700.

10 §
Jakosääntöjen etusijajärjestys

Laitoksen osalle tai lisäkapasiteetille, joka kuuluu ilmaisjakopäätöksen liitteessä I mainitun tuotteen vertailuarvon piiriin, maksuttomat päästöoikeudet lasketaan kyseisen tuotteen vertailuarvon perusteella.

Laitoksen osalle tai lisäkapasiteetille, joka ei kuulu 1 momentissa tarkoitetun tuotteen vertailuarvon piiriin, maksuttomat päästöoikeudet lasketaan ensisijaisesti ilmaisjakopäätöksen liitteen I mukaisen lämmön vertailuarvon perusteella.

Laitoksen osalle tai lisäkapasiteetille, joka ei kuulu 1 momentissa tarkoitetun tuotteen vertailuarvon tai 2 momentissa tarkoitetun lämmön vertailuarvon piiriin, maksuttomat päästöoikeudet lasketaan ensisijaisesti ilmaisjakopäätöksen liitteen I mukaisen polttoaineen vertailuarvon perusteella.

Prosessipäästöjen piiriin kuuluvan laitoksen jakosääntöä sovelletaan vain laitoksen osaan tai lisäkapasiteettiin, joka ei kuulu minkään 1—3 momentissa tarkoitetun vertailuarvon piiriin.

Laskettaessa laitokselle maksutta jaettavaa päästöoikeusmäärää, päästöjä ei saa laskea kahteen kertaan eikä päästöoikeusmäärä saa olla negatiivinen.

11 §
Vertailuarvot

Tuotteiden vertailuarvot ovat ilmaisjakopäätöksen liitteessä I ja erityiset tuotteiden vertailuarvot liitteessä II.

Lämmön vertailuarvo on 62,3 päästöoikeutta terajoulea kohden ja polttoaineen vertailuarvo 56,1 päästöoikeutta terajoulea kohden.

12 §
Laitosten väliset lämpövirrat

Kun kahden tai useamman päästökauppalain soveltamisalaan kuuluvan laitoksen välillä vaihdetaan mitattavissa olevaa lämpöä, vaihdettua lämpöä koskevat maksuttomat päästöoikeudet jaetaan lämmön käyttäjälle ilmaisjakopäätöksen 13 artiklan mukaisesti. Lämmön tuottajalle jaetaan maksutta päästöoikeuksia vain, jos lämpö toimitetaan päästökauppalain soveltamisalaan kuulumattomaan toimintaan.

Jos tuotteen vertailuarvon piiriin kuuluva laitoksen osa käyttää päästökauppalain soveltamisalaan kuulumattomasta laitoksesta tuotua mitattavissa olevaa lämpöä, kyseiselle laitoksen osalle 9 §:n mukaisesti määritettyä maksutta jaettavien päästöoikeuksien määrää mukautetaan vähentämällä siitä historiallinen tuodun lämmön määrä kerrottuna ilmaisjakopäätöksen liitteen I mukaisella lämmön vertailuarvolla.

13 §
Polttoaineen ja sähkön vaihdettavuus

Laitoksen osalle, jonka osalta otetaan huomioon polttoaineen ja sähkön vaihdettavuus, maksuttomien päästöoikeuksien alustavaa 9 §:n mukaan laskettua määrää mukautetaan kertomalla se ilmaisjakopäätöksen 14 artiklan mukaisesti laskettavalla suhteella.

14 §
Muut alustavan laitoskohtaisen päästöoikeusmäärän laskemista koskevat säännöt

Määritettäessä maksutta jaettavien päästöoikeuksien alustavaa määrää höyrykrakkauksen osalta sovelletaan 9—13 §:ssä säädetyn lisäksi ilmaisjakopäätöksen 11 artiklaa.

Määritettäessä maksutta jaettavien päästöoikeuksien alustavaa määrää vinyylikloridimonomeerien osalta sovelletaan 9—13 §:ssä säädetyn lisäksi ilmaisjakopäätöksen 12 artiklaa.

