Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

558/2012

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 18 päivänä lokakuuta 2012

Valtioneuvoston asetus maakaasu-, nestekaasu- ja öljylämmityslaitteistojen asennus- ja huoltotoimintaa sekä maanalaisten öljysäiliöiden tarkastusta harjoittavien hyväksymisestä

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain (390/2005) 57 ja 128 §:n nojalla:

1 §
Maakaasu-, nestekaasu- ja öljylämmityslaitteistojen asennus- ja huoltotoimintaa sekä maanalaisten öljysäiliöiden tarkastusta harjoittavan hyväksyminen

Maakaasu-, nestekaasu- ja öljylämmityslaitteistojen asennus- ja huoltotoimintaa sekä maanalaisten öljysäiliöiden tarkastusta harjoittavan (hyväksytty liike) on haettava kirjallisesti hyväksyntää ennen toiminnan aloittamista Turvallisuus- ja kemikaalivirastolta.

Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle toimitettavaan hakemukseen on sen lisäksi, mitä kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain (390/2005) 55 §:ssä säädetään, liitettävä:

1) kaupparekisterin tai muun vastaavan rekisterin ote hakijasta;

2) jäljennös vastuuhenkilön pätevyystodistuksesta.

Hyväksymisestä annettavassa päätöksessä yksilöidään hyväksytyn liikkeen pätevyysluokka, vahvistetaan liikkeen vastuuhenkilö sekä annetaan mahdolliset toimintaan liittyvät ehdot.

Hyväksytyn liikkeen asennus- ja huolto-oikeutta eikä tarkastusoikeutta saa vahvistaa laajemmaksi kuin liikkeen palveluksessa olevan nimetyn vastuuhenkilön pätevyysalue on.

2 §
Asennus- ja huoltotehtäviä sekä tarkastuksia tekevien ammattitaidon kehittäminen

Hyväksytyn liikkeen tulee antaa asennus- ja huoltotehtävissä sekä tarkastustehtävissä työskenteleville tarvittavaa ammattitaitoa kehittävää koulutusta ja opastusta.

3 §
Todistus toimenpiteen vaatimustenmukaisuudesta

Hyväksytyn liikkeen tulee antaa työn teettäjälle tekemästään asennuksesta tai tarkastuksesta vastuuhenkilön allekirjoittama todistus tehdyn toimenpiteen vaatimustenmukaisuudesta. Todistuksesta tulee käydä yksilöidysti ilmi, mitä toimenpidettä se koskee.

4 §
Pätevyysluokat ja -alueet

Vastuuhenkilöiden pätevyydet jaetaan luokkiin A, C, P ja T. Luokkien pätevyysalueet ovat taulukon mukaiset.

Suoritetun kokeen sekä osoitetun koulutuksen ja työkokemuksen perusteella vastuuhenkilöiden pätevyydet voidaan rajata alaluokkiin Akaasu ja Aöljy, Ckaasu ja Cöljy sekä Pkaasu ja Pöljy. Alaluokat kattavat joko nestekaasun ja maakaasun asennukset ja huollot tai öljylämmityslaitteistojen asennuksen ja huollon.

Luokka Pätevyysalue
Luokka A asennus ja huolto Nestekaasulaitteistojen asennus- ja huoltotyöt.
Akaasu Maakaasun käyttöputkistojen ja käyttölaitteiden asennus- ja huoltotyö.
------------------- -------------------------------------------------------------------------
Aöljy Öljylämmityslaitteistojen asennus- ja huoltotyöt.
Luokka C asennus ja huolto Nestekaasulaitteistojen asennus- ja huoltotyöt, kun käyttölaitteiden yhteinen nimellinen polttoaineteho on enintään 1200 kW.
Ckaasu Maakaasun käyttöputkistojen ja käyttölaitteiden asennus- ja huoltotyöt, kun käyttölaitteiden yhteinen nimellinen polttoaineteho on enintään 1200 kW.
------------------- -------------------------------------------------------------------------
Cöljy Öljylämmityslaitteistojen asennus- ja huoltotyöt, kun käyttölaitteiden yhteinen nimellinen polttoaineteho on enintään 1200 kW.
Luokka P asennus ja huolto Nestekaasulaitteistojen asennus- ja huoltotyöt, kun käyttölaitteiden yhteinen nimellinen polttoaineteho on enintään 70 kW.
Pkaasu Maakaasun käyttöputkistojen ja käyttölaitteiden asennus- ja huoltotyöt, kun käyttölaitteiden yhteinen nimellinen polttoaineteho on enintään 70 kW.
Auton moottorin muuntamiseen liittyvät asennukset, kun käyttövoimaksi tulee neste- tai maakaasu.
------------------- -------------------------------------------------------------------------
Pöljy Kevytöljylaitteistojen asennus- ja huoltotyöt, kun käyttölaitteiden yhteinen polttoaineteho on enintään 70 kW.
Luokka T tarkastus Maanalaisten öljysäiliöiden määräaikaistarkastus.
5 §
Koevaatimukset

Kokeessa edellytetään tunnettavaksi seuraavat asiat:

1) nestekaasua, maakaasua ja öljylämmityslaitteistoja koskevat säännökset ja ohjeet;

2) nestekaasua, maakaasua ja öljylämmityslaitteistoja käsittelevät standardit;

3) nestekaasun, maakaasun ja polttoaineena käytettävän öljyn ominaisuudet;

4) kaasujen ja öljyn palaminen ja palamisen säätö;

5) ilmanvaihto ja palamistuotteiden poisto;

6) käyttölaitteiden toiminta ja käyttö;

7) ohjaus-, säätö-, valvonta- ja varolaitteiden toiminta ja käyttö;

8) öljylämmityslaitteistojen säiliöiden tarkastus ja huolto.

