585/2012

Annettu Helsingissä 24 päivänä lokakuuta 2012

Maa- ja metsätalousministeriön asetus maidon, maitopohjaisten tuotteiden ja maidon prosessoinnissa syntyvien sivutuotteiden käytöstä elintarviketuotantoeläinten ruokinnassa annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan maidon, maitopohjaisten tuotteiden ja maidon prosessoinnissa syntyvien sivutuotteiden käytöstä elintarviketuotantoeläinten ruokinnassa annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (665/2010) 1- 3 § ja liite sekä lisätään asetukseen uusi 7 a § seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan maitoon, maitopohjaisiin tuotteisiin ja maidon prosessoinnissa syntyviin sivutuotteisiin, jotka toimitetaan käytettäväksi elintarviketuotantoeläinten, jäljempänä eläin, ruokinnassa. Lisäksi tätä asetusta sovelletaan ternimaitoon siten kuin 7 a §:ssä säädetään. Tätä asetusta ei sovelleta maidon ja siitä saatujen tuotteiden käyttöön alkuperätilalla, jos kyseisiä tuotteita ei ole missään vaiheessa siirretty pois alkuperätilalta.

2 §
Suhde muuhun lainsäädäntöön

Maitoa, maitopohjaisia tuotteita ja maidon prosessoinnissa syntyviä sivutuotteita, joita käytetään eläinten ruokinnassa, voidaan käsitellä tässä asetuksessa jäljempänä esitettyjen menetelmien lisäksi muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä sekä asetuksen (EY) N:o 1774/2002 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1069/2009 täytäntöönpanosta sekä neuvoston direktiivin 97/78/EY täytäntöönpanosta tiettyjen näytteiden ja tuotteiden osalta, jotka vapautetaan kyseisen direktiivin mukaisista eläinlääkärintarkastuksista rajatarkastusasemilla annetun komission asetuksen (EU) N:o 142/2011, jäljempänä täytäntöönpanoasetus, liitteen X, II luvun, 4 jakson I osan vaatimusten mukaisesti.

Tässä asetuksessa tarkoitettujen tuotteiden käsittelystä, hävittämisestä, merkinnöistä, varastoinnista, kuljetuksesta, kaupallisista asiakirjoista, kirjanpidosta sekä viennistä ja sisämarkkinakaupasta säädetään muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä sekä asetuksen (EY) N:o 1774/2002 kumoamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1069/2009, täytäntöönpanoasetuksessa sekä rehuhygieniaa koskevista vaatimuksista annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 183/2005, jäljempänä rehuhygienia-asetus.

3 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) käsitellyillä tuotteilla maitoa, maitopohjaisia tuotteita ja maidon prosessoinnissa syntyviä sivutuoteasetuksen mukaisesti luokan 3 sivutuotteiksi määriteltyjä tuotteita, huuhdevedet mukaan lukien, jotka on käsitelty liitteen a tai b kohdan mukaisesti;

2) käsittelemättömillä tuotteilla maitoa, maitopohjaisia tuotteita ja maidon prosessoinnissa syntyviä sivutuoteasetuksen mukaisesti luokan 3 sivutuotteiksi määriteltyjä tuotteita, huuhdevedet mukaan lukien, joita ei ole käsitelty liitteen a tai b kohdan mukaisesti sekä tuotteita, jotka ovat joutuneet kosketuksiin näiden tuotteiden kanssa;

3) tilalla sellaista maantieteellistä paikkaa, jossa eläimiä pidetään, kasvatetaan tai hoidetaan pysyvästi tai tilapäisesti;

4) ternimaidolla asetuksen (EY) N:o 1662/2006 liitteen II, kohdan 3, alakohdan 1. määritelmän mukaista nestettä.

7 a §
Ternimaidon käyttö eläinten ruokinnassa

Ternimaitoa, jota ei ole käsitelty täytäntöönpanoasetuksen liitteen X, II luvun, 4 jakson, I osan kohdan B. 6. mukaisella tavalla, saa toimittaa suoraan tilalta toiselle märehtijöiden ruokintaan edellyttäen, että siitä ei aiheudu eläintautien leviämisen vaaraa.

Ternimaitoa tilalta toiselle luovuttavan ja vastaan ottavan tilan tulee noudattaa, mitä maa- ja metsätalousministeriön rehualan toiminnanharjoittamisesta annetun asetuksen (548/2012) liitteessä 8 sekä rehuhygienia-asetuksen liitteissä II säädetään kirjanpidosta.


Tämä asetus tulee voimaan 19 päivänä marraskuuta 2012.

  Helsingissä 24 päivänä lokakuuta 2012.

Maa- ja metsätalousministeri 
Jari Koskinen

Eläinlääkintöylitarkastaja
Kirsti Huovinen

Liite

Maidon, maitopohjaisten tuotteiden ja maidon prosessoinnissa syntyvien sivutuotteiden käsittelyvaatimukset

Kohta a) Käsittelyvaatimukset

1) iskukuumennus (vähintään 135°C, vähintään 1 sek.) tai

2) sterilointi (vähintään 115°C, vähintään 15 min. tai jollakin vastaavalla aika- ja lämpötilayhdistelmällä) tai

3) pastörointi (vähintään 71,7°C vähintään 15 sek. tai jollakin vastaavalla aika- ja lämpötilayhdistelmällä) + kuivaus tai pH:n lasku alle 6:een vähintään tunnin ajaksi

Kohta b) Käsittelyvaatimukset

1) pastörointi (vähintään 71,7°C vähintään 15 sek. tai jollakin vastaavalla aika- ja lämpötilayhdistelmällä) tai

2) kun kysymyksessä on hera, joka on saatu lämpökäsittelemättömistä maitotuotteista:

heran on maidon saostumisen jälkeen annettava seistä vähintään 16 tuntia ja heran pH on laskettava alle 6:een (ennen toimitusta laitoksesta).

Kaupasta palautetulle maidolle ja maitopohjaisille tuotteille, joita käytetään eläinten ruokinnassa, ei vaadita toistamiseen edellä a ja b kohdissa kuvattuja käsittelyjä, jos kyseisten tuotteiden valmistusprosessi on sisältänyt vastaavan käsittelyn.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.