Määritettäessä maksutta jaettavien päästöoikeuksien alustavaa määrää laitosten osille, jotka saavat mitattavissa olevaa lämpöä ilmaisjakopäätöksen liitteen I mukaisen typpihapon vertailuarvon piiriin kuuluvia tuotteita valmistavista laitosten osista, sovelletaan 9—13 §:ssä säädetyn lisäksi ilmaisjakopäätöksen 10 artiklan 6 kohtaa.

Määritettäessä maksutta jaettavien päästöoikeuksien alustavaa määrää laitoksen osille, jotka tuottavat sellua, sovelletaan 9—13 §:ssä säädetyn lisäksi ilmaisjakopäätöksen 10 artiklan 7 kohtaa.

15 §
Ennen normaalin toiminnan aloittamista aiheutuneet päästöt

Uudelle laitokselle jaetaan 9—14 §:n mukaan laskettujen päästöoikeuksien lisäksi maksutta päästöoikeuksia riippumattomasti todennettujen historiallisten päästöjen perusteella siltä osin, kuin päästöt ovat aiheutuneet ennen normaalin toiminnan aloittamista, eivätkä ne ole aiheutuneet sähköntuotannosta.

16 §
Hiilivuotokerroin

Hiilivuototoimialat on määritetty hiilivuotopäätöksessä. Komissio voi tarvittaessa tarkistaa kyseisen päätöksen mukaista luetteloa hiilivuototoimialoista päästökauppadirektiivin 10 a artiklan 13 kohdan mukaisesti. Lopullisten laitoskohtaisten maksutta jaettavien päästöoikeuksien määrän laskemista varten on määritettävä, hyödyttääkö laitoksen osan prosessi hiilivuototoimialaa ottaen huomioon, mitä ilmaisjakopäätöksen 6 artiklan 1 kohdan neljännessä alakohdassa sekä 10 artiklan 4 ja 5 kohdassa säädetään.

Jos laitoksen osan prosessit eivät hyödytä 1 momentissa tarkoitetulla tavalla hiilivuototoimialaa, 9—15 §:n mukaisesti laskettua maksuttomien päästöoikeuksien määrää korjataan vuosittain ilmaisjakopäätöksen 10 artiklan mukaisesti mainitun päätöksen liitteen VI mukaisilla kertoimilla.

17 §
Uuden osallistujan lopullinen päästöoikeusmäärä

Euroopan komissio käsittelee uusien osallistujien päästöoikeushakemukset niiden saapumisjärjestyksessä. Sen jälkeen kun puolet päästökauppadirektiivin 10 a artiklan 7 kohdan mukaisesta uusille osallistujille varatusta reservistä on jaettu tai sen jakamisesta on päätetty, komissio voi määrittää erityisen jonotusjärjestelmän, jota noudatetaan päästöoikeuksien jakamiseen uusille osallistujille. Komissio voi ilmaisjakopäätöksen 19 artiklan 4 kohdan mukaisesti hylätä tämän asetuksen ja ilmaisjakopäätöksen mukaan laskettujen päästöoikeuksien jakamisen uudelle osallistujalle tai alentaa maksutta jaettavien päästöoikeuksien määrää.

Jos komissio ei hylkää toiminnanharjoittajan päästöoikeushakemusta, laitoksen lopullinen vuotuinen päästöoikeusmäärä saadaan soveltamalla 9—16 §:n mukaisesti laskettuun alustavaan päästöoikeusmäärään päästökauppadirektiivin 10 a artiklan 7 kohdassa tarkoitettua lineaarista vähennyskerrointa 1,74.

3 luku

Kapasiteetin supistuminen ja toiminnan keskeyttäminen

18 §
Maksuttomien päästöoikeuksien määrä merkittävän kapasiteetin supistumisen jälkeen

Jos laitoksen kapasiteettia on supistettu merkittävästi 30 päivän kesäkuuta 2011 jälkeen, laitokselle maksutta jaettavien päästöoikeuksien määrää alennetaan ilmaisjakopäätöksen 21 artiklan mukaisesti supistamisvuotta seuraavasta vuodesta alkaen tai vuodesta 2013, jos supistuminen tapahtui ennen 1 päivää tammikuuta 2013.