6 §
Koulutus ja työkokemus

Vastuuhenkilöltä edellytetään vähintään seuraavaa koulutusta ja työkokemusta:

Luokka Vaadittava koulutus ja työkokemus
Luokka A Teknillisessä oppilaitoksessa tai ammattikorkeakoulussa suoritettu soveltuva tutkinto ja vähintään kahden vuoden työkokemus kaasualalta tai öljylämmitysalalta; tai
Soveltuva erikoisammattitutkinto tai ammattitutkinto ja vähintään kahden vuoden työkokemus kaasuasennuksista tai öljylämmityslaitteistoasennuksista; tai
Soveltuva ammatillinen perustutkinto ja vähintään viiden vuoden työkokemus kaasuasennuksista tai öljylämmityslaitteistoasennuksista
Luokka C Teknillisessä oppilaitoksessa tai ammattikorkeakoulussa suoritettu soveltuva tutkinto ja vähintään yhden vuoden työkokemus kaasualalta tai öljylämmitysalalta; tai
Soveltuva erikoisammattitutkinto tai ammattitutkinto ja vähintään vuoden työkokemus kaasuasennuksista tai öljylämmityslaitteistoasennuksista; tai
Soveltuva ammatillinen perustutkinto ja vähintään kahden vuoden työkokemus kaasuasennuksista tai öljylämmityslaitteistoasennuksista; tai
Vähintään viiden vuoden työkokemus kaasuasennuksista tai öljylämmityslaitteistoasennuksista
Luokka P Yhden vuoden työkokemus kaasuasennuksista tai öljylämmityslaitteistoasennuksista taikka vastaavista asennuksista
Luokka T Soveltuva ammatillinen perustutkinto sekä yhden vuoden työkokemus öljylämmityslaitteistoista tai kemikaalisäiliöistä; tai
Kahden vuoden työkokemus öljylämmityslaitteistoista tai kemikaalisäiliöistä
7 §
Vastuuhenkilön pätevyystodistus

Suoritetun kokeen sekä osoitetun koulutuksen ja työkokemuksen perusteella Turvallisuus- ja kemikaalivirasto tai sen hyväksymä arviointilaitos antaa hakemuksesta tämän asetuksen 5 §:n mukaista luokkaa vastaavan pätevyystodistuksen.

8 §
Ilman hyväksyntää tehtävät työt

Seuraavat asennukset ja huollot saa tehdä ilman tässä asetuksessa tarkoitettua hyväksyntää:

1) kaasulaitteistojen ja öljylämmityslaitteistojen sellaiset huoltotyöt, jotka on mainittu laitteistoa koskevissa käyttö- ja huolto-ohjeissa käyttäjän toimesta tehtäviksi; huoltotoimenpiteeksi katsotaan myös osan tai komponentin vaihtaminen vastaavaan samanlaiseen silloin, kun vaihtotoimenpide ei aiheuta säätötarvetta;

2) nestekaasun pienasennukset, joissa nestekaasua johdetaan kaasulaiteasetuksessa (1434/1993) tarkoitetulle käyttölaitteelle letkulla; muiden kuin veneiden ja asuntoajoneuvojen osalta asennukseen saa sisältyä myös mahdollinen esivalmistettu metallinen läpivienti- ja jakokappale tarvittavine sulkuventtiileineen;

3) maakaasun pienasennukset, joissa kaasulaiteasetuksessa tarkoitettu käyttölaite liitetään letkulla kiinteään putkistoon.

9 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013.

Tällä asetuksella kumotaan kaasuasennuksista annettu kauppa- ja teollisuusministeriön päätös (1286/1993).

10 §
Aikaisemmin myönnetyt asennus-, huolto- ja tarkastusoikeudet

Liikkeellä, joka ennen tämän asetuksen voimaantuloa on hyväksytty tekemään kaasualan tai öljylämmitysalan asennus- ja huoltotöitä tai maanalaisten öljysäiliöiden määräaikaistarkastuksia, on oikeus jatkaa toimintaansa siinä laajuudessa, johon hyväksyntä on saatu.

Liikkeen tulee lähettää kirjallinen ilmoitus Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle toimintansa jatkamisesta vuoden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta.

11 §
Aikaisemmin myönnetyt vastuuhenkilöiden pätevyydet

Tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleet maa- ja nestekaasuasennusten ja huollon pätevyydet säilyvät voimassa siten, että luokat A, C ja P vastaavat tämän asetuksen mukaisia alaluokkia Akaasu, Ckaasu ja Pkaasu. Öljylämmityslaitteistojen osalta kevytöljypätevyys vastaa alaluokkaa Cöljy ja yleispätevyys alaluokkaa Aöljy.

Tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleet maanalaisten öljysäiliöiden tarkastuspätevyydet säilyvät voimassa ja vastaavat tämän asetuksen mukaista pätevyysluokkaa T.

Jos tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaista pätevyyttä halutaan laajentaa kattamaan maakaasu-, nestekaasu- ja öljylämmityslaitteistojen asennukset ja huollot, hakijalle voidaan järjestää täydentävä pätevyyskoe siltä osin, kuin hakija ei ole aikaisemmin suorittanut koetta. Täydentävässä kokeessa tulee osoittaa laajennettavan alueen osalta 5 §:ssä tarkoitettujen asioiden tunteminen.

  Helsingissä 18 päivänä lokakuuta 2012

Työministeri
Lauri Ihalainen

Ylitarkastaja
Veli Viitala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.