Kapasiteetin merkittävän supistumisen jälkeen määritetään kyseisen laitoksen osan kapasiteettivähennys, jolla tarkoitetaan laitoksen osan asetetun alkukapasiteetin sekä merkittävän kapasiteetin supistumisen jälkeisen kapasiteetin välistä eroa. Merkittävän kapasiteetin supistumisen jälkeinen kapasiteetti on kahden korkeimman kuukausittaisen tuotantomäärän keskiarvo kuutena ensimmäisenä kuukautena muutetun toiminnan aloittamisen jälkeen.

Kapasiteettivähennystä koskeva tuotantotaso lasketaan 8 §:n mukaisesti, minkä jälkeen kapasiteettivähennystä koskeva alustava päästöoikeusmäärä lasketaan 9—16 §:ssä esitettyjen jakosääntöjen mukaisesti. Laitokselle maksutta jaettavien päästöoikeuksien määrä merkittävän kapasiteetin supistumisen jälkeen saadaan vähentämällä kapasiteettivähennystä koskeva päästöoikeusmäärä laitokselle ennen kapasiteetin supistumista määritetystä päästöoikeusmäärästä sekä soveltamalla saatavaan erotukseen 17 §:n mukaista lineaarista kerrointa.

19 §
Laitoksen toiminnan keskeyttäminen

Laitokselle, joka on keskeyttänyt toimintansa päästökauppalaissa tarkoitetulla tavalla, ei jaeta maksutta päästöoikeuksia toiminnan keskeyttämistä seuraavasta vuodesta lähtien.

20 §
Laitoksen toiminnan osittainen keskeyttäminen

Laitoksen katsotaan keskeyttäneen toimintansa osittain, jos sen osa, jonka osuus laitokselle maksutta jaettavien päästöoikeuksien lopullisesta vuotuisesta kokonaismäärästä on vähintään 30 prosenttia tai 50 000 päästöoikeutta, vähentää toimintaansa vähintään 50 prosenttia siitä tuotantotasosta, jonka perusteella laitokselle on laskettu sen alkuperäinen vuotuinen maksuttomien päästöoikeuksien määrä.

Toimintansa osittain keskeyttäneelle laitokselle jaetaan päästöoikeuksia osittaista keskeyttämistä seuraavasta vuodesta lähtien tai vuodesta 2013 lähtien, jos osittainen keskeyttäminen tapahtui ennen 1 päivää tammikuuta 2013, siten, että:

1) 1 momentissa tarkoitetun laitoksen osalle jaetaan puolet sen alkuperäisistä päästöoikeuksista, jos kyseisen laitoksen osan tuotantotaso laskee 50—75 prosenttia sen alkuperäisestä tuotantotasosta;

2) 1 momentissa tarkoitetun laitoksen osalle jaetaan 25 prosenttia sen alkuperäisistä päästöoikeuksista, jos kyseisen laitoksen osan tuotantotaso laskee 75—90 prosenttia sen alkuperäisestä tuotantotasosta.

Jos 1 momentissa tarkoitetun laitoksen osan tuotantotaso laskee vähintään 90 prosenttia sen alkuperäisestä tuotantotasosta, sille ei jaeta maksutta päästöoikeuksia.

Jos 2 tai 3 momentissa tarkoitetun laitoksen osan tuotantotaso osittaisen keskeyttämisen jälkeen nousee yli 50 prosenttiin sen alkuperäisestä tuotantotasosta, kyseiselle laitoksen osalle jaetaan tuotantotason nousua seuraavasta vuodesta alkaen sama määrä päästöoikeuksia kuin ennen osittaista keskeyttämistä.

Jos 2 tai 3 momentissa tarkoitetun laitoksen osan tuotantotaso osittaisen keskeyttämisen jälkeen nousee 25—50 prosenttiin sen alkuperäisestä tuotantotasosta, kyseiselle laitoksen osalle jaetaan tuotantotason nousua seuraavasta vuodesta alkaen puolet sen alkuperäisestä päästöoikeusmäärästä.

4 luku

Voimaantulo

21 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi: 2009/29/EY; N:o L 140, 5.6.2009, s. 63
Komission päätös: 2011/278/EU; N:o L 130, 17.5.2011, s. 1.

  Helsingissä 1 päivänä marraskuuta 2012

Työministeri
Lauri Ihalainen

Hallitusneuvos
Päivi Janka